Évf. 7 szám 1 (2018)

Megjelent March 31, 2018

Teljes szám

issue.tableOfContents66769ccdd42a4

Tematikus tanulmányok

 • A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására
  5-29
  Megtekintések száma:
  44

  A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás szerint Kárpátalján 152 ezer fő vallotta magát magyar
  nemzetiségűnek, azonban az azóta eltelt időszak népesedési és etnikai viszonyairól nagyon
  keveset tudni. Különösen a magyar lakosság kivándorlása az, aminek számbavétele nehézséget
  jelent, és aminek a jelentősége a 2010-es években – elsősorban a 2014-ben Kelet-Ukrajnában kirobbant
  fegyveres konfliktus hatására – megnövekedett. Éppen ezért jelen tanulmányban különböző
  adatforrások: az ukrán és magyar hivatalos statisztikai adatok, valamint két reprezentatív
  felmérés eredményeit bemutatva keressük a választ arra, hogy hogyan alakult a legutóbbi népszámlálás
  óta a kárpátaljai magyarok állandó és ideiglenes migrációja, és hogy mindez hogyan
  befolyásolta a kárpátaljai magyarság létszámát.
  Az adatbázisok összehasonlítása rávilágított arra, hogy a különböző módszertannal, különböző
  aktorok által gyűjtött adatok jelentősen eltérő képet festenek az – egyébként meglehetősen
  komplex – migrációs folyamatokról. A reprezentatív felmérések szerint, amelyek módszertanuknál
  fogva vélhetően jobban tükrözik a mobilitás nagyságrendjét, a kivándorolt magyarok száma
  2001 óta 9–14 ezer fő; ez alapján 2017 elején a kárpátaljai magyarok létszáma 130 ezer körül
  lehetett.

 • A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával
  30-62
  Megtekintések száma:
  20

  A tanulmány célja, hogy a kárpátaljai üzleti környezet bemutatásával, valamint egy sajátos
  szektor (hitelszövetkezetek) kiemelése révén bemutatásra kerüljenek az elmúlt években megjelenő
  vállalkozások versenyképességét javító magyarországi gazdasági támogatások sajátosságai.
  A tanulmány készítésének az időszakában még nem áll rendelkezésre olyan mértékű
  statisztikai adat, hogy egzakt módon bemutassuk a támogatások hatásfokát, viszont az első
  évek tapasztalatai alapján le tudjuk szűrni azokat a devianciákat, kisebb kiigazításra szükséges
  elemeket, amelyek javíthatják a tervek megvalósulását. Másik oldalról – s ez jelenti a tanulmány
  központi súlyát – az a szerzők meglátása, hogy fontos a vissza nem térítendő támogatásokon
  túl olyan mikro, kvázi szövetkezeti hitelek folyósítása is, ami a gazdaságélénkítés folyamatát
  önjáróvá teszi, s ezzel hosszabb távra biztosítja a mikro-, kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának
  fokozását. Erre jó eszköz lehet az Ukrajnában már elterjedt, Kárpátalján is honos,
  de a magyar térségben, napjainkban, nem jellemző hitelszövetkezeti rendszer felélesztése, s a
  gazdasági rendszerünkbe való beágyazottságának a javítása. E rendszer helyzetértékelését és
  jövőre vonatkozó elvi javaslatait fogalmazza meg ez az írás.

 • A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése
  63-90
  Megtekintések száma:
  25

  Egy rövid történelmi bemutatást követően a cikk a szlovákiai (Felvidék) és ukrajnai (Kárpátalja)
  magyarlakta területek falusi turizmusának fejlődésére és annak perspektíváira összpontosít.
  A kutatás több szakaszban valósult meg: 1) a témával kapcsolatos szakirodalom áttekintése;
  2) a falusi vendégfogadók felkutatása; 3) a falusi turizmussal kapcsolatos vendégfogadói kör
  felmérésére szolgáló kérdőív összeállítása, kitöltetése Kárpátalján és Felvidéken; 4) az adatok
  feldolgozása, kiértékelése.
  Az empirikus kutatás fő célja volt összehasonlítani a felvidéki kérdőíves felmérés eredményeit
  a kárpátaljai adatokkal, melyek alapján kimutathatjuk a térben és a különböző államok
  hatásai alatt fejlődött területek falusi turizmusában rejlő hasonlóságokat és különbségeket.

 • Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe
  91-118
  Megtekintések száma:
  17

  A nyelvi tájkép változása különösen érzékenyen érinti a kisebbségi helyzetben lévő lakosokat,
  akik ennek köszönhetően akár ki is szorulhatnak a virtuális nyelvhasználati térből. A nyelvi
  tájkép nemcsak egy terület vagy régió lakosságának nyelvi vitalitását jelzi, hanem akár a valóságbeli
  nyelvi etnicitást is tükrözheti. A nyelvi kiírások két alapfunkciója és a nyelvi tájkép
  elemeit magyarázó modellek mellett azonban a nyelven kívüli tényezők sem hanyagolhatók el.
  Ilyen tényező egy-egy térség, kisebb régió gazdasági, esetünkben turisztikai fejlődése. A megnövekedett
  többségi lakosok turisztikai kereslete számos olyan jelenséget hív elő a kisebbség által
  lakott területen, amelyek mindenképpen jelentős hatást gyakorolnak a kisebbségi terület nyelvi
  tájképére.
  Jelen tanulmányomban arra szeretnék rávilágítani, hogy az adott terület nyelvi tájképének
  alakulására milyen hatást fejt(het) ki egy kistérségi gazdasági beruházás. A nyelvi tájképben bekövetkezett
  változást a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2011–2012. évi fényképes adatbázisa
  és a 2016 februárja és szeptembere, illetve 2017 hasonló időszakának saját magam általi megfigyelése
  és fényképes rögzítése alapján szeretném bemutatni.

 • A kárpátaljai magyar kisebbség nyelvmegtartásáról és gazdasági életképességéről a nyelvi tájkép tükrében
  119-141
  Megtekintések száma:
  18

  A tanulmány nyelv és gazdaság összefüggésében vizsgálja Kárpátalja jellemzően magyarok lakta
  részeinek nyelvi tájképét. Azt mutatjuk be, hogyan jelenik meg a területen a nagy presztízzsel
  rendelkező világnyelv, az angol, illetve az egykori Szovjetunió közvetítő nyelve, az orosz. Bemutatjuk,
  hogy a gazdasági realitások miképp írhatják felül a kisebbségi közösség nacionalizmusát,
  illetve utalunk arra, hogy a nemzeti kisebbség nyelvmegtartását támogató nyelvpolitika
  nem lehet sikeres, ha nem jár együtt a gazdaság fejlesztésével. Hipotézisünk szerint ha többnyelvű
  környezetben javítani szeretnénk a kárpátaljai magyarok gazdasági helyzetén, akkor nyelvoktatás
  az egyik olyan terület, ahová feltétlenül szükséges invesztálni.

 • A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása
  142-164
  Megtekintések száma:
  18

  Az utóbbi évtizedek társadalomföldrajzi kutatásai behatóan foglalkoznak a köztér és a politika
  viszonyának elemzésével (Massey 1994, Mitchell 2003). Ezen kutatások feltárták, hogy a város
  köztérnevekből, szobrokból és emlékművekből álló szimbolikus tere egy-egy politikai fordulat
  alkalmával jelentősen átalakul (Light 2004).
  Az Euromajdant követően, 2015-ben került elfogadásra Ukrajnában az ún. „kommunizmustalanító
  törvénycsomag”, amely minden korábbinál átfogóbban rendelkezett a szovjet múlt
  szimbólumainak közterekből való kötelező száműzéséről. A dekommunizáció kiterjedt a település-
  és köztérnevek mellett a városi tér egyéb elemeire, jelentősen átformálva azok arculatát.
  Jelen kutatás homlokterében a dekommunizáció térbeli vonatkozásainak vizsgálata áll. Célunk
  annak áttekintése, hogy a dekommunizáció nyomán milyen fő változások következtek be
  egyrészt az ukrán fővárosban, Kijevben és ezzel párhuzamosan az ország politikailag és gazdaságilag
  egyaránt perifériáján lévő Kárpátalja település- és köztérneveiben. Vizsgálatunk másik
  célja – Ungvár, a Beregszászi járás és Beregszász város példáján – rávilágítani arra, hogy a
  dekommunizáció nyomán hogyan valósul meg a lokális emlékezet térbeli reprezentációja.

 • Az oktatási rendszer kulcsszereplői: pedagógusok Kárpátalján az ukrán válság éveiben
  165-196
  Megtekintések száma:
  24

  2017 tavaszán 338 kárpátaljai gyakorló pedagógus között végeztünk felmérést anyagi és szakmai
  elégedettségükről, illetve a migrációval kapcsolatos terveikről. A kutatási eredmények rámutattak,
  hogy az egyik legsúlyosabb probléma az alacsony keresetekkel van összefüggésben. A
  migrációt fontolgatók leginkább az anyagi elégedetlenség miatt hagynák el az országot, ezt követően
  a családi, párkapcsolati okok a mérvadók. Szakmai kiégésről azonban nem beszélhetünk
  a pedagógusok között. A megkérdezettek 72%-a, bár elégedetlen helyzetével, nem gondolkodik
  a kitelepedésen, vagy elutasítja ennek a gondolatát is. A veszélyeztetettebb kategóriát az a 84 fő
  jelenti (25%), akinek már vannak elképzelései a kitelepedéssel kapcsolatban, illetve az az 5 fő
  (2%) aki már konkrét lépéseket is tett. Ebben a két kategóriában főleg a fiatalabb pedagógusok
  képviseltetik magukat. A legfontosabb célországnak Magyarország számít. A maradók és a menni
  szándékozók között is magas a magyar állampolgársággal rendelkezők aránya, ezért ezt nem
  tekinthetjük a kivándorlás egyértelmű katalizátorának a pedagógusok között.