Lektorálás

Az International Journal of Engineering and Management Sciences/Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények szerkesztőbizottsága tudományos minősítéssel rendelkező tagjai, illetőleg tudományos minősítéssel rendelkező, erre felkért személy által lektorált cikkeket közöl. Minden, a folyóirat által közölt írás, műfajtól függetlenül kettő egymástól független anonim lektoráláson megy keresztül.

A lektorálás folyamata

A beérkező kéziratok megjelenése előtt a szerkesztőség anonim lektorálási folyamatán mennek keresztül. A cikkek szakmai színvonalát tudományos fokozattal rendelkező lektorok értékelik.

A lektorálási kritériumok a következők:

  1. A kézirat a szerzői útmutatóban rögzített formai, hivatkozási és terjedelmi előírásoknak való megfelelése.
  2. Nyelvhelyesség, érthetőség, fogalmazás szabadossága.
  3. Illusztrációk, ábrák és táblázatok egyértelműsége, tartalmi és formai megfelelősége.
  4. A témaválasztás aktualitása, eredetisége, a folyóirat koncepciójának való megfelelése.
  5. Tudományos és szakmai szempontból pontos fogalomkészlet konzekvens alkalmazása.
  6. A tanulmány szerkezeti arányossága, a fő- és alfejezetek logikus tagolása, a dolgozat struktúrája, áttekinthetősége.
  7. A tanulmány szakirodalmi és elméleti megalapozottsága, a hivatkozott publikációk saját eredményekkel való összevetése.
  8. Szakszerű feldolgozás, a témához illeszkedő módszertan alkalmazása.  
  9. Összegző megállapítások helytállósága, saját vélemény megfogalmazása, végkövetkeztetések megfelelősége.

A cikk lektora lektori véleményében nyilatkozik a cikkben közölt szakmai értékekről, valamint javaslatot tesz a cikk megjelentetésére vagy elutasítására. Az elkészült lektori véleményt a szerző számára a szerkesztőség megküldi.

Amennyiben a lektorált kézirat nem került elutasításra, de nem tesz eleget a megjelenés tartalmi és/vagy formai követelményeinek, akkor a lektori vélemény alapján módosított kéziratot a felelős szerkesztő vizsgálja fölül, és amennyiben megfelel a lektori kéréseknek, illetve a szerzői útmutatóban foglaltaknak úgy szerkesztésre küldi a kéziratot és megjelenteti a lapban. Szükség esetén újabb lektorálási kör indul.