3. évf. , 4. szám (2018)

Megjelent szeptember 30, 2018

##issue.tableOfContents##


Az agrár-élelmiszer gazdaság üzleti kapcsolataiban szereplő információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának vizsgálata
21-29

A kis- és középvállalkozások Európa gazdaságának a motorjai. Ezt bizonyítja a 2000-ben elfogadott Európai Kisvállalati Charta is, valamint az, hogy a szektor több mint 90 millió embert foglalkoztat. Hatékony működésükhöz, versenyképességük megtartásához megfelelő információs és kommunikációs technológia ellátotts...ág elengedhetetlen. Termelékenységük akadálytalan növekedése szempontjából ezen technológiákat tudniuk kell megfelelően alkalmazniuk. Tanulmányunk célja a magyar KKV szektor regionális IKT ellátottságának felmérése és összehasonlítása az EU tagállamokkal.

Teljes absztrakt mutatása
79
65
Modern slavery policies in a conceptual perspective
30-35

Most of the people assume modern slavery end up in 19th century. However, according to the International Labor Organization (ILO), today 40 million people live as a slave. Moreover, modern slavery is the world’s fastest growing crime and has huge number, which never occurred in history before. One of the main limitation of the existing litera...ture on contemporary slavery is that it ignores the history of slavery either entirely or alternatively between past and present. However, this article aims to figure out the role of modern slavery, also recommends some suggestions to governments to solve the problem of it. The aim of this paper is to addressing to the modern slavery policies in a conceptual perspective. In the theoretical framework of modern slavery, rational choice theory, conflict theory and human security theory have been selected to describe the sequence of modern slavery.

Teljes absztrakt mutatása
217
398
Drónos logisztikai megoldások vizsgálata a kiskereskedelemben
48-61

A drónok szállításban való alkalmazásának lehetőségeit a drón technológia adottságai, a jogszabályok, a különböző érdekképviseletek és szakszervezetek, valamint az általános elfogadottság mértéke fogja meghatározni. A technológia és infrastruktúra adott, a vásárlói szokások és igények kedvezőek, és a két po...nt közt mozgó csomagok generálta károsanyag-kibocsájtás folyamatosan nő. E kedvező feltételek ellenére alaposan át kell tekinteni az drónok alkalmazásával járó hatásokat. A projekt megvalósítását érintő tág környezet a PEST analízissel, a fontosabb befolyásoló tényezőket Porter-féle öttényezős modell segítségével vizsgáltuk. A kérdőíves felmérésen és a készétel-kiszállítás megvalósíthatósági vizsgálatain alapuló eredményeinket követően elmondható, hogy egy drónos szállításon alapuló rendszer hatékonyan terítő-körjáratok alkalmazásával lehet működőképes és költséghatékony, azonban a drónos szállítási lehetőségeknél felmerülő jogi kérdések és bizonytalanságok még jó ideig igen jelentős hátráltató tényezőként maradnak meg.

Teljes absztrakt mutatása
84
145
A gyógy-, wellness- és sportszolgáltatások fejlesztési lehetőségei a gyógyturizmusban egy hazai kutatás tükrében
101-114

A turizmusban a kiegészítő szolgáltatások mennyisége, és azok minőségi aspektusai egyre nagyobb szerepet töltenek be a szolgáltatók versenyképességében. A kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy egy piackutatás keretében (N=328) feltárjuk az Észak-magyarországi régióban működő gyógyintézet által működtetett két t...elephely szolgáltatásfejlesztési lehetőségeit. A szolgáltatások területén a gyógy-, a wellness és a sportszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre fókuszáltunk. A kutatás igazolta, hogy a betegek számára is fontos a kiegészítő szolgáltatás megléte, valamint azok a terápiás rekreációs, sport vagy wellness szolgáltatások rendelkezésre állása, melyek a betegek életminőségét és egészségi állapotát pozitívan befolyásolhatják.

Teljes absztrakt mutatása
185
88
Turisztikai célú támogatások jövedelmezőségi helyzetre gyakorolt hatásának vizsgálata az Észak-alföldi Régióban
165-175

A turizmus a mai gazdaság egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejődő ágazata, teljesítményének vizsgálata fontos kutatási terület. A szektor és vállalatainak teljesítménye szorosan összefügg, jelen tanulmány a vállalati oldalról történő teljesítményvizsgálattal foglalkozik. Pontos célja a 2007-2013. évi költségve...tési időszakban juttatott turisztikai célú közösségi támogatások jövedelmezőségi helyzetre gyakorolt hatásának bemutatása az Észak-alföldi Régió két vállalatának példáján keresztül. A vizsgálat alapját a nyilvánosan elérhető statisztikai, vállalati adatok, valamint a vállalatok által kitöltött kérdőívből, illetve a pályázati nyilvántartó rendszerükből származó adatok képezik.

Teljes absztrakt mutatása
61
55
Információ-technológiai szolgáltató vállalkozások kiegészítő mellékletének összehasonlító elemzése Magyarországon
186-194

Napjaink globalizált és felgyorsult világában a kihívásoknak az a vállalat tud megfelelni, amely rendelkezik a szükséges információkkal és azt gyorsan képes szervezeti tudássá konvertálni. A vállalatok közötti gazdasági kapcsolatokban nagyon fontos információs forrás a számviteli beszámoló. A számviteli beszámoló k...t alapvető részéből, a mérlegből és az eredmény-kimutatásból, akkor lehet a szükséges információhoz jutni, ha a kiegészítő melléklet tartalmazza azokat az információkat, amelyek hozzájárulnak a beszámoló másik részének a jobb értelmezéséhez. A nem megfelelő tudásra épülő döntéshozatal tovább növeli az egyébként sem alacsony gazdasági kockázatokat.. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a vállalatok által elkészített kiegészítő mellékletek tartalmazzák-e azokat az információkat, amelyek segítségével a partner vállalatokra vonatkozó szükséges pénzügyi ismeretek megszerezhetők. A vizsgálathoz a 62-es TEÁOR számú, főtevékenységként Információtechnológiai szolgáltatás tevékenységet megadó vállalatokat kiegészítő mellékleteit használtuk fel. Szövegbányászat segítségével azt vizsgáljuk, hogy a kiegészítő mellékletek mennyiben felelnek meg a számviteli törvény általi előírásoknak.

Teljes absztrakt mutatása
88
617
A webáruházak hasznossága a vidékfejlesztés során
242-251

A Magyarországon az e-commerce jelentősége megkérdőjelezhetetlen. A lakosság 66%-a rendszeres internethasználó (I3). Minden negyedik ember napi szinten használja azt. Az online értékesítés 2010-ben 137 milliárd forintról 2016-ban már 427 milliárd forintra növekedett, miközben az offline értékesítés ezt a növekedést megk...özelíteni sem tudta (I1). Kétséget kizáróan az on-line tér egy nagyon értékes piaccá vált. A vásárlások szempontjából igen értékes korosztály naponta körülbelül 6 órát tölt on-line, ebből 3 órát aktívan használja is azt (I2). Az informálódás és a kapcsolattartás legjelentősebb forrása szintén az internet, hiszen a felmérések szerint 41 %-ban ezt a módot használják. Hazánkban az internet hozzáférhetősége lényegében független a földrajzi helytől, köszönhetően a Digitális Megújulás Cselekvési Tervnek, melynek egyik fő fejezete a „Fejlett és biztonságos infrastruktúra mindenkinek”.(Botos 2013). Magyarország vidéki területein nagyon sok kedvezőtlen folyamatot láthatunk. Ezek közül is kiemelkedő az elvándorlás, a lokális gazdasági élet kiürülése. Ezen folyamatok megállítására létrehozták a “Nemzeti vidékstratégiát” (2012-2020). Legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi közösségeinek megerősödése, a népesedési mutatók javulása és a természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése. A vidéki gazdaságok becsatornázása az on-line piactérbe, kapcsolódásuk különböző DBE-kbe nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is, a túlélésük és fejlődésük egyik záloga lehet. A vidéki on-line piactéren működő vállalkozások helyzete nagyon speciális. Egyrészt működtetésük nagyon sok aspektusában kedvezőbb, viszont bizonyos esetekben olyan hátrányokkal rendelkeznek, amelyek a létüket alapvetően veszélyeztetik. A cikk célja, hogy a megismerjük ezt a környezetet, feltérképezzük az előnyöket és a hátrányokat. Ehhez felhasználunk vidéki településen működtetett on-line piactéren működő vállalkozásokkal elvégzett mélyinterjúk eredményeit.

Teljes absztrakt mutatása
139
73
Egy vállalat fizetőképességének vizsgálata nemzetközi számviteli viszonylatban
332-342

Minden vállalkozás számára rendkívül fontos, hogy rövid-, illetve hosszútávon fizetőképes legyen. A fizetőképesség egy vállalat működésének alapfeltétele, így különösen a rövidtávú fizetőképesség, másnéven a likviditás kiemelt fontosságú szerepet tölt be az adott vállalkozás életében. Éppen emiatt fontos... arra törekednie, hogy elkerülje a likviditási problémákat. Jelen cikkben egy amerikai nagyvállalat rövidtávú fizetőképességének vizsgálatára kerül sor, amely a pénzügyi kimutatásait a US GAAP (The United States Generally Accepted Accounting Principles – az Amerikai Egyesült Államok Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek) szerint készíti. Bemutatásra kerülnek az alapvető rövidtávú fizetőképességi mutatók, majd az ezek alapján levont következtetések. Mivel a mutatók számolásához a vizsgált vállalat pénzügyi kimutatásának adataira van szükség, amely eltéréseket mutat egy magyar vállalkozás éves beszámolójához képest, így tanulmányunkban kitérünk a két számviteli rendszer közötti különbségekre is azoknál a tételeknél, amelyek hatással vannak a likvidtási mutatókra, különös tekintettel a forgóeszközök tételeire, illetve a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Teljes absztrakt mutatása
183
2129
Turisztikai célú támogatások szerepe az Észak-Alföld Régió fejlődésében
365-376

A tanulmány célja, főbb makro gazdasági mutatók alapján az Észak-alföldi régió fejlődésének, valamint a kapott uniós – ezen belül a turisztikai célú – támogatások összegének bemutatatása, illetve a támogatások hatásainak vizsgálata. Az adatok alapján megállapítható, hogy a régió jelentős támogatásban rész...esült a 2007-2013. évek során, a gazdasági fejlettség tekintetében az utolsó helyen szerepel, de több területen kedvezőbb teljesítményt ért el. A szálláshely-vendéglátás nemzetgazdasági ágat nehéz önállóan vizsgálni, egyrészt számos más terület együttes hatásaként fejlődik, másrészt a turisztikai jellegű fejlesztések más ágazatok számára is felhasználhatókká válnak, új vállalkozások, beruházások indulnak, ugyanakkor nem csak a vállalatok, hanem az önkormányzatok turizmusból származó bevétele is nő. A statisztikai adatok alapján rámutatunk arra, hogy a régióban a turizmus-vendéglátás területén a fejlesztések eredménye csak mérsékelt és megyénként eltérő mértékű.

Teljes absztrakt mutatása
105
323
Egy geotermikus beruházás finanszírozásának és megtérülésének elemzése – Esettanulmány
395-409

Geotermikus energiát felhasználó beruházás megvalósítása egy önkormányzat részére jelentős tőkebefektetéssel jár, amit csak saját forrásból nem tud megvalósítani, ezért szükség van külső pénzügyi források bevonására. A cikkben azt vizsgálom, hogy egy kis település önkormányzata által tervezett beruházás me...gvalósításához milyen forrásokat tud az önkormányzat bevonni. Elemzem azt is, hogy ezeknek a forrásoknak különböző kombinációja esetén hogyan alakul a beruházás belső megtérülése és a nettó jelenértéke.

Teljes absztrakt mutatása
82
211

A társadalmi felelősségvállalás szemléletének megjelenése gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók körében
1-10

A vállalatok működésének legfontosabb célja a fogyasztók igényeinek kielégítése, s ennek segítségével a profitszerzés. Napjainkban azonban egyre inkább előtérbe kerül, hogy e két célkitűzésen túl a szervezeteknek a társadalmi felelősségvállalás terén is van tennivalójuk. Ezzel kapcsolatban merülhet fel bennünk a... kérdés, hogy vajon ezt a típusú elköteleződést és attitűdöt szükséges-e tanítani a gazdasági képzésben részt vevő hallgatóknak (s egyáltalán lehet-e), illetve hogy ettől függetlenül is: milyen mértékben jellemző rájuk ez a fajta tudatosság. Tanulmányunkban gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg kettős céllal: egyrészt, hogy szerintük a vállalat célkitűzéseiben mennyire fontos a társadalmi felelősségvállalás, másrészt pedig, hogy szerintük mennyire kell ennek a szemléletmódnak az oktatásban megjelennie.

Teljes absztrakt mutatása
172
151
A nők szerepe a családi vállalkozások támogatásában
11-20

A családi tulajdonú vállalkozásoknál a vállalkozási tevékenységben résztvevő vagy azt támogató női családtagok szerepe kiemelkedő fontosságú. A nő mint feleség, családanya, legfőbb bizalmi tiszt szerepének fontossága megkérdőjelezhetetlen. A családi vállalkozások működésével foglalkozó primer kutatómunka keret...ében készült egy kérdőív a női családtagok szerepeinek pontosabb megismerésének céljából. A tanulmányban egy kismintás, kérdőíves részkutatás eredményei kerülnek ismertetésre. Az eredmények között szerepel az utódokkal kapcsolatos döntéshozatalra, a női szerepkörök változására és a generációváltás befolyásolására vonatkozó információ is.

Teljes absztrakt mutatása
135
194
Vezetési stílus vizsgálata MLQ segítségével a szabolcs-szatmár-bereg megyei kisvállalkozások körében
36-47

A vezetés teljes kiterjedése modell különböző viselkedési módokat, stílusokat ír le, amelyek különbséget tesznek a vezetők között. A menedzserek és leaderek mindegyik stílust használják, csak nem egyforma gyakorisággal. A Többfaktorú leadership kérdőív (MLQ) a vezetői stílusok teljes skáláját méri, a kutatók és... a gyakorlati szakemberek széles körben alkalmazzák. Ebben a munkámban a témát érintő rövid elméleti áttekintés és a stílusok ismertetése után az empirikus elemzésemre is sor kerül. Munkámban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvállalkozások első számú vezetőinek stílusát vizsgálom MLQ segítségével.

Teljes absztrakt mutatása
459
481
Role of biomass in urban energy management
62-76

When making decisions on the use of energy, both on building and on city level, biomass plays certainly a role in looking for sustainable solutions. This study starts with highlighting some key points regarding urban energy management, including world urbanization trends, heat island effect of big cities and energy hierarchy in energy managemen...t. With these in mind, it is worth considering, how the shading effect of surrounding biomass can mitigate the heating needs as a wind barrier in the winter or decrease the cooling load as shadowing element in the summer, both for buildings and whole cities. These can be further enhanced by biomass integrated in the buildings’ envelope: green roofs and green walls can have significant energy conservation effects, according the characteristics of their different types. Lastly, urban disposal of biomass can lead to renewable energy generation, both in case of biogas production and waste incineration. These shading, covering and fuel possibilities all underline the importance of biomass in urban energy management.

Teljes absztrakt mutatása
76
91
A Debreceni Médiacentrum működése
77-91

A médiapiac az utóbbi két évtizedben jelentősen átrendeződött. A nagyobb városok helyi médiája hosszú ideig a helyi televíziózás hátterében működött. A megyei print napilapok mellett a televízió volt a fő információforrás. A médiafogyasztási szokások változása, a technikai fejlődés új piaci igényeket és új m...egjelenési formákat hívott életre. A helyi televíziók nagy része – így a Debrecen Televízió is – működési és szervezeti változásra kényszerült. A média portfólió bővítésével elérte, hogy a teljes piaci szegmenst lefedve ma már a régió meghatározó médiája, ahol a tartalom előállítása és a tartalomszolgáltatás hátterének biztosítása a legmagasabb szinten valósul meg.

Teljes absztrakt mutatása
107
193
Vevőtípusok empirikus vizsgálata
92-100

A vevők típusainak alapos ismerete elengedhetetlen egy jól működő vállalkozás számára – méretétől függetlenül. Jelen kutatásban 302 fő bevonásával igyekeztünk beazonosítani és jellemezni az egyes vevőcsoportokat. A vizsgálat során a kotler-i klasszikus vevőtípusokra építve egy állítássor segítségével mértü...k fel a mintánkba szereplők attitűdjeit. A beazonosításhoz faktor- és klaszterelemzést végeztünk. A kutatás során öt faktort különítettünk le. Ezek a Dühös, a Határozott, a Csapongó passzív, az Élményvásárlás, és a Határozatlan neveket kapták a kapcsolódó állítások alapján. A klaszterelemzés után ezen faktorok mentén négy csoportot tudtunk elkülöníteni, a Fiatal impulzusvásárlókat, a Szókimondó határozottakat, a Negatívakat és a Született vásárlókat. A különböző csoportok más és más kommunikációt, értékesítői hozzáállást, illetve ügyfélszolgálati morált várnak el.

Teljes absztrakt mutatása
63
195
A globális karrier vizsgálatának lehetősége
115-124

A tanulmány célja a globális karrier fogalmának értelmezése és a vizsgálatához alkalmazható módszer bemutatása. A nemzetköziesedés és a globalizáció vitathatatlanul hatással van a vállalatok tevékenységeire. A humán tőke, mint erőforrás szerepe felértékelődött. A multinacionális vállalatok versenyképességének m...egtartásában fontos tényező a nemzetközi színtéren is felhasználható tudással rendelkező munkavállaló. Napjainkban a nemzetközi kiküldetések meglehetősen gyakoriak. Különbséget kell tenni tehát a külföldön munkát vállalók és a vállalatok által egy másik országba kiküldött munkaerő között. A nemzetközi kiküldetés által megszerzett és alkalmazott tudást a globális karrierút egy összetevőjeként értelmezhetjük. Azonban a nem megfelelően megtervezett karrierút sok veszélyforrásba ütközhet, akadályozva ezzel a vállalat és a HR költséghatékonyságát. Ezért fontos, hogy a kiküldetés célszemélye a meghatározott kritériumoknak maradéktalanul megfeleljen, ezáltal növelve a beválás arányát és a teljesítmény mielőbbi maximalizálását. A kiválasztás hatékonysága nagyban befolyásolja a kiküldetéssel elérhető sikert a karrierút folyamatában.

Teljes absztrakt mutatása
114
85
IoT eszközök alkalmazása a döntéshozatal támogatására
125-141

Napjainkban a szenzorhálózatok és az IoT koncepció alapján fejlesztett rendszerek egyre több területen mutatják meg általuk nyújtott előnyöket, melyek elősegítik a vizsgált folyamatok során jellemző döntések meghozatalát és ebből adódóan az optimális eredmény elérését. Jelen kísérlet során egy élelmiszeripari te...vékenység kapcsán alkalmazott szárítókamra kiegészítő szenzorhálózattal történő ellátását mutatjuk be, melynek alapját egy korábbi fejlesztésből származó moduláris rendszer biztosította a szükséges modulok célspecifikus módosítása által. A fő célkitűzések közé tartozik az eszköz fejlesztése, a gyárilag beépített eszköz méréseinek verifikálása, a mérések elérését szolgáló felület biztosítása, majd a következtetések után a rendszer további fejlesztése és a web alkalmazás funkcióinak bővítése. A gyárilag beépített adatgyűjtő és vezérlő rendszer szöveges fájlok formájában tárolja a méréseket, míg az általunk beépített adatgyűjtő és vezérlő rendszer egységes mérési adatbázist használ az adatok tárolására, így azok egységesítésére feladatspecifikus alkalmazás került fejlesztésre. A begyűjtött adatok elemzése a tranzakcióorientált adatbázist átalakító ETL (extract, transform, load) algoritmus futtatása után került elvégzése. Az eddigi mérések jól mutatják a több ponton végzett mérések előnyét az értékek közötti jelentős eltérés által, így mindenképp érdemesnek látjuk a további fejlesztéseket.

Teljes absztrakt mutatása
143
87
Kereslet és kínálat a tehetségpiacon
142-149

Hazánkban a szervezetek számára a tehetségpiac megjelenése annak köszönhető, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a tehetséges munkavállalók iránt. A téma áttekintéséhez szükséges a tehetség eghatározása, a tehetségpiac keresletére és kínálatára ható tényezők feltárása. A tehetségpiac megjelenésével fontos ele...mzést végeznünk arra vonatkozóan is, hogy hazánkban milyen változások mentek végbe a munkaerőpiacon, valamint a munkaerőhiány hogyan alakul. A munkaerőpiacon napjainkban különböző generációk vannak jelen, akiknek különböző elvárásaik vannak a munkadójuk és a munka környezet iránt. A szakember hiányt a szervezetek különböző módszerekkel próbálják csökkenteni. Az egyik ilyen mód a vállalatok tehetségmágnessé válása, amelynek eredményeként a tevékenységi területükön magasabb számú munkaerő közül választhatják ki a megfelelő személyt. Azokon a területeken, ahol a munkaerőhiány magas, ott egyre nagyobb figyelmet fordítanak a folyamatok automatizálására. A kutatás során a témához kapcsolódó szakirodalmakat és tanulmányokat dolgoztam fel, annak érdekében, hogy a tehetségpiacot befolyásoló tényezőket meghatározhassam.

Teljes absztrakt mutatása
164
181
Szabadidősport szolgáltatások értékelési lehetőségei – Felsőoktatási környezetbe adaptálva
150-164

A tanulmányban a sportszolgáltatások minőségi aspektusaival kapcsolatos kutatásokat és a minőség értelmezésével kapcsolatos minőségi modelleket elemezzük. A primer kutatás eredményei, öt hazai kutatóegyetem hallgatóinak véleményét dolgozza fel az egyetemi szabadidősport szolgáltatásokkal kapcsolatban. A sportszolgálta...tások a szolgáltató ipar része, működésük és fenntarthatóságuk a piaci szabályozások mentén alakul. Tekintettel arra, hogy az egyetemi szabadidősport szolgáltatások a versenypiaci környezetben kapnak helyet, sok esetben az egyetemeknek külső sportszolgáltatókkal kell versenyezniük a fiatal generációk bizalmának elnyeréséért. Minőségi vizsgálatukhoz a sportcentrumok esetében alkalmazott QSport-14 mérési skálát használtuk. Utóbbi skála három szempont szerint osztja fel a sportszolgáltatásokat, nevezetesen az (1) oktatók, az (2) infrastrukturális létesítmények és eszközök és végül a kínált (3) sportprogramok szerint. A külső sportszolgáltatók és az egyetemi sportszolgáltatások természetéből fakadó különbségek és sajátosságok miatt a mérési skálát egyetemi környezetre adaptáltuk.

Teljes absztrakt mutatása
139
139
A sajáttulajdonú mobil eszközök információbiztonsági kockázatai
176-185

Ma már el sem tudjuk képzelni mindennapjainkat okoseszközeink nélkül. Úton-útfélen gyakran belebotlunk olyan emberekbe - akár szó szerint is - akik a nap 24 óráján keresztül végzik munkájukat hordozható eszközeiken. Ezen belül is széles körben elterjedtek az olyan vállalati megoldások, melyeknél a munkavállaló saját t...ulajdonú eszközét - leggyakrabban okostelefonját - nemcsak saját, személyes céljaira, de munkahelyi feladataira is használja, szinte hely- és időkorlát nélkül. Ebben a tanulmányban ennek a munkavégzési gyakorlatnak a vállalati adatok informatikai biztonsági kockázataira fogunk koncentrálni elméleti megközelítésben néhány esettanulmánnyal feltárva a problémakör lényegét. Megalapozzuk ezzel e kockázatok mérhetőségének és csökkenthetőségének kutatását.

Teljes absztrakt mutatása
176
166
A magyarországi személyszállítás helyzetének és szerkezetének elemzése
195-208

A közlekedés és a szállítás fontos szegmensek, hiszen hozzájárulnak a gazdaság működéséhez, a mobilitáshoz, a kereskedelemhez és a munkahelyteremtéshez is. A közlekedéssel kapcsolatos egy főre jutó kiadások az elmúlt években meghaladták a lakosság összköltésének 10%-át. Cikkem első felében áttekintem a személys...zállítás jellemzőit és jelentőségét. A későbbi fejezetekben pedig rávilágítok arra, hogy milyen jelentős tendenciákat és különbségeket lehet felfedezni, ha a lakosság közlekedésre, személygépkocsi vásárlásra és fenntartásra, valamint személyszállításra irányuló kiadásait elemezzük korcsoportok szerint és iskolai végzettség alapján.

Teljes absztrakt mutatása
78
76
Vállalkozói készségek fejlesztése mérnök hallgatók körében
209-225

Az oktatás nagymértékben hozzájárul a kultúra, ezen belül a vállalkozói kultúra fejlődéséhez. A tanulmány célja bemutatni, hogy milyen tulajdonságok jellemzik a sikeres vállalkozót, valamint hogyan fejleszthető a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia az oktatás és a jelen tanulmány fókuszában lévő mérn...ök hallgatók képzésén keresztül. Az oktatás feladata segíteni, hogy a fiatalokban olyan tulajdonságok alakuljanak ki, amelyek a vállalkozói szemlélet alapjaivá válnak. Ilyen a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a felelősségtudat, a kockázatvállaló képesség, a függetlenség.

Teljes absztrakt mutatása
79
292
Az átszervezett minőségellenőrzési rendszer fejlesztő hatásának vizsgálata az egyik közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain
226-241

A vizsgált közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain 2017 áprilisától jelentős változások keletkeztek a minőségellenőrzés területén. Egy huzamosabb ideig fennálló és alkalmazott módszert alakítottak át, amelynek vezetői szempontból az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az ügyintézők fejlődését előseg...ítse a magas fokú minőség biztosítása érdekében. A kutatásunk során leginkább az átszervezett rendszer fejlesztő hatásának a vizsgálatára fókuszáltunk. Választ akartunk kapni, hogy az új rendszer jobban elősegíti-e az ügyfélkapcsolati referensek fejlődését, mint a régi módszer és az ügyintézők mennyire igénylik a munkájukkal kapcsolatos visszajelzéseket, valamint ez a rendszer megfelelően van-e ellenőrizve és kontrollálva a vezetők által. A kutatás során a fejlesztő jelleg vizsgálatát tekintve három fókuszpontot céloztunk meg: önellenőrzés, fejlesztő jellegű visszajelzés és a beüléssel történő munkavégzés ellenőrzésének mértéke. A vizsgálat során kapott eredmények alapján olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek elősegíthetik ennek a rendszernek a szükség esetén hatékony, esetleg hatékonyabb működését.

Teljes absztrakt mutatása
62
74
Kenyér készítési és fogyasztási szokások a gluténmentes diétában
252-262

A cöliákia autoimmun rendellenesség, melynek kiváltó ágense egy a gabonafélékben található fehérje, a glutén. Ha egy cöliákiás gluténtartalmú élelmiszert fogyaszt, szervezete a glutént veszélyes anyagként érzékeli és negatívan reagál rá. A cöliákia napjaink tudományos eredményei szerint nem gyógyítható, az egye...tlen kezelési lehetőség az élethosszig tartó gluténmentes diéta. A kenyér alapvető és igen gyakran fogyasztott élelmiszerünk, ami alapvetően gluténtartalmú gabonákból készül. A kenyér központi szerepet tölt be a magyar étkezési kultúrában, így joggal merül fel a kérdés, hogy a gluténmentes diétát követők hogyan fedezik kenyér szükségletüket. Primer kutatásunkkal gluténmentes diétát folyatók kenyér készítési és fogyasztási szokásait mértük fel.

Teljes absztrakt mutatása
200
112
A magyar agrár-felsőoktatás aktuális helyzete
263-281

Cikkünkben áttekintést nyújtunk a magyar agrárium, és a magyar agrár-felsőoktatás jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Bemutatjuk az agrárium helyzetének alakulását a világ különböző nemzetgazdaságaiban, illetve a hazai agráriumot is. Ismertetjük az ágazatban dolgozók képzettségi szintjét és életkorát. Kitérünk az ...agrárfelsőoktatási mutatószámokra, problémákra, jövőképre.

Teljes absztrakt mutatása
91
149
The Middle East perspective of Corporate Social Responsibility
282-291

Corporate social responsibility (CSR) in the Middle East is gaining more importance than in the past. Although it still remains more about philanthropy and charity, it moves towards a more strategic approach which includes formalizing ways of giving, as a set of non-random actions, and focuses more on addressing social ills and environment, eco...nomic challenges, that are hindering development. However, the business in the region has not yet taken the step to fully integrate the CSR into their core business operations. The most common challenges that facing the CSR implementation are the lack of government requirements and incentives, spreading awareness, building CSR partnership model, going beyond the marketing and PR campaigns, and full integration of CSR into the business strategy. In this paper, we aim to introduce the current state of the CSR in the Middle East and its perspectives, besides reviewing its evaluation stages, motivations, and current challenges. Moreover, we aim to examine CSR common practices through examples from the financial sector. The research method applied in this research is based on secondary data sources and we have used desk research to illustrate most important points and findings on the topic.

Teljes absztrakt mutatása
103
110
„Visszatérni vidékre” A sport megtartó ereje
292-307

A vidék sajátosságainak kutatása napjaink egyik legérdekesebb szakszociológiai területét képezi. Ezen belül fontos vizsgálatok alapjául szolgál a vidék élet- és megtartó képessége, melyek egyik alappillére, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével vissza akarjanak térni és képesek legyenek a helyi gazdasági és társad...almi fejlődés, innováció katalizátoraivá válni. Manapság azonban ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Az imént említettekkel szoros összefüggésben jelenik meg a vidékiség is, mint a helyi – vidéki – értelmiség sajátos magatartásmódja, mely további problémák forrását képezheti. A kutatásunk során többek között arra kerestük a álaszt, hogy mi az oka annak, hogy a vidéki települések jelentős része nem vonzó a nagyvárosi felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, legyen szó akár az oda való visszatérésről, vagy kiköltözésről, továbbá vidékképükről, vidékkel kapcsolatos nézeteikről is igyekeztünk újszerű képet adni. Kutatásunk fókuszában szerepelt a sport vidéki közösségmegtartó erejének elemzése is.A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Teljes absztrakt mutatása
204
146
Debreceni szakközépiskolai tanulók pályaválasztásának aktuális kérdései
308-319

A cikk célja a Z-generációra jellemző tanulási jellegzetességek feltárása a szakirodalom alapján. Hasonló módon, szekunder forrásokkal bemutatjuk az élethosszig tartó tanulás jellegzetességeit is, különös tekintettel az informális és a nem formális tanulás egyes folyamataira. Emellett primer kutatási eredmények alapján..., egy debreceni középiskolákban végzett felmérés eredményeinek ismertetésével mutatjuk be a tanulók továbbtanulási elképzeléseit és munkaerőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatos elképzeléseit, elvátásait.

Teljes absztrakt mutatása
71
73
Vállalatértékelés egy nemzetközi számviteli környezetben működő társaságnál
320-331

Napjainkban a vállalat- és vagyonértékelés egyre nagyobb jelentőséggel bír. A vállalat értékének megállapítása kulcsfontosságú a menedzsment számára a megfelelő döntéshozatalhoz, emellett elengedhetetlen lépés a befektetni kívánt magánszemélyek és befektetők számára. Számos modell létezik, amelyek különböző... módszereket alkalmazva végzik el a vállalatértékelést. Tanulmányunk során a McKinsey modell alapján végeztük el a vállalatértékelést egy nemzetközi számviteli környezetben működő vállalkozásnál. A tanulmányban McKinsey modell főbb tulajdonságai kerülnek bemutatásra, a modell felépítése, amely magába foglalja a lényegesebb lépéseket az értékelés elvégzése érdekében. Különös hangsúlyt fektettünk a szabad pénzáramlások kiszámítására, a jövőbeni mérlegek és eredménykimutatások előrejelzésére és a jövőbeni árbevétel alakulására, amely nagyban befolyásolja a jövőbeni beszámoló adatainak alakulását és ezáltal a vállalat értékét. A McKinsey modell egy diszkontált cash flow modell, ahol a vállalatértéke a belőle származó jövőbeni pénzáramlások jelenértékeként kerül meghatározásra.

Teljes absztrakt mutatása
343
838
Intézményi szolgáltatásokról a külföldi hallgatók szemével - mitől lesz egy intézmény multikulturális?
343-363

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan meghatározónak tartottuk, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitást feltérképezzük. A hazánkat jellemző demográfiai hullámvölgy ma már a fe...lsőoktatásban is érezteti hatását, így az intézmények működésének és fenntarthatóságának a szempontjából kiemelt jelentősége van nemzetköziesedének. Ma már nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a hazai felsőoktatási intézmények számára létkérdés – és a jövőre vonatkozóan ez a folyamat csak tovább erősödhet –, hogy a csökkenő hazai keresletet mennyiben tudják mérsékelni azzal, ha műhelyeiket vonzóvá teszik a külföldi hallgatók, kutatók számára.

Teljes absztrakt mutatása
70
48
Heutagógiai módszerek alkalmazása a vállalkozói képzésekben
364-373

Kuit és Fell (2010) szerint az oktatóknak ma az a feladata, hogy a tanulóknak az élethosszig tartó tanulási készségét fejlesszék, akik képesek arra, hogy hatékonyan és kreatívan alkalmazzák a készségeiket és a kompetenciáikat az új helyzetekben egy állandóan változó világban. Kamenetz (2010) szerint ma már sem a pedag...giai, de még az andragógiai oktatási módszerek sem megfelelőek arra, hogy felkészítsék a tanulókat a munkahelyen való helytállásra, ezért sokkal inkább egy önirányított és önmeghatározott megközelítés szükséges, amelyben a tanuló reflektál arra, hogy mit és hogyan tanult meg, és amelyben az oktató megtanítja a tanulót, hogy hogyan tanítsa önmagát. A heutagógia koncepciója olyan alapelveket és gyakorlatokat nyújt, amelyek választ adhatnak a fentiekben felsorolt kihívásokra a felsőoktatásban. A szerzők tanulmányukban azt vizsgálják, hogy hogyan adaptálhatóak a heutagógiai módszerek a vállalkozói kurzusokon és hogyan értékelik a hallgatók ezeket a kurzusokat.

Teljes absztrakt mutatása
74
114
Building Information Modelling: Present realities and Future possibilities
377-394

BIM (Building Information Modelling), a term that is drawing the attention worldwide in the construction industry and governments, is a complex concept that involves management effort, tools and applications for enhancing information flow and therefore productivity for projects. This article pretends to briefly explain BIM, its advantages, chal...lenges and potentialities while considering the current adoption of the concept in some countries. Furthermore, the article includes suggestions for the implementation of BIM in an organization as well as in projects and a list with some useful tools for this purpose.

Teljes absztrakt mutatása
75
71
A Case Study on Human Resource Management Practice of a Sport Organization
410-425

Human resource with the adequate ability and skills is of decisive importance in all organizations, irrespective of the field of activity in which they operate. It is no different with the life of sports organizations. The human resource management of sports organizations is peculiar which is influenced by, on the one hand, the operating form o...f an organization, on the other hand, the nature of employment. Those well-known jobs can be also found in the sport organizations which are necessary to operate an organization and carry out the general tasks, at the same time, the amateur or professional athletes turn up as specific human resources. Aim of the study is to explore the specific characteristics of the human resource management of a particular organization, namely Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. (University of Debrecen Athletic Sport Non-profit Public Benefit Purpose Ltd., hereinafter: DEAC Ltd.), primarily focusing on the traditional HR functions. After reviewing the domestic and international specialized literatures, the practice of the examined sport organization will be described by means of case study, document analysis and managerial interview methods. Based on the results, it can be determined that there is no separate HR manager in case of the examined sport organization, due to its size, but the managing director carries out the tasks as an economic and HR manager in one person. From the aspect of organizational operation, the practice of HR functions is similar to the practice of other SME business organizations, at the same time, the management of athletics as human resources means its specific characteristic where the managements of labour supply, career and talent has other interpretation.

Teljes absztrakt mutatása
174
171
A BMX, és egyéb extrém sportok választásának motivációs tényezői
426-441.

Az extrém sportok egyre nagyobb szerepet játszanak a szabadidős kínálati elemekben, hiszen a fogyasztók által megnövekedett kereslet igen dinamikus növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben. A kutatásunkban 237 fő extrém sportot űző személy szabadidővel kapcsolatos, valamint a BMX sportoláshoz kötődő motivációit vizsg...ltuk. Kutatásunk eredményéből kiderül, hogy a BMX-et leginkább a fiatal férfiak választják szabadidős tevékenységként. Az extrém sportok fogyasztóira jellemző a belső motiváció, a saját határaik feszegetése, az újszerű, élménydús tevékenységek kipróbálása, valamint az ismerősökkel, barátokkal való közös tevékenység iránti igény is.

Teljes absztrakt mutatása
303
239
Fogyasztói motivációs vizsgálatok fitnesz szolgáltatást igénybe vevők körében
442-453

A világszerte jellemző inaktivitás számos egészségügyi probléma előidézője. A lakosság mozgásszegény életmódja komoly terheket jelent egy nemzetgazdaság számára. Magyarországon az egészségügyi mutatók rosszabbak az európai átlagnál, nemcsak a fizikai aktivitás, hanem a dohányzás, táplálkozás és alkoholfogyaszt...s tekintetében is [1]. 2013-ban hazánkban a lakosság mindössze 38%-a sportolt rendszeresen, 62% soha vagy ritkán [2]. Az inaktivitás következtében kialakuló betegségek több költséget jelentenek a gazdaságnak, mint amivel a fizikai aktivitás növelése járna [3]. A korábbi kutatások szerint a szabadidő-sportolók számára hazánkban a legfontosabb rendszeres testmozgásra ösztönző erőt az egészség megőrzése, a fizikai teljesítőképesség növelése, a pihenés és kikapcsolódási lehetőség, a testmozgás szeretete valamint a stressz levezetése jelenti [4; 5]. A fitnesz szektor széles rétegek számára elérhető sportlétesítményei, a fitneszklubok a rendszeres sportolásba való bekapcsolódásra nyújtanak lehetőséget, ezért szükséges vizsgálni, hogy milyen tényezők motiválják a fitneszszolgáltatásokat igénybe vevő sportolók edzéseken való részvételét. A sportolók céljai és a sportolásra ösztönző motivációk vizsgálatával számos kutatás foglalkozott már, amelyek arra az eredményre jutottak, hogy a fitnesztermi vagy otthoni kondicionáló edzések inkább az extrinzik, míg a többi sportban való részvétel az intrinzik motivációs tényezőkkel állnak kapcsolatban [6; 7]. Vizsgálatom középpontjában a fitnesztermek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő szabadidő-sportolók (753 fő) álltak, akik esetében az edzéseken való részvételt befolyásoló motivációs tényezőket mértem fel. Eredményeim alátámasztják azt, hogy a fitnesz-szolgáltatások fogyasztóinak motivációi hasonló sorrendet mutatnak a többi szabadidő-sportolóéhoz, legtöbben az egészség megőrzése, a fizikai állóképesség fejlesztése, valamint a kikapcsolódás érdekében járnak fitneszedzésekre, ugyanakkor a válaszadók számára a külső megjelenés javításának célja szintén fontos szerepet tölt be.

Teljes absztrakt mutatása
160
165
Tehetségmenedzsment a nemzetközi gyakorlatban Európa és Kína példáján keresztül
454-464

A vállalati tehetségmenedzsment rendszerek alkalmazása igen eltérő lehet szervezetenként. Ennek oka, hogy különböző elvek, stratégiai célkitűzések, valamint vállalati környezetben kell a működésüket menedzseljék a cégek. Az Európa szerte megfigyelhető munkaerő és tehetséghiány arra készteti a helyi szervezeteket, ho...gy munkaerőigényüket, ha kell, akkor külföldi forrásból is képesek legyenek biztosítani, amit a szabad munkaerőáramlás az EU által lehetővé is tesz. A globalizálódó környezet következtében a vállalati tehetségmenedzsment rendszerek működtetése során fontos figyelembe venni azt, hogy milyen származású munkavállalókat alkalmaz a cég, ugyanis az eltérő környezetből érkező munkaerőnek eltérő igényei lehetnek. A kulturális, demográfiai, gazdasági eltéréseknek köszönhetően fontos lehet egyértelműen ismerni a munkavállalói állomány összetételét, hogy a legoptimálisabb eszközöket alkalmazzuk a beillesztés, ösztönzés vagy akár a megtartás tekintetében. Jelen kutatás célja szekunder elemzések révén feltárni, hogy Európa és Kína tehetségmenedzsment rendszerei között milyen hasonlóságok figyelhetők meg és melyek azok az eltérések, melyek leginkább kiemelkedők. Az összehasonlítás szempontjából Kína elemzése azért lehet fontos Európai országok számára, mert a Kína rendelkezik az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasággal napjainkban, amit potenciális lehetőségként kell a figyelem fókuszába kerüljön kifejezetten az ott élő magas számú lakosság tekintetében. A kutatás elsődleges eredményeként értelmezhető, hogy a tehetségekben való hiány a lakosság számától függetlenül jelenik meg nehézségként, mind az európai, mind pedig a kínai területeken – tehát egy olyan valós és általános kihívást jelent, amivel feltétlenül foglalkozni kell vállalati szinten. További eredményként értelmezhető az, hogy a sajátosságok figyelembe vételével beazonosíthatók azok a területi jellegzetességek, amelyek révén a tehetségmenedzsment rendszerek működési keretei megfogalmazhatók és rendszerbe foglalva megtalálhatunk a cikkben.

Teljes absztrakt mutatása
194
144
Sportszolgáltatások kínálatának elemzése szervezeti szempontok alapján
465-474

A fogyasztói társadalmak térnyerése a sport területén is előidézte az elüzletiesedést, a profitorientált működési keretek megjelenését. A hivatásos, látványcsapat sportokban versenyző csapatokat működtető sportvállalkozásokat számos nemzetközi és hazai kutató vizsgálta jogi, gazdasági, szervezeti szempontból. Jel...en cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy a témában született magyar kutatási megközelítéseket áttekintő jelleggel összegezzük. Vizsgálatunk indíttatását az adja, hogy a közeljövőben kezdjük meg a magyar profitorientált sportszolgáltatók szervezeti szempontú vizsgálatát. Terveink szerint a sportvállalkozások működésének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, szervezési, vezetési, munkaerő gazdálkodási helyzetét elemezzük majd. A kutatás megalapozásához elengedhetetlen a hazai közgazdasági, szervezéstudományi szekunder kutatások review-jellegű összefoglalás, ami lehetővé teszi a megfelelő kutatási módszertan kialakítását, majd az eredményeink előzményekkel történő összevetését.

Teljes absztrakt mutatása
173
178
Analysis of activity times in the process of a wooden box manufacturing
475-484

The main target of companies is to earn money and achieve profit. In order to fulfil these needs, companies have to reduce their costs. Cost reduction is often associated with bad quality products, but it could be done in a different way. Sometimes it is enough to examine only their own processes and then benefit from the process optimization, ...process improvement or process scheduling. In this article a case study is presented, in which the differences in a production scheduling are evaluated with the application of Monte-Carlo simulation and descriptive statistics. At the end of the paper the most efficient material sequence is selected at the manufacturing company by using weighted sum model

Teljes absztrakt mutatása
76
132
A személyes márkaépítés kihívásai napjainkban
485-494

Jelen kutatásunk célja az influencerekkel való együttműködés, mint az egyik legújabb marketing eszköz jelentőségének kiemelése. Cikkünk segítséget kíván nyújtani a márkáknak és a véleményvezéreknek a szakirodalom által is említett olyan kritikus helyzetekben, mint az eredményesség mérése folyamán felmerülő prob...lémák vagy a megfelelő stratégiai partnerek megtalálása. A számos potenciális kutatási terület közül a jövőben mi a sportolók selfbrandingjét szeretnénk vizsgálni és ezáltal megtalálni azokat kulcsfontosságú tényezőket, amelyek megkülönböztetik az influencereket a többi embertől.

Teljes absztrakt mutatása
556
489
Az összes folyóiratszám megtekintése