Etikai szabályzat

 

PUBLIKÁCIÓS ETIKAI ÉS SZABÁLYTALANSÁGI NYILATKOZAT

METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat (HU)
CROSS-SECTIONS Social Science Journal (ENG)

A METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat (angol neve: CROSS-SECTIONS Social Science Journal) negyedévenként megjelenő magyar folyóirat.
Nyílt hozzáférésű (open access) online folyóirat, amely a kettős vak lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazza.
A folyóirat szerkesztősége eleget tesz a legmagasabb szintű publikációs etikai elvárásoknak, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a tudományos tanulmányok megjelentetése során elkerüljön minden ezzel összefüggő hibát.
A kiadás folyamatában résztvevő valamennyi érintett félnek (a szerző, a folyóirat főszerkesztője, a folyóirat szerkesztőbizottsága, a folyóirat tanácsadó testülete, a lektorok és a kiadó) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásokra vonatkozó szabványokat. 
Valamennyi szerző a kéziratának a folyóirathoz történő benyújtásával kinyilatkoztatja, hogy a kézirat a szerzőre és társszerzőkre nézve is megfelel a legmagasabb szintű szakmai-etikai szabványoknak. 
Jelen nyilatkozat a Publikációs Etikai Bizottság (COPE – Committee on Publication Ethics) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul. 
 

A PUBLIKÁLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK 

A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt afelől, hogy a publikálásra beérkezett cik­kek közül melyek kerülnek közlésre a lapban. 
A szerkesztőbizottság munkáját kizárólag a folyóirat irányelvei határozhatják meg, valamint az éppen hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok korlátozhatják. 
A szerkesztőbizottság a döntése meghozatalához segítséget kérhet a tudományos tanácsadó testület tagjaitól vagy a lektoroktól. 
A tanácsadó testület tagjai magyar és külföldi szakértők, akiknek a tudományági összetétele leképezi a társadalomtudományok, elsősorban a szociológia tudomá­nyának sokféleségét. A tanácsadó testület tagjai alkotják és bővítik azt a kapcsolati hálót, amely a hazai és külföldi egyetemekhez és kutatóintézetekhez köti a folyóiratot.  
 

A SZERKESZTŐKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK, KÖTELEZETTSÉGEK

Szerkesztők 
A szerkesztők vagy lektorálják a beküldött kéziratokat, vagy segítenek a főszerkesztőnek kiválasztani a lektorokat. 
A szerkesztők gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján kerüljenek megítélésre, mindenféle diszkriminációt kizárva (szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallására, származására, vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékelik és értékeltetik a kézirat szellemi tartalmát), eleget téve a véleménynyilvánítás szabadságának. 
A szerkesztők kötelessége azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez szerkesztői tevékenységük során jutnak.  

Főszerkesztő 
A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. 
Kiválasztja a lektorokat és a lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. 
Ellenőrzi, hogy a szerkesztési változtatásokat valóban elfogadta a szerző vagy a szerzők képviselője a szerzőtársak esetében. 
Felelős az aktuális kiadványokért.  
A főszerkesztő nyilvánossá teszi, ha a folyóiratban megjelent írásokban plagizálás történt vagy megsértették a szerzői jogokat. 
A főszerkesztő támogatja mindazon kezdeményezéseket, amelyek a kutatási és publikációs visszaélések csökkentését szolgálják, valamint biztosítja, hogy valamennyi feltételezett visszaélést alaposan és pártatlanul kivizsgál, és megteszi a szükséges lépéseket.

 

LEKTORÁLÁSI FOLYAMAT (PEER REVIEW) 

Minden tanulmányt két független lektor értékel (akik szerkesztők vagy külső szakértők lehetnek). A recenziókat általában egyetlen szerkesztő lektorálja. 
A főszerkesztő választja ki a lektorokat, biztosítva, hogy a szerkesztőség tagjai által beküldött kéziratok is kiegyensúlyozott elbírálásban részesüljenek. 
A folyóirat szorgalmazza, hogy a kutató- és felsőoktatási intézmények a lektorálást a kutatói tevékenységek részeként ismerjék el.
A lektorálási folyamat anonim, vagyis csak a főszerkesztő és a lektorálási folyamat segítője (a segédszerkesztő) ismeri a szerzők és a lektorok kilétét. 
Ha egyik lektor sem ajánlja megjelentetésre a tanulmányt, a főszerkesztő elutasítja a tanulmány megjelentetését. Amennyiben a két lektor véleménye alapvetően eltérő, a főszerkesztő egy harmadik lektort kér fel. A főszerkesztő biztosítja, hogy a szerzők a teljes lektori véleményt megismerhessék, amennyiben az nem tartalmaz sértő megállapításokat.
A tanulmány publikálására vonatkozó végső döntést a főszerkesztő hozza meg. A kézirat elfogadásáról szóló döntését csak komoly problémák felmerülésekor változtathatja meg, amiről részletesen tájékoztatja a szerző(ke)t.
A véleményezési jogosultság révén szerzett információk és ötletek bizalmasan kezelendők és személyes előnyszerzésre nem használhatók. 
A véleményezők nem véleményezhetnek olyan kéziratokat, melyek szerzőivel, a tanulmányhoz kapcsolódó cégekkel, intézményekkel bármilyen versenyből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból eredő érdekellentétben állnak.  


A LEKTOROK KÖTELEZETTSÉGEI 

A lektorok a lektori véleményük elkészítéséhez útmutatást és lektori űrlapot kapnak. 
A folyóirat bátorítja a lektorokat, hogy jelezzék a kutatás vagy a publikálás során történő észlelt visszaéléseket (pl. az adatok meghamisítása, másodközlés, plagizálás).
Amennyiben nem járatosak a tanulmány szakterületén vagy érdekütközést állapítanak meg, ezt kötelesek jelezni a főszerkesztőnek, és a továbbiakban nem ve­hetnek részt a lektori folyamatban. 
A lektori munka szigorúan bizalmas, a lektorálás során szerzett tudást és információt a lektorok nem használhatják fel saját tudományos céljaikra.
A megfelelő és késlekedés nélküli lektorálás érdekében, a szerzők számára tett gesztusként a folyóirat nem kér fel olyan lektorokat, akik korábban rendszeresen elfogult, hanyag vagy késve megküldött lektori véleményt készítettek.


A SZERZŐK KÖTELEZETTSÉGEI 

A szerzőket a METSZETEK (CROSS-SECTIONS) részletesen tájékoztatja honlapján a tartalmi és formai követelményekről. 
A kéziratleadás során a METSZETEK (CROSS-SECTIONS) felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie, meg kell felelnie a nemzetközi tudományos publikációkkal szemben támasztott követelményeknek. 
A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál vagy könyvben. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.
A szerzőknek jogukban áll felszólalni a szerkesztőség által meghozott döntés ellen. A fellebbezést írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre.