1. évf. , 1. szám (2016)

Megjelent június 10, 2016

##issue.tableOfContents##


Vállalkozói képzés a 21. században a felsőoktatásban – lehetőségek, módszerek, jó gyakorlatok
1-18

A 21. század kihívásai a felsőoktatást is elérték és sürgős megoldásokat igényelnek. Európában a felsőoktatási intézmények által kínált vállalkozói kurzusok, programok átlagosan 10 éves múltra tekintenek vissza. Miközben az üzleti képzések ezen ága folyamatosan a legitimációjáért küzd, tisztán látszik az, h...ogy amit kínál a végzett hallgatók számára, az egy fontos előny a munkaerőpiacon és a gazdasági életben. Ezen tanulmány célja, hogy válaszokat adjon a következő kérdésekre: Miért olyan fontos a vállalkozói képzés napjainkban? Milyen módszertant használnak leggyakrabban a vállalkozó képzésben? Milyen eredményeket tudnak felmutatni a felsőoktatásban működő vállalkozói kurzusok? A kérdésekre a témához kapcsolódó legfrissebb szakirodalomból, esettanulmányokból és a Debreceni Egyetemen 2010 óta folyó Team Academy, csapatvállalkozói képzés alumni körében végzett primer kutatás eredményei alapján fogunk választ adni. A Team Academy Debrecen a Finnországban 1993 óta létező Tiimiakatemia oktatási módszert alkalmazza, amely egy innovatív oktatási módszertan. Kutatásunk eredményei alapján elmondható, hogy a vállalkozói készségek taníthatóságával kapcsolatos kihívásokra adható válaszok legfontosabb területei: a cselekvő tanulás, a motiváció, a közösségi és a csapatban tanulás, a coaching és a mentoring.

Teljes absztrakt mutatása
378
237
Szervezeti struktúra jellemzői spanyol labdarúgó kluboknál
1-11

Hazánkban a sport szervezeti kérdései tekintetében megjelent az igény a strukturális formák letisztulására. A sport hazai fejlődése felveti azt a kérdést, hogy mely területeken tartható meg, működhet tovább az egyesületi alapú sportmodell, illetve hol van létjogosultsága a szervezeti felépítésében is üzleti modellnek.... A magyar sport gazdasági súlyának növekedése magával hozza az igényt arra, hogy mind finanszírozási, mind strukturális tekintetben egy hatékonyan működtethető üzleti sportmodell alakuljon ki. A sport üzleti jellege különösen erősen jelentkezik a professzionalista labdarúgásban. E sportágban világszerte jól megfigyelhető az a strukturális átalakulási folyamat, amely a megfelelő vállalkozási forma és szerkezeti felépítés elérésére irányul. E tekintetben célszerű feltérképezni a külhoni jó gyakorlatokat, hogy azok arra érdemes elemei mintaként szolgálhassanak a kialakuló magyar üzleti sportmodell esetében. Jelen cikkemben a nemzetközi élvonalba tartozó, egyesületi keretek közt működő Real Madrid FC és Barcelona FC szervezeti struktúráját mutatom be

Teljes absztrakt mutatása
197
860
A vállalati kultúra sajátosságai a KKV szektorban
1-10

A kis-és középvállalkozások szerepe az európai gazdaságban kulcsfontosságú, ugyanis a kkv szektor közel 87 millió embert foglalkoztat, a versenyszféra alkalmazottaknak mintegy kétharmadát és az Európai Unió hozzáadott értékének mintegy 58%-át teszik ki. Míg az uniós átlag 4,2 fő, addig a magyarországi kkv-k átlagosan... 3,1 főt foglalkoztatnak. A kis- és középvállalkozások napjainkban nagymértékben hatást gyakorolnak a magyar gazdasági teljesítményre, illetve a foglalkoztatásban jelentős részt vállalnak, kiemelkedő a szerepük az új gazdasági szerkezetben. A versenyképesség lényegére, a vállalat termelékenységére nagy hatással vannak a vállalaton belüli, főleg a vállalati menedzsment és a vállalati kultúratényezők. Tanulmányom célja megvizsgálni a kis- és középvállalkozások vállalati kultúra tényezőit, amelyeket meghatározói a hatékony működésnek, majd ezek alapján javaslatot tenni a versenyképesség növeléséhez hozzájáruló kultúrafejlesztésre.

Teljes absztrakt mutatása
199
756
Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon
1-13

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek, mint munkavállalói csoport munkaerő-piaci helyzete alapján elmondhatjuk, hogy jelentős hátrányokkal rendelkező munkavállalói csoport. Gazdasági aktivitása elmarad a nem fogyatékos és megváltozott munkaképességű lakosságtól. A legújabb statisztikai adatok szerint ...a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintje csupán 18% körül mozog. A mindenkori kormányzat mind pozitív, mind negatív ösztönzőrendszerrel igyekszik az érintett munkavállalói csoport gazdasági szerepét növelni, hangsúlyosan az elsődleges, nyílt munkaerő-piac területén. Mindez azonban elképzelhetetlen a társadalom és a vállalati szféra szemléletformálása nélkül, mely az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalma törvényi szabályozásán keresztül érvényesülhet. A cikk célja, hogy az Észak-alföldi régióban működő 3 vizsgált szervezet cég- illetve HR vezetőjével készített szakmai interjú és esettanulmány segítségével feltárja a piaci szereplők hogyan viszonyulnak a fogyatékos és megváltozott munkavállalói csoporthoz, az elmúlt évek törvényi változásaihoz, illetve milyen mértékben alkalmaznak, és milyen akadályokkal nehezítik a további foglalkoztatásukat.

Teljes absztrakt mutatása
470
729
Leadership vizsgálat módszertani megalapozása a felsőoktatásban
1-11

A jelenlegi felsőoktatási és piacorientált közegben a felsőoktatási intézményeknek is követniük kell a változásokat, melyeket fel kell tudniuk mérni és azokra mielőbb reagálni. A felsőoktatási intézmények vezetőinek olyan személyes képességekkel kell rendelkezniük, amelyek birtokában hozzá tudnak járulni az intézm...ny eredményességéhez, valamint képesek motiválni az intézmények munkatársait. Jelen tanulmány célja, hogy feltárja milyen mérési modell alkalmazása lehet eredményes a felsőoktatási intézményekben, amely alapján meghatározhatóak azon vezetői kompetenciák, viselkedések, tulajdonságok, amelyek hozzájárulhatnak az intézmény eredményes működéséhez, valamint a felsőoktatásban tapasztalt versenyben a fennmaradáshoz.

Teljes absztrakt mutatása
88
189
Új kihívások az Európai Unió egészségügyi rendszerében
1-11

Az egészségügyi ágazat nem csak hazánkban, de Európa egészében is számos nehézséggel küzd. A 21. században a világot új, nagy horderejű problémák állítják komoly nehézségek elé, melyek jelentős kihatással vannak az egészségügyre is. Felvázoljuk napjaink kihívásait és megvizsgáljuk azok várható szakmapolitikai... hatásait is.

Teljes absztrakt mutatása
60
232
Hallgatók etikai attitűdvizsgálata
1-8

Hazai tanulmányokban még kevésszer, de nemzetközi forrásokban már gyakrabban találkozhatunk olyan empirikus kutatásokkal, amelyek üzleti területen tanuló hallgatókat mérnek fel etikus magatartásukat vagy attitűdjeiket vizsgálva. Ezen elemzések során többek között arra keresik a választ, hogy a leendő menedzserek milyen ma...gatartásformákat ítélnek etikusnak vagy éppen etikátlannak, s mennyire szigorúak az egyes szituációk értékelése során. Jelen tanulmányunkban célul tűzzük ki, hogy a Debreceni Egyetem gazdasági területein tanuló hallgatók körében végezzünk e tekintetben felmérést

Teljes absztrakt mutatása
102
118
Minőségfejlesztés a felsőoktatásban - indikátorok és visszajelzések szerepe a tantárgyfejlesztésben
1-10

Napjainkra a vevőközpontúság és a folyamatokban való gondolkodás a tartós versenyképesség csaknem megkerülhetetlen alappillére lett az üzleti világ számára. Ez a szemlélet elégedett vevőket, csökkenő költségeket, hatékony munkavállalókat jelent az elkötelezetteknek. Ugyanakkor a felsőoktatás szereplői ezzel a gondo...lkodásmóddal még csak ismerkednek. Számos tényező katalizálja a minőség kérdésének előtérbe kerülését, folyamatszempontú megközelítését. Ez a megközelítés nem új a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számára. A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, amely az egyetem vezető oktatója és kutatója a minőségmenedzsmentnek, gyakorlati válaszokat, megoldásokat keres ebben a helyzetben saját tevékenységei fejlesztésére. Ehhez kapcsolódva cikkem különböző példákat mutat be a felsőoktatási folyamatok különböző szintjein.

Teljes absztrakt mutatása
107
197
Vállalati stratégia a lineáris tevékenységelemzés modelljében
1-14

Azt vizsgáljuk, hogy a lineáris tevékenységelemzés módszere mennyiben támogatja a különféle stratégiák vállalati bevezetését. Elemzésünk fókuszába a piaci nyitottságot, a lean menedzsmentet és a környezetvédelmi stratégiát helyezzük. Megmutatjuk, hogy a lineáris tevékenységelemzés, elsősorban a folyamatoptimalizá...lás problémájának hatékony megoldása révén, alkalmas a lean menedzsment döntéseinek támogatására, és további célkitűzések vállalati stratégiába illesztésére. Ilyen további célkitűzés lehet bizonyos termelési kultúrák megőrzése a későbbi fejlesztés céljából, vagy bizonyos versenykorlátozó stratégiák követése. Megmutatjuk azt is, hogy az egyes stratégiai célkitűzések költsége miként számszerűsíthető a lineáris tevékenységelemzés modelljében.

Teljes absztrakt mutatása
127
139
A munkahelyi mobbing kezelésének jogi vetületei
1-9

A munkahelyi mobbing, pszichológiai zaklatás komoly kihívást jelenthet egy szervezet vezetése számára. A jelenség maga egyáltalán nem új keletű, de egyelőre annak felismerése is gondot jelent és ebből következően a megelőzésére, kezelésre tett lépések is kezdetlegesek. Az mára egyértelművé vált, hogy a jelenség nem... csak az egyén szintjén jelent problémát, hanem a munkahelyi szervezet egészére káros hatással van. Az ilyen közegben dolgozó (és nem csak közvetlenül érintett) munkavállalók elhivatottsága csökken, ami kihathat a szervezet teljesítményére is. A jelenséggel kapcsolatos általános jellegű, illetve szabályozási hiányosságokat egy hazai jogeseten keresztül kívánom bemutatni.

Teljes absztrakt mutatása
413
1012
Elmélet és gyakorlat ellentmondásossága a mérnöki etikában
1-10

-

56
311
Építőipari kockázatok vizsgálata
1-10

A cikk egy hosszabb, a kockázatkezelés elméletét és általános módszertanát, valamint az építési projektek körülményei között való gyakorlati munka között feltételezett szakadék áthidalását célzó tanulmány egyik már elkészült részletén alapszik. A hangsúlyt az építési projektek kockázatok tipikus adatforrás...aira, a projekt tervezésének módszereire helyeztük. Az építőipari kockázatok természetével és a kockázatkezelési módszerekről külön tanulmány készült.

Teljes absztrakt mutatása
68
294
A Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatóinak jövedelmi várakozásai és diplomaszerzési ösztönzői
1-11

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatói körében végzett kutatásom a hallgatók felsőoktatási tanulmányainak ösztönzőit és jövedelemre vonatkozó elvárásait vizsgálta nemek és képzési szint szerinti bontásban, ugyanakkor a diplomaszerzés motiváló valamint a fizetési elképzeléseket befolyásoló tényezők hatás...át kívánta felmérni.

Teljes absztrakt mutatása
85
96
Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körében
1-12

A cikk célja a migrációval, migránsokkal kapcsolatos attitűdök ismertetése egy egyetemi hallgatók bevonásával végzett kérdőíves vizsgálat eredményeire alapozva. A migránsok fogalmának meghatározását követően a vizsgálat eredményeit mutatjuk be. A felmérés eredményeként megállapítható, hogy az önmagukat alapvető...en toleránsnak tartó hallgatók a gyakorlatban elutasítóak a migránsokkal szemben. A migránsok iskolai végzettségével kapcsolatos válaszok szerint az alapfokú végzettség és a szakmaismeret feltételezhető a migránsokról, amennyiben a válaszadók úgy ítélték meg, hogy a migránsok egyáltalán rendelkeznek mérhető iskolai végzettséggel. A válaszadók szerint a migránsok munkához való hozzáállása általánosságban rossz. Talán ezért sem szívesen dolgoznának együtt migránsokkal vagy alkalmaznának migránst a kérdésre válaszoló kitöltők.

Teljes absztrakt mutatása
94
180
Minőségi indikátorok használata az egészségügyben – mozgásszervi rehabilitáció–
1-11

-

103
576
Közbeszerzés lebonyolítása a hatályos jogszabályok tükrében
1-8

A Közbeszerzésekről szóló új törvény célja, hogy biztosítsa a közpénzek hatékonyabb felhasználását. Az új szabályozás eredményeképpen jelentősen meggyorsulnak a közbeszerzési eljárások, növekszik az átláthatóság és a verseny. Továbbra sem lesz egységes az uniós értékhatár alatti eljárások rendje, mivel a ...törvény a becsült érték alapján differenciálja a szabályokat. Fontos változás az értékelés kapcsán, hogy a kizárólag ár alapú rangsorolás helyett az ár-érték módszer alkalmazása kerül előtérbe.

Teljes absztrakt mutatása
76
219
Információbiztonság szerepe az üzleti folyamatokban
1-13

Az információbiztonság (üzleti adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása) napjainkban egyre fontosabb a vállalatok számára. Elérése azonban nem öncélú. A vállalatok biztonságos működésüket szeretnék ezzel (is) magalapozni. A tanulmány két rövid információbiztonsági tevékenységet tárgyaló eset...tanulmány bemutatása mellett áttekinti a folyamatbiztonsághoz köthető fogalmakat és menedzsment tevékenységeket. Az információvédelmi szabályozások kapcsán megismert üzletmenet-folytonossági tervek és kockázatkezelési eljárások a vállalat összes üzleti folyamatára kiterjeszthetők.

Teljes absztrakt mutatása
60
96
Menedzsment szakos hallgatók a munkaerőpiacon: az elhelyezkedés mintázatai
1-14

A tanulmány három menedzsment szak végzettjeinek a munkaerő-piaci karrierjét vizsgálja. A gazdaságtudományi és műszaki képzési területhez tartozó szakok (gazdálkodás és menedzsment, műszaki menedzser, humán erőforrás menedzser) az átlagos és több területen jó helyzetű szakokhoz és szakmákhoz tartoznak. A vizsgált s...zakmák társadalmi rekrutációja középosztálybeli. A munkaerő-piaci sikerességük, így például az elhelyezkedés időtartama, a foglalkoztatás szintje és a jövedelem alapján a kedvező pozíciójú szakmák közé tartoznak. Az egyetemen szerzett szaktudás illeszkedése a végzett munkához magasnak jónak mondható. Elégedettségük a munka különböző összetevőivel hasonlít a többi pályakezdő diplomáséhoz, leginkább a munka tartalmával elégedettek, kevésbé annak presztízsével és az elérhető jövedelemmel. A tanulmányban a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es és 2012-es adatbázisát elemezzük.

Teljes absztrakt mutatása
79
256
A márkázás hatásainak vizsgálata a fogyasztói magatartásra két FMCG vállalat példáján keresztül
1-16

Az elmúlt években a cégek felismerték az imázs fontosságát, amelyet képviselnek és a termékük márkáinak építése mellett el kezdtek koncentrálni a vállalati márka formálására is. Jelen tanulmányban a vállalati márkák világát térképeztük fel két FMCG (gyorsan mozgó fogyasztási cikkek) vállalat példáján keresz...tül. A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk a fogyasztók és a márkák, valamint a termékmárkák és a vállalati márkák közötti kapcsolatot, vagyis hogy hogyan befolyásolja a vállalati márka a fogyasztókat a vásárlási döntések meghozatalánál. A vásárlók céggel kapcsolatos ismeretét is megvizsgáltuk a vásárlási szokásokra. Feltételeztük, hogy a fogyasztók szempontjából a termékek közötti választást gyakran a termék és annak a márkájával kapcsolatos érzések befolyásolják és kevésbé a vállalati márkáé. Ennek ellenére, ha egy vállalat erős vállalati márkával bír, amely köré egy eszmét építettek, amelynek az üzenete hatékonyan van kommunikálva, akkor a vállalati márka létfontosságú lehet a döntéshozásnál.

Teljes absztrakt mutatása
299
366
A teljesítménymenedzsment funkcionális jellege
1-14

A teljesítménymenedzsment olyan összetett, komplex, önálló folyamata az emberi erőforrás menedzsmentnek, melyben a feladatok egyértelműen definiálhatóak, egymástól jól elkülöníthetőek. Ezen funkciók a következők: a teljesítmény tervezése, a mérőeszközök kialakítása, az elvárások kommunikálása, a teljesítmény... nyomon követése, mérése, a teljesítmény értékelése, visszajelzés a teljesítményről, személyzeti döntések kommunikálása, fejlesztés az eredmények alapján. A tanulmányban ezen funkciók bemutatásán túl a kutatási témához szorosan kapcsolódó vizsgálati eredmények ismertetésére is sor kerül.

Teljes absztrakt mutatása
173
771
PDCA – Hogyan tanul a szervezet?
1-9

Egy szervezet (legyen az profitközpontú vagy versenyszférán kívüli) tudja, hova akar eljutni (jövőkép). Ez történhet szándék szerint megvalósult stratégia mentén, de lehet fokozatosan kifejlődő stratégia eredménye is. A stratégia vagy korábban kialakult minta szerint vagy új módon áll össze. A kudarc sokszor jobban hoz...zásegít a helyes út megtalálásához, mint a sikerek sorozata. Az elengedhetetlen, hogy a kudarcokból megszületett tapasztalatok beépüljenek a következő ciklusokba, különben újra és újra ugyanazok a problémák bukkannak fel, amelyek végül elkeseredéshez és feladáshoz vezetnek. A tanulás folyamatának kialakulásánál könnyebb az akadályok elhárítására összpontosítani, mint az ösztönzésre. A PDCA ismert technika erre, de mi az akadálya annak, hogy ezt megfelelően alkalmazzuk, illetve mi az akadálya annak hogy a szervezet a tanulási folyamatokon keresztül fejlődjön.

Teljes absztrakt mutatása
257
457
Leggyakrabban használt kockázatkezelési modellek összehasonlítása
1-11

A sikeres vállalati kockázatkezelés alapja, hogy a vállalat a működéséből adódó kockázatokat jól felismeri-e, és hatékonyan tudja-e kezelni. Napjainkban a kockázatkezelésére többféle módszer áll rendelkezésre. Az egyes módszerek saját logikájuk szerint bontják lépésekre a kockázatkezelés folyamatát. Ebben acikkbe...n négy kockázatkezelési modell összehasonlításával foglalkozom aszerint, hogy milyen azonosságok és eltérések vannak az egyes módszerek között.

Teljes absztrakt mutatása
108
3530
Hogyan gondozzuk a munkavállalók karrierjét? Fókuszban a szervezeti karriermenedzsment eszközök
1-13

Sűrűn találkozhatunk manapság azzal a véleménnyel, hogy egyre gyakoribbak a munkahelyváltások, az emberek életük során mind több munkáltatónak dolgoznak. Felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e ilyen helyzetben a szervezeteknek a munkavállalók karriergondozásával foglalkozni? A nemleges válasz elvetendő olyan felmérések a...lapján, amelyek a váltások okait kutatják. Az egyik leggyakoribb indokként ugyanis azt jelölik meg a dolgozók, hogy nem látják a további karrier lehetőségeiket az adott szervezetnél. Nem feltétlenül kell azonban a szervezeteknek komplex karriermenedzselési rendszereket kiépíteniük, már az is megfelelő lehet, ha csak néhány eszközt tudatosan alkalmaznak. A tanulmány keretén belül bemutatásra kerülnek a felmérésben résztvevő szervezetek által alkalmazott karriermenedzselési eszközök. A szerzők bizonyítják, hogy kimutatható a szervezeti teljesítmény és a karrierfejlesztési módszerek közötti kapcsolat, illetve ismertetik, hogy a jobban teljesítők milyen eszközöket használnak

Teljes absztrakt mutatása
288
306
Az egészségtudatos vállalati magatartás fejlesztésének diagnosztikai modellje
1-18

A 21. században a világ egyre több országában vallják, hogy az emberek egészsége nem csak az egészségügy, hanem életük jelentős színtereinek ügye. A munkavállalók esetében ilyen színtér a munkahely. A munkavállalók egészségének és testi épségének védelme Európában rég óta a munkáltató át nem hárítható (o...bjektív) feladata és felelőssége. Az egészség és a munkahely mai kapcsolat- és szempont- és eszközrendszere azonban már lényegesen túlmutat a munkahelyi egészség és biztonság hagyományos területein. Az egészségtudatos vállalati magatartás fejlesztése a hazai szervezetek sokasága számára jelent olyan kihívást, melyben a tanulmányban bemutatott modell mind helyzetük diagnosztizálásához, mind pedig a fejlesztés irányának, módjának és eszközrendszerének testreszabott megválasztásához segítséget adhat.

Teljes absztrakt mutatása
219
241
Comparative analysis of motivation theories
1-13

The aim of the article is to compare motivation theories from the view of general psychology and work psychology. The research was done by using secondary sources and by analyzing motivation from both views. The difference between the two lines lies in outcome orientation. Psychology is more descriptive work psychology tends to focus on the res...ults of the motivation process. In comparison, both have their values. The relevance of the research is to provide a theoretical basis for improving the development of more relevant motivation theories.

Teljes absztrakt mutatása
572
1329
Műszaki diplomások munkaerő-piaci sikeressége
1-8

A tanulmány a műszaki diplomával rendelkezők munkaerő-piaci sikerességét igyekszik feltárni.  A tudományterületek szerepe az álláskeresési idő, a keresetek és a szakmai illeszkedés tekintetében jelentősnek bizonyult. A műszaki képzés mindhárom vizsgált mutató esetében kiemelkedőnek bizonyult. A Diplomás Pályakö...vetési rendszer 2011-2012-es összevont adatbázisa segítségével lehetőség adódik a műszaki képzést nyújtó hazai felsőoktatási intézmények végzettjeinek foglalkoztathatósági mutatóit összehasonlítani. A különbségek feltárása révén képet kaphatunk arról, milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel a műszaki területen a különböző intézmények végzettjei között.

Teljes absztrakt mutatása
90
98
Kapacitásszámítási modell fejlesztése
1-19

A kapacitástervezésnek stratégiai jelentősége van a vállalatok életében. A szervezetek versenyképességét befolyásolja, a kapacitásbővítés stratégiája. A hosszú távú kapacitás meghatározására, több módszer létezik, az egészen egyszerűektől kezdve, a drága, nagy számítási kapacitást igénylő eljárásokig. A n...övekvő fogyasztói igényekhez kell igazítani a termelést, amely nem kis feladat, hiszen a kapacitásbővítés valamilyen szintű beruházással jár. Fontos megvizsgálni a bővítés mértékét, a megtérülés tükrében. Jelen tanulmányban azzal foglalkozunk, hogy a kapacitásbővítés, megvalósítható-e beruházás nélkül, a veszteségek felszámolásával. Ehhez szükséges az aktuális kapacitás pontos meghatározása, amelyhez egy módosított  bővített kapacitáselemzési modellt használunk. Ebben a modellben figyelembe vesszük a gépek rendelkezésre állását, teljesítményét és a gépet kiszolgáló folyamat hatékonyságát.

Teljes absztrakt mutatása
196
617
Napenergia használata villamosáram termelésre egy családi házon vizsgálva
1-12

A tanulmány első részében SWOT elemzés segítségével bemutatjuk a napenergia és a földgáz energiatermelésben betöltött szerepének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A második felében egy családi ház napelemes beruházásának megtérülését elemezzük.

61
296
Szervezeti kultúra és tanulmányi teljesítmény a műszaki menedzser hallgatók körében
1-11

Kutatásunk a hallgatók által észlelt, illetve ideálisnak tartott kultúra és a hallgatók tanulmányi eredménye közti kapcsolat vizsgálatára irányul, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának műszaki menedzser szakos hallgatói körében vizsgálva, önkitöltős kérdőíves felmérés (módosított OCAI) eredményeire támaszkodva (N ...= 114). Gyenge pozitív lineáris korrelációt találtunk a tanulmányi eredményesség és a klán kultúra észlelt elenlegi, illetve az ideálisnak tartott szintje között is. Egyéb kultúra-típusok esetében nem találtunk konzekvens összefüggést. Eredményeink alapján továbbá azok, akik a klán kultúrát tartják ideálisnak jobb eredményt érnek el, mint a másik három kultúrát kedvelők. Az órákat legalább 61%-ban látogató hallgatók közt továbbá azt találtuk, hogy magasabb teljesítményre számíthatnak azok, akik olyan típusúnak érzékelik a jelenlegi kultúrát, mint amilyet kívánatosnak tartanak, illetve akiknél kisebb mértékben térnek el az egyes kultúra-típusok jelenlegi és ideális értékei.

Teljes absztrakt mutatása
83
100
A köröndi tűz egy építőmérnök szemével III. Rész. Az Életveszélyelhárítás II. üteme, felkészülés az állagvédelemre
1-15

A Köröndi tűzben károsodott az Andrássy út 83-85. épület tetőszerkezete és zárófödémje. Ismertetjük a tűz okozta károkat és bemutatjuk az épületet a tűzkár utáni állapotban.

50
92
Néhány választott egyéni sportág jelenlegi helyzetének és versenyképességének elemzése Magyarországon
1-20

Az elmúlt néhány évben, hazánkban a sport jelentősége megnövekedett. 2010-ben kiemelésre került 16 egyéni sportág, melyek kiemelt állami támogatásban részesülnek a 2013-2020 közötti időszakban. Jelen kutatásban a kijelölt sportágak közül négy szakágnak – kajak-kenu, öttusa, birkózás, cselgáncs – vizsgáltam a ...hazai helyzetét és versenyképességét. A sportágak versenyképességét a médiában elfoglalt szerepük alapján vizsgáltam, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) módszerének megfelelően. A NOB, illetve az ötkarikás játékok szervezőbizottsága (OCOG) a közvetítésekből befolyt összegeket szétosztja a sportágak között, támogatás gyanánt. Fontosnak érzem a sportágak versenyképességét vizsgálni, továbbá a nemzetközi jótapasztalatokat felhasználva később megoldást javasolni a nézettségi adatok növelésére. Ennek első lépcsője ez a kutatás, mely bemutatja a sportágak Magyarország-i helyzetét, feltárja azok különbségeit, és párhuzamot állít a hasonlóságok között.

Teljes absztrakt mutatása
469
685
A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetében
1-9

A vezetés a 21. században az élessé vált gazdasági válságban való versenyképesség megtartásában és megőrzésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy a vezetés nem csak alakítója, hanem része is annak a viszonynak, hogy a vevői szükségletek és a szervezet követelményei úgy kerül...jenek összhangba, hogy mind a két fél elérje a céljait. Egy vezető feladata, hogy összekapcsolja az egyéni és a szervezeti célokat, elérve ezáltal a legjobb szervezeti teljesítményt és a legnagyobb munkavállalói elégedettséget. Ehhez viszont szükséges felismernie azt, hogy a vállalati kultúra és az egyes munkavállalók milyen vezetési stílus alkalmazását követelik meg. Kutatásunk célja, hogy két multinacionális vállalat esetében egy vezetési stílust mérő kérdőív segítségével feltárjuk a sikeres vezetés ismérveit és összehasonlítsuk a kapott eredményeket.

Teljes absztrakt mutatása
985
1260
Vevő – beszállító kapcsolatok és jellemzőik az autóiparban
1-12

A szerzők különböző hazai és nemzetközi háttérirodalom feldolgozásával adnak rövid áttekintést arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolattípusokról beszélhetünk az autóiparban. Melyek azok a formák, amelyeket a felek jobban preferálnak, elterjedtebbek, továbbá milyen megkülönböztető jegyeket viselnek az egyes kapcsolati... formák. A vevő – beszállító kapcsolatok alapvető kérdése, hogy a vevők miként kezelik beszállítóikat, mint partnereiket. A beszállítói kapcsolat akkor igazán értékes, ha nem csak egyszerű termékszállításról beszélünk, hanem pozitív partnerkapcsolat alakul ki a két fél között. A tanulmány célja egy irodalmi áttekintés, mely a kutatási témakör elméleti alapjait hivatott összefoglalni, ezáltal egyfajta kiinduló pontot jelent a gyakorlati alkalmazás során.

Teljes absztrakt mutatása
203
1071
„Forradalmi” változások a menedzsment területén
1-15

A tudomány fejlődése, illetve az eredmények gyakorlati alkalmazása hatalmas változásokat hozott létre a nem-hagyományos területeken is. Kialakult az „egészségipar”. A fizika, kémia, biológia, mikroelektronika stb. eredményei teljesen új diagnosztikai, műtéti, kezelési stb. eljárások létrehozását tették lehetővé. K...ialakult a „pénzipar”. A jelenleg gondot okozó gazdasági válság – megítélésünk szerint – egyik legfontosabb oka a „pénzipar” nem kellően szabályozott működése. Kialakult a „tudásipar”. Ez a terület magába foglalja az oktatás minden szintjét, és a K+F+I (Kutatás + Fejlesztés + Innováció) területét is. Elemzéseink szerint a társadalom gazdasági fejlődésének jelenleg a legfontosabb tényezője az innováció. Az új tudományos eredmények alapvető változásokat okoztak a vezetéstudomány területén is. Kialakult a „Management Science”, amely önálló területet hozott létre. Az erőforrások hatékony allokációjához több, hatékony menedzsment módszert is kialakítottak a menedzsment szakértők (pl. Value Analysis, Risk Menedzsment, Six Sigma, TRIZ, Lean módszer stb.).

Teljes absztrakt mutatása
100
156
Ösztönzési módszerek hagyományos és Lean szemléletű termelésben
1-12

A lean menedzsmenttel számos kutatás foglalkozik, de elsősorban a tevékenységmenedzsment témaköréhez kapcsolódóan. A szerző tanulmányának célja, hogy megvizsgálja a lean termelésben megtalálhatóak-e olyan ösztönzők, amelyek a piac megváltozott igényeit támogatják. A munkaerő piaci kitekintést követően, ami segítsé...günkre lehet megérteni a téma aktualitását, az ösztönzési módszerek csoportosítása a Hay Group modellje alapján történik. Valamint összegyűjtésre kerülnek a szakirodalom alapján a lean-módszerek is. Azonosíthatók olyan különbségek a lean és hagyományos termeléshez kapcsolódó ösztönzők csoportosítása során, melyek esetenként jobban támogatják a munkavállalók elkötelezettségét a vállalatok felé.

Teljes absztrakt mutatása
281
1687
Japán és német kultúra beillesztése a Magyar vállalat működésébe
1-9

Magyarországon működő- részben német tulajdonban lévő vállalat- működésébe, hogyan lehet beilleszteni a japán kultúrát. A bemutatásra kerülő cikkemben a különböző szervezeti kultúra modelleket tanulmányoztam, és párhuzamba állítottam a mi vállaltunk szervezeti kultúrájával, hasonlóságokat és ellentéteket ker...estem. Megvizsgáltam azokat a környezeti tényezőket, erőforrásokat, amelyek hatással vannak a gyártásra. A tanulmányozás során azt is figyelembe vettem, hogy a különböző nemzetiségek kultúrait, hogyan lehet összehangolni, és ezek összességében hogyan hat ki a termelésre. A robotok alkalmazásának bevezetését tanulmányoztam, és arra kerestem megoldást, hogyan lehetne a gyártást minél gazdaságossá tenni. Sajnos ugyanis a népesség folyamatos csökkenése, és a szakember hiány miatt robotokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a vevőket időben, megfelelő mennyiségű és az elvárt minőségű áruval lehessen kiszolgálni. A japán, Toyota-módszer szerint csak akkor sikeres automatizálni egy technológiát, ha az legalább tízszer van letesztelve, erre azonban- a rendelkezésre álló idő hiánya miatt- nincs lehetőségünk. Mivel a gyártási paraméterek, a tapasztalatok még nem megfelelő módon alakultak ki, ezért a selejt termék aránya még magasabb, mint ahol elegendő idő áll a rendelkezésre, a technológia kialakítására.

Teljes absztrakt mutatása
163
578
A raktári szolgáltatások minőségi mutatói
1-13

A raktárgazdálkodás az elmúlt években széleskörű és gyors fejlődésnek indult. Ez az egyre komplexebb logisztikai folyamatok mellett a raktár kialakításával és működtetésével kapcsolatos erőteljes és látványos fejlődésnek köszönhető. Kutatásomban a raktár-technológiai rendszerrel szemben elvárt teljesítmény meg...határozásának összetett problémakörét vizsgáltam. Ez a döntés magában foglalja a teljesítmény mérésére alkalmas kulcsfontosságú teljesítménymutatók kiválasztását és az emutatók mentén specifikált elvárt teljesítményszint meghatározását egy vizsgált vállalat példáján. Kutatásom során megállapítottam, hogy a raktári folyamatok logisztikai teljesítmény mérése nagyon nehéz feladat, mert minden vállalatnak olyan mutatókat kell meghatározni és alkalmazni, amelyek a vállalat profiljához jól illeszkednek, és hűen tükrözik a mérni kívánt teljesítményt. E döntés nagy fontosságú, hiszen ehhez a teljesítmény-elváráshoz kell majd igazítanunk raktári rendszerünket és annak működési elveit.

Teljes absztrakt mutatása
280
1564
Raktártechnológiai megoldásokkal kapcsolatos menedzsmentdöntések
1-10

A tanulmány célja a raktárban meghozott menedzsmentdöntések helykihasználtságra vonatkozó hatásának vizsgálata két vállalat példáján keresztül. Jó döntést csak úgy hozhatunk, ha előtte alaposan feltérképezzük a változtatás lehetséges hatásait, és kellően megfontoljuk az új rendszer bevezetésének szükségesség...ét. Egy abroncsgyártó vállalat a bevezetett új elrendezés révén nemcsak helykihasználtság javulást, hanem átfutási idő és költségcsökkenést ért el. Ezzel szemben egy rossz döntéssel egy háztartás-vegyipari gyár felborította raktárának működését óriási problémákat okozva ezzel az anyagáramlásban.

Teljes absztrakt mutatása
101
291
A Z generáció vezetőkkel szembeni elvárásai
1-11

A különböző generációk elképzelései, elvárásai a munkaerőpiaccal, a munkahellyel és a vezetőkkel szemben számos ponton eltéréseket mutatnak. A tanulmányban egy szóasszociációs felmérés eredményét közöljük, melyet 2015-ben folytattuk le felsőoktatásban tanulók körében. A hallgatók feladata az volt, hogy írják l...e első gondolatukat, melyet fontosnak tartanak egy vezetővel szemben. A felmérésben összesen 391 hallgató vett részt. A hallgatók összesen 20 különböző tulajdonság-csoportot fogalmaztak meg, melyeket három fő csoportba lehet sorolni. A legtöbben a határozottságot, és az empátiát határozták meg, mint legfontosabb vezetővel szembeni elvárás. A válaszadók 3-8 %-a által meghatározott tulajdonságok képezik a második csoportot, és az 1-2% által említett tulajdonságok tartoznak a harmadik csoportba. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a határozott, magabiztos, tekintélyparancsoló tulajdonságok magasan a legfontosabbak a Z generáció számára.

Teljes absztrakt mutatása
1034
1157
The relationship among ethics and conflict management in Hungarian metal and machinery supply chains
1-18

It seems that ethics has become an important issue because more and more firms accept ethical codex and make them public as well. On contrary all of us know some stories when unethical behaviour resulted tragedy. Nowadays in business life ethics and responsibility appear as necessary value from the aspect of success. More papers state that ethi...cal behaviour offers various benefits in business relationships. Our paper seeks these positives in empirical way by interviewing members and experts of Hungarian metal and machinery supply chains but we take into consideration the network effects as well. Our survey investigates how fair behaviour can prevent or decrease conflicts in business. The results of our qualitative research show that fair behaviour brings certain benefits but the economic reality and the direction of money flow are dominant. We have met various forms of conflict management and found that respondents want to maintain even very problematic business ties as well.

Teljes absztrakt mutatása
72
95
Vezetési stílusok egykor és most
1-16

A vezetéstudomány eredményeit fokozott érdeklődés övezi 105 éves történelme során. A vezetési stílus vizsgálata egy, a mai napig aktuális megközelítési módja a vezetéskutatásnak. Jelen cikkemben ezen megközelítés eddigi eredményeit adom közre: bemutatom a „klasszikus” vezetési stílusmodelleken túl az új irányz...atokat is. A „klasszikus” modellek közül a döntésközpontú, a személyiségközpontú, és a kontingencialista modelleket veszem sorra. Az „új” irányzatok közül bemutatásra kerül a nőies és a férfias vezetési stílus, az üzletkötő és az átalakító vezetés, valamint a participatív vezetési stílus. A cikkben összefoglalom a vezetési stílusra ható külső és belső tényezőket, az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit is közreadva.

Teljes absztrakt mutatása
1524
8770
Model calculations on the use of mobile and stationary units for wood pellet production
1-8

This paper presents the model calculations made for supporting the decision making of different technology alternatives. Base cases were A) use of a mobile pelletizer and B) using pellet factories at fixed locations for the production of a new product, sheep wool pellets. Calculations were made for three alternatives for each base case. The res...ults of the model were used to examine the energy, time and cost criteria of the alternatives. Based on the given preliminaries, results of the model calculations supported the recommendation to choose case B) for further technology management and supply chain management decisions.

Teljes absztrakt mutatása
237
140
Szakemberhiány vizsgálata és feltételezett okai az építőiparban
1-9

A munkaadók 36 %-a küzd a megfelelő munkaerő megtalálásával világszerte. Magyarország építőipari cégeinek helyzetét bemutatva megállapítható, hogy a megszűnő vállalkozások száma az építőiparban 2013-ra az előző évhez viszonyítva 50% felé emelkedett, amely tendencia 2014-ben tovább folytatódott. A szakmunkások k...zül sokan nem tudnak elhelyezkedni a hiányszakmának minősített szakmájukban, de sokan közülük nem is akarnak. Tanulmányom célja, hogy megvizsgáljam az építőiparban fennálló szakemberhiányt, illetve feltárjam ennek lehetséges, feltételezett okait.

Teljes absztrakt mutatása
78
313
A tudásgazdaság jellemzői Magyarország vonatkozásában
1-11

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került az információ, a tudás, valamint az emberi tőke és az emberi tőkébe történő beruházás gazdaságbeli szerepének a vizsgálata. Az elemzések kiterjednek a tudásgazdaság jellemzésére, valamint a piaci kihívások vizsgálatára. A tanulmányban arra keressük a választ, h...ogy hogyan adható meg a tudásgazdaság meghatározása, melyek a tudásgazdaság mérésre alkalmazható indikátorok, továbbá hogy mi jellemzi Magyarországot egy-egy indikátor vonatkozásában.

Teljes absztrakt mutatása
126
162
Teljesítménymenedzsment innovációja egy könnyűipari középvállalkozásnál /szervezeti teljesítmény növelése egy új motivációs rendszerrel/
1-9

Egy vállalkozás menedzsmentjének stratégiai célkitűzései megvalósításához folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és koordinálnia azt, hogy az alkalmazottaknak mit kell tennie a kitűzött célok elérése érdekében. Ebben a tevékenységében a cégvezetésnek időnként és esetenként korrekciókat kell végrehajtania az ...; alkalmazottak végzett munkájában és motivációiban. A dolgozat egy, a versenyszférában tevékenykedő, könnyűipari középvállalkozás esettanulmányán keresztül mutatja be azt, hogy a cégvezetés milyen új motivációs rendszert vezetett be a vállalkozásnál annak érdekében, hogy a vállalati teljesítményrangsorban hátul lévők produktuma növekedjen, és egyre inkább megközelítse a vállalati átlagos dolgozói teljesítmény értékeket. Azt, hogy a teljesítmény rangsorban hátul lévők kibocsátását növelni szükséges, a menedzsmentnek az a felismerése váltotta ki, hogy az átlag alatt teljesítők – alacsony kibocsátásuk ellenére – ugyan akkora álló- és forgótőkét kötnek le, mint az átlag felett teljesítők. A teljesítményrendszer keretein belül a normákon nyugvó követelményrendszert egészítette ki a cégvezetés úgy, hogy az szolgálta a munkavállalók hatékonyabb munkavégzését, amellett, hogy megerősítette őket szakértelmükben és a társasággal szembeni lojalitásukban. A teljesítménymenedzsment innovációjának eredményeként számottevően emelkedett a teljesítményrangsorban korábban hátul lévők kibocsátása, ami formálisan abban nyilvánult meg, hogy az egyénenkénti, havonta normákhoz mért teljesítmény százalékok szórása jelentősen csökkent, tartalmilag pedig a jelenség azt tükrözte, hogy megindult a teljesítményben leszakadó státusban lévők felzárkózása legalább a középmezőnybe soroltakhoz. Az egyéni teljesítmények rangsorban bekövetkezett „tömörülése” ez által hozzájárult azon vállalati stratégiai célkitűzés megvalósulásához, hogy a termelés átlagköltségei csökkenjenek, ezzel paralel a termelő tevékenység jövedelmezősége növekedjen.

Teljes absztrakt mutatása
140
122
Szervezeti kultúra vizsgálata OCAI modellel a debreceni egyetem műszaki menedzser hallgatói körében
1-8

Tanulmányunk OCAI modell segítségével elemzi a Debreceni Egyetem műszaki menedzser hallgatói által észlelt és ideálisnak tartott szervezeti kultúrát. A válaszadók a klán típushoz az átlagostól szignifikánsan közelebbinek, a piacitól pedig távolabbinak érzik szervezeti kultúrájukat. Az adhokrácia és a hierarchia eseté...ben nem érzik azt az átlagostól eltérőnek. Ideálisnak az átlagostól klánhoz és adhokráciához közelebbi, a piactól távolabbi kultúrát tartanának. A jelenlegi és a kívánatos közti jelentős eltérés csak az adhokratikusság esetében mutatható ki. Az OCAI vizsgált kérdései(20) közül a jelenlegi észlelések 7, az ideális értékek 13 esetben térnek el jelentősen az átlagostól. A jelenlegi és az ideális szintek közül a jelenlegi szignifikánsan magasabb a következők esetében: domináns jellemzők (klán), leadership (piac), stratégia (hierarchia). Alacsonyabb pedig a domináns jellemzők (adhokrácia), esetében.

Teljes absztrakt mutatása
192
729
Link between Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: Evidence from Pakistani Textile Sector
1-12

Literature highlights the immense potential of Corporate Philanthropy (CP) for generating social and economic benefits. The debate on economic benefits align corporate philanthropy with the business bottom line arguing that it can be a significant determinant of corporate financial performance. This research is intended to extent this debate by... providing sector specific perspective through analyzing the sample of Pakistani public listed textile companies. Results of the study show that corporate philanthropy has a significantly positive relationship with Return on Assets (ROA) but with Return on Equity (ROE) the relationship is found to be insignificant. The previous year’s financial performance moderates the relationship between CP and ROA but the interaction effect for ROE is insignificant.

Teljes absztrakt mutatása
77
94
Specialties of first SMED in pharmaceutical manufacturing
1-11

Single Minute Exchange of Die (SMED) is considered as an effective lean management method increasingly used in pharmaceutical manufacturing. By reducing change-over times and costs, the successful implementation of the first SMEDs may bring a significant increase in terms of manufacturing flexibility. The purpose of this study is present the sp...ecial factors that fundamentally determine SMEDs applied especially in the process of pharmaceutical manufacturing. By focusing on a well defined part of the pharmaceutical manufacturing process, lasting from Weighing and Measuring to the end of Tablet Pressing, the study also aims to highlight the benefits of SMED itself. The findings of the research are based on the practical experiences of four SMEDs implemented in various sections of production. According to the experiences and considering industrial specialties, the implementation of SMED has to harmonise with the requirements of Good Manufacturing Practices (GMP) which are representing the golden quality standards of pharmaceutical manufacturing.

Teljes absztrakt mutatása
108
186
Az összes folyóiratszám megtekintése