Szerzőknek

A BENYÚJTOTT KÉZIRATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT
FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Kérjük, hogy a kéziratokat az alábbi elvárások szerint szíveskedjenek benyújtani:

TERJEDELEM

 • a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 karakter szóközzel), a benyújtott kézirat terjedelme irodalomjegyzék és mellékletek nélkül 25000 és 60000 karakter (szóközzel) közé eshet

ABSZTRAKTOK

 • az absztraktokat magyar és angol nyelven kérjük a tanulmány elején megjeleníteni. Terjedelmük külön-külön max. 1000-1200 karakter
 • A tanulmány angol absztraktja előtt kérjük feltüntetni az angol címet is.

KULCSSZAVAK

 • a kézirat magyar és angol nyelven is tartalmazzon 5-7 kulcsszót, melyet a magyar és az angol nyelvű absztraktok után kérünk feltüntetni

1. FORMÁZÁSI KÖVETELMÉNYEK

 • a kéziratot doc vagy docx formátumban kérjük benyújtani, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel
 • a szöveg egyszerűen formázott és jól áttekinthető szerkezetű legyen
 • a kézirat fő- és alcímsorai legyenek egyértelműek
 • a címek alárendeltségi viszonyai követhetők legyenek
 • a kézirat tartalmazzon „Bevezetés” fejezetet
 • a kézirat tartalmazzon „Összegzés” fejezetet
 • recenzió esetén a cím alatt kérjük megadni a recenzált kiadvány pontos adatait

FELHASZNÁLT IRODALMAK, IRODALOMJEGYZÉK SZERKESZTÉSE

 • az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben felhasznált és ténylegesen hivatkozott művek szerepeljenek
 • az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön oldalon kezdve kérjük megjeleníteni, ’Irodalom’ címmel
 • az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetekben hivatkozott teljes publikációs listát
 • külföldi szerzők esetén, az abc-be sorolás szabályai szerint, elől a vezetéknevük és vesszővel elválasztva a keresztnevük első betűje szerepeljen. Pl. (Barr, N.)
 • magyar szerzők esetén elől a vezetéknevük, majd vessző nélkül a keresztnevük első betűje. Pl. (Szabó T.)
 • Az irodalomjegyzék tartalmazza az összes hivatkozott mű DOI azonosítóját, amennyiben ez rendelkezésre áll, az alábbi formátumban:
  https://doi.org/10.18392/metsz/2021/1/1

 • az irodalomjegyzékben feltüntetett művek az alábbi formátumban kerüljenek feltüntetésre:
  • Könyv: Szerző(k)(megjelenés éve): A mű címe. A kiadó neve, a kiadás helye
  • Folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (az adott kiadvány sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma
  • Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: A szerző(k) neve (megjelenés éve): A tanulmány címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed, eds): A kötet címe. A kiadó neve, a kiadás helye
  • Online: Szerző(k) (megjelenés éve): Cikk címe. Elérhető: elérési link megadása (Letöltve: utolsó letöltés idejének megadása az alábbi formában: 2023. 09. 11.)
  • Szerző nélküli dokumentumok: Rövidített cím (megjelenés éve): Cím. Megjelenés helye vagy online elérhetősége

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK

 • A táblázatok és az ábrák a szövegben szerepeljenek
 • Minden táblázat és ábra sorszámozott és címmel ellátott legyen 
 • A sorszámok és címek a táblázatok és ábrák fölött kerüljenek feltüntetésre
 • A táblázatok és ábrák alatt a forrás minden esetben kerüljön feltüntetésre a következő formában:
  • amennyiben saját szerkesztés: ’Forrás: saját szerkesztés’
  • amennyiben máshol publikált  táblázat vagy ábra átvétele, felhasználása történt: Forrás: Szerző(k) (évszám), az átvett táblázat vagy ábra oldalszáma
 • az ábrákat, diagramokat külön fájlként is csatolják, szerkeszthető változatban

LÁBJEGYZETEK

 • A főszöveghez csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a szövegtörzshöz fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. Pusztán irodalmi hivatkozásokat a lábjegyzetek ne tartalmazzanak.
 • A lábjegyzeteket minden esetben arab sorszámmal kérjük sorszámozni.

HIVATKOZÁSOK

 • Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek az APA hivatkozási rendszert követve, elsősorban az alábbi formákban:
  • szó szerinti idézés esetén: a teljes idézett szövegrészt idézőjelbe szükséges tenni, az idézett szöveg után zárójelben szükséges feltüntetni a hivatkozott mű szerző(i)jének nevét, a kiadás évét, és a hivatkozott szövegrész oldalszámát. Pl. (Barr 2010: 125)
  • nem szó szerinti idézés esetén: a kézirat szövegében (mondat közben vagy a mondat végén) zárójelben kérjük feltüntetni a hivatkozott mű szerzőjé(i)nek  nevét és a kiadás évét. Pl. (Barr 2010)

Kettőnél több szerző esetén a neveket kötőjellel szükséges elválasztani. (pl. Szabó – Déry 2002)

Sokszerzős hivatkozás során – három vagy több szerző esetén – csak az első szerző nevét szükséges feltüntetni et al. megjegyzéssel (Első szerző et al.).

2. KÉZIRAT BENYÚJTÁSA

Kézirat benyújtására online van lehetőség. A beküldéshez és a folyamatban lévő beküldések státuszának ellenőrzéséhez regisztráció és bejelentkezés szükséges.

3. SZERKESZTÉSI FOLYAMAT

A szerkesztőség nem fogad el olyan kéziratokat, amelyeket már magyar nyelven publikálták vagy jelenleg is publikálásra várnak. A már korábban nem magyar nyelven megjelent tanulmányokat a szerkesztőség figyelembe veszi.
Minden benyújtott cikket első körben a szerkesztőség vizsgál át. Azon a kéziratok, amelyek nem felelnek meg a formai vagy tartalmi követelményeknek, a bírálati folyamat nem kezdődik meg, a szerkesztőség visszaküldi a szerzőnek.
A formai, illetve tartalmi követelményeknek megfelelő tanulmányokat minden estben 2 vagy több lektor – az adott terület szakértői – névtelenül bírálja el.
Ha a szerkesztőség 6 héten belül nem talál szakmai lektort, a benyújtott cikket visszaküldi a szerzőnek.
Meghatározott szempontok alapján a bírálatot egységes formában nyújtják be.
A kéziratok benyújtásától számított 12-16 héten belül lezajlik a megjelenési folyamat.

4. BÍRÁLATI FOLYAMAT

A szerkesztőség által elfogadott cikkeket két bírálónak továbbítjuk.
A bírálatokat az OJS egységes szerkesztési felületén nyújtják be.
A lektorok a felkéréstől számított maximum 4 héten belül elkészítik a bírálatot.
A szerkesztőség nem vállal felelősséget a bírálók által okozott késedelemért.
A szerkesztőknek a bírálatok beérkezését követően 2 hét áll rendelkezésre a döntés meghozatalában. A szerkesztőség dönt az elfogadásról, az átdolgozásról vagy az elutasításról.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Azokat a neveket, e-mail címeket, személyes információkat, amelyek a folyóirathoz benyújtott publikációkkal a rendszerünkbe kerülnek, csakis a szerkesztőségi munkákhoz kapcsolódóan használjuk fel, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

ETIKAI SZABÁLYZAT