Évf. 5 szám 1 (2006)

Tanulmányok

Az oktatás költségei és finanszírozása

Megjelent március 20, 2006
Szerzők
Polónyi István
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
, Tímár János
Budapesti Corvinus Egyetemen
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Polónyi, I., & Tímár, J. (2006). Az oktatás költségei és finanszírozása. Competitio, 5(1), 11–50. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/2

A tanulmány az oktatás-gazdaságtan néhány alapfogalom – az oktatás gazdaságosságának, eredményességének és hatékonyságának – definiálása után áttekinti a legfontosabb aktorok motivációit az oktatás
finanszírozását illetően, azaz, hogy miért fizeti az oktatást az egyén, a munkaadó, az állam, és a fenntartók. Ezt követően bemutatja az oktatási kiadások forrásszerkezetét és néhány jellemzőjét nemzetközi
összehasonlításban. Az írás fő része az oktatás finanszírozás módszereinek áttekintése után a hazai oktatási rendszer legfontosabb alrendszereinek, a közoktatásnak, a felsőoktatásnak és a felnőttképzésnek a finanszírozási jellemzőit mutatja be.

Hivatkozások
Atkinson, G. B. J. (1988): Újabb fejlemények az oktatás finanszírozásában. In: Semjén, A. – Lukács, P. (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988.
Barkó Endre (szerk.) (1990): Költségmegoszlás a felsőoktatásban. Ts-4 Programiroda, Budapest.
Becker, G.(1975): Human Capital. The University of Chicago Press, Chicago.
Coombs, Ph. H. (1971): Az oktatás világválsága. Rendszerelemzés. Tankönyvkiadó, Budapest.
Coombs, Ph. H. (1985): The World Crisis in Education. The View from the Eighties. Oxford University Press, New York.
Cullis, John – Philip, Jones (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, Budapest.
Csaba Iván – Tóth István György (1999): A jóléti állam politikai gazdaságtana. In: Csaba Iván – Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest,((OLDALSZÁM???))
Education at a Glance (1997, 2000, 2003) OECD
Education Policy Analysis (1997), OECD.
Education Policy Analiysis (2001), OECD.
Európai Központi Bank 2004. évi éves jelentés. http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2004hu.pdf
Friedman, M – Friedman, R. (1998): Választhatsz szabadon. Akadémia Kiadó, Budapest.
Friedman, M. (1996): Kapitalizmus és szabadság. Akadémia Kiadó, Budapest.
Fuller, B. – R. Rubinson (1999a): Az iskolázottság hatása a nemzetgazdaság növekedésére. In: Halász, G. – Lannert, J. (szerk.): Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. OKKER Kiadó, Budapest,
Fuller, B. – R. Rubinson (1999b): Kiterjeszti-e az állam az iskoláztatást? A tapasztalatok áttekintése. In: Halász, G. – Lannert, J. (szerk.): Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. OKKER Kiadó, Budapest,
Global Education Digest (2005), UNESCO. http://www.eco.u-szeged.hu/tudkozlemeny/pdf/2003/PKiss.pdf
Jánossy Ferenc (1963): A gazdasági fejlettség mérhetősége és új mérési módszere. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Jánossy Ferenc (1966): A gazdasági fejlődés trendvonalat és a helyreállítási periódusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Johnson, D.,B. (1999): A közösségi döntések elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.
Kovács Árpád (2004): A közfinanszírozás hatékonysága, mint nemzeti versenyképességi tényező. A Magyar Közgazdasági Társaság, az ICEG Európai Központ és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség „A PPP (public private partnership), azaz az állami- és magánszektor együttműködésének hazai tapasztalatai és jövője” című konferenciája Győr, 2004. január 20. icegec.hu/hun/rendezvenyek/ lezarult/PPP/Dr_Kovacs_Arpad.ppt Letöltés 2004 október
Kozma Tamás (szerk.) (2002): Felnőttképzés és gazdaság. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen.
Laky, T., – Kozmáné, T. E. (szerk.) (2001): Munkaerőpiaci helyzetjelentés. A munkaerőpiac keresletétés kínálatát alakító folyamatok. Budapest.
Lappints Árpád (1998) Az oktatás eredményessége. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (főszerk.): Online Pedagógiai Lexikon. http://human.kando.hu/pedlex/ Letöltés dátuma: 2003. május.
McDaniel, O., C. (1997): The Effects of Government Policies on Higher Education in Search of Alternative Steering Methods. VUDA's, Gravenhagen.
Nemeskéri, Gy. (2002): A képzés, mint az emberi erőforrás fejlesztésének kiemelt eleme. Humánpolitikai Szemle, január
Osborne, D. – Gaebler, T. (1994): Új utak a közigazgatásban. Kossuth Kiadó, Budapest.
P. Kiss Gábor (2003): Fiskális transzparencia – jelzőszámok nélkül? In: Botos K. (szerk.) (2003): Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged.
Polónyi István – Timár János (2001): Tudásgyár vagy papírgyár. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.
Polónyi István (1985): Az oktatás gazdasági hatékonysága Magyarországon. Oktatás-gazdaságtani Füzetek, 7. sz. MKKE Munkatudományi Tanszék, Oktatás-gazdaságtani Kutatócsoport, Budapest.
Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest.
Polónyi István (2004a): A felnőttképzés megtérülési mutatói. Kutatás közben, 256. sz. Felsőoktatási kutatóintézet, Budapest.
Polónyi István (2004b): Alternatív iskolák finanszírozása. Educatio, tavasz, 67–74.
Polónyi István (2005): A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20–21 századfordulón. Felsőoktatási Kutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest.
Psacharopoulos, G. (1995): The profitability of investment in education: Concepts and methods. http://www.worldbank.org/education/economicsed/tools/training/econ1/wp_00063.htm
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D. (2001): Közgazdaságtan. KJK, Budapest.
Schultz, Th., W. (1983): Beruházások az emberi tőkébe. KJK, Budapest.
Semjén András (1997): Állami szerepvállalás és finanszírozás a közoktatásban: merre tovább? Új Pedagógiai Szemle, 2. sz.
Stiglitz, J. E.(2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK, Budapest.
Szabó Antal (1998): Az oktatás gazdaságossága. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (főszerk.): Online Pedagógiai Lexikon. http://human.kando.hu/pedlex/ Letöltés dátuma: 2003. május.
Varga Júlia (1995): Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon. Közgazdasági Szemle, június
Varga, Júlia (1998): Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest.