Tanulmányok

Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén

Megjelent:
December 15, 2008
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Poór, J., Bencsik, A., Fekete, I., Majó, Z., & László, G. (2008). Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio, 7(2), 115-146. https://doi.org/10.21845/comp/2008/2/7
Absztrakt

Az elmúlt években elfogadottá vált, hogy a szervezetek sikerességében, illetve a hazai és nemzetközi versenyképesség megőrzésében és fejlesztésében a hagyományos sikertényezők mellett egyre fontosabb szerepet játszik az emberi erőforrások menedzselése (HRM/HR) (Gordon – Whitchurch 2007). A fejlett világ országaiban – főleg az angolszász „pionírok” esetében – a közszféra (beleértve az egyetemeket is) messze maga mögött hagyta a normatív jellegű, a formális szabályozáson alapuló „bürokratikus-rendészeti, taylori” rendszert (Karoliny et al. 2003). A 70-es évektől jelentek meg az üzleti megoldások mindenhatóságát és a hatékonyságot hirdető „új közszféramenedzsment” (New Public Management, NPM) modell képviselői, és az 1980-as évek elején elkezdték a széles körű reformprogramok megvalósítását. E törekvések olyan modellt és tapasztalatot nyújtottak, amelyek alkalmazhatók voltak Európa átalakuló országaiban, beleértve hazánkat is. A leírtakhoz kapcsolódva arra vállalkoztunk, hogy – a teljesség igénye nélkül, a szakirodalmi források és tizenegy hazai egyetem gyakorlata alapján – áttekintsük a HR helyzetének átalakulását és modernizációjának lehetőségeit ezen a területen.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: I21; H19; M52;M53;M54

Hivatkozások
 1. Adams, J. (2005): Leading Horses to Water: The Management /Mandatory Stay Development in Higher Education Institutions in the UK. Leadership Foundation for Higher Education, London, u;u;u;.I/he.ac.uk/publications.
 2. Alber, S. R. – Nelson, J. S. (2002): Putting Research in the Collaborative Hands of Teachers and Researchers: An Alternative to Traditional Staff Development. Rural Special Education Quarterly, 2., 25–32.
 3. Ameen, A. T. (2003): The Offspring of New Public Management in English Universities. Public Management Review, 4., 573–583.
 4. Andrási Zoltán (2004): A felsőoktatási intézmények munkarendjének szerkezeti reformja („Fimszer projekt”).Magyar Felsőoktatás, 4., 43–49.
 5. Angelo, J. M. (2005): Is Outsourcing Right for You? University Business, 2., 31–44.
 6. ARIS (2008): ARIS-megoldások. Szoftver és módszertan a hatékony üzleti folyamatmenedzsment projektek támogatásához. http://www.ids-scheer.hu.
 7. Ball, K. (2001): The use of Human Resource Information Systems: a survey. Personnel Review, 6., 677–693.
 8. Barakonyi K. (2001): A hazai felsőoktatás menedzsmentjének korszerűsítése. Educatio, 1., 27–48.
 9. Barakonyi K. (2003): Felsőoktatási stratégiaalkotás. Harvard Businessmanager, szeptember–október, 48–58.
 10. Barakonyi K. (2004a): Egyetemi kormányzás. Közgazdasági Szemle, június, 584–599.
 11. Barakonyi K. (2004b): Rendszerváltás a felsőoktatásban. Bologna folyamat, modernizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 12. Bauman, Z. (2000): Liquid Modernity. Polity Press, Cambridge.
 13. Bencsik A. – Dernóczy A. (2007): Felsőoktatási „szerepjáték” nemzetközi mérlegen VI. Nemzetközi Konferencia, Miskolc, Tanulmány kötet I., 276–283.
 14. Berényi S. (1992): A közigazgatás személyzeti rendszere – közszolgálat: A reform és a jogi szabályozás időszerű kérdései összehasonlító közigazgatás-tudományi megközelítésben. ELTE Államigazgatási Jogi Tanszék, Budapest.
 15. Blackwell, R. – P. Blackmore (eds.) (2003): Towards Strategic Development in Higher Education. SRHE/Open University Press/McGraw Hill, Maidenhead.
 16. Chandler, J. – Berg, E. (2007): Women’s Movements and New Public Management: Higher Education in Sweden and England. Public Administration, 1.,103–122.
 17. Cranet (2006): International Executive Report 2005, Cranet Survey on Comparative Human Resource Management. Cranet-Cranfield University, Cranfield.
 18. Curran, C. M. – Hyman, M. R. (2000): Ensuring Best-Fitting Faculty Hires. Marketing Education Review, 2., 69–81.
 19. Dahl, J. (2004): Outsourcing is Inevitable. Distance Education Report, 18., 1–6.
 20. Dika, S. L. – Janosik, S. M. (2003): The Role of Selection, Orientation and Training in Improving the Quality of Public College and University Boards of Trustees in the United States. Quality in Higher Education,
 21. , 273–285.
 22. Dinya L. (2005): A felsőoktatás-marketing kihívásai. Megjelent: Józsa L. – Varsányi J. (szerk.): Marketingoktatás és -kutatás a változó Európai Unióban. Széchenyi István Egyetem, Győr.
 23. Eggins, H. – Macdonald, R. (eds.) (2003): The Scholarship of Academic Development. SRHE/Open University Press, Buckingham.
 24. Enyedi I. (2003): Elektronikus módszerek és virtuális valóság a személyzeti munkában. Humánpolitikai Szemle, május, 21–37.
 25. Euwals, R. – Ward, M. E. (2005): What matters most: teaching or research? Empirical evidence on the remuneration of British academics. Applied Economics, 14., 1655–1672.
 26. Evans, A. (1977): Benchmarking. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 27. Farkas F. – Karoliny M. – László Gy. – Poór J. (szerk.) (2003): Emberi erőforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Kerszöv, Budapest.
 28. Farkas F. (2005): Változásmenedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – Kerszöv, Budapest.
 29. Farkas F. – Karoliny M-né.-Musztyné B.B. – Poór J. – Potó Zs. (2008): Similarities and Differences of Human Resource Management in Private and Public Sector Organisations in Light of New Public Management
 30. in Eastern European. NPM and All Other Country Samples. New Trends and Tendencies in Human Resource Management – International HR Conference, június 13–14, Pécsi Tudományegyetem.
 31. Fábri Gy. (2003): Intézményrendszer és finanszírozás a társadalomtudományokban. Világosság, 7–8., 169–175.
 32. Ftv. (2005): A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény.
 33. Gibbons, M. et al. (1994): The Neu; Production /Knowledge: The Dynamics /Science and Research in Contemporary Societies. Sage, London.
 34. Goho, J. – Blackman, A. (2006): The Effectiveness of Academic Admission Interviews: An Exploratory Meta-Analysis. Medical Teacher, 4., 335–340.
 35. Gordon, G. – Whitchurch, C. (2007): Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce. Higher Education Management and Policy, 2., 135–155.
 36. Gordon, G. (2003): University Roles and Career Paths: Trends Scenarios and Motivational Challenges. Higher Education Management and Policy, 3., 89–103.
 37. Grant, J. – Fogarty, T. (1998): Faculty evaluation as a social dilemma: a game theoretic approach. Accounting Education, 3., 225–248.
 38. Gyimesi J. – Marosi I. (2004): Oktatói teljesítménymérés a Veszprémi Egyetemen. Humánpolitikai Szemle, 10., 64–71.
 39. Halász G. (szerk.) (é. n.): „Felsőoktatási menedzsment” képzés helyzetelemzés és javaslatok. Vitaanyag, Budapest.
 40. Halla, M. – Holt, R. – Purchase, D. (2003): Project sponsors under New Public Management: lessons from the frontline. International Journal of Project Management, 21., 495–502.
 41. Hanley, P. F. – Forkenbrock, D. J. (2006): Making fair and predictable salary adjustments for faculty of public research universities. Research in Higher Education, 1., 111–127.
 42. Horváth T. (szerk.) (é. n.): Felsőoktatási menedzsment képzése – nemzetközi kitekintés..UnivPress Felsőoktatási Műhely, Budapest (http://www.univpress.hu/data/hatter5a.doc).
 43. Hosios, A. J. – Siow, A. (2004): Unions without rents: the curious economics of faculty unions. Canadian Journal of Economics, 1., 28–52.
 44. Hrubos I. – Szentannai Á. – Veroszta Zs. (2003): A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
 45. Hrubos I. (2006): A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. Aula Kiadó, Budapest.
 46. Is Outsourcing an Option? (2005): EduExec, 9., 5–6.
 47. ISCED (1997): International Standard Classification of Education. Unesco, Párizs.
 48. ITKU (2005): Intézményfejlesztési Terv Kidolgozási Útmutató. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.
 49. Johnner, M. (2008): Aiding through Outsourcing. University Business, 1., 47–49.
 50. Kahn, P. – Baume, D. (szerk.) (2003): A Guide to Staff and Educational Development. SEDA/Kogan Page, London.
 51. Karoliny M-né. (2002): Ezredfordulós pillanatkép a hazai személyzeti/emberi erőforrás részlegekről. Humánpolitikai Szemle, 12. , 3–20.
 52. Karoliny M-né. – Lévai Z. – Poór J. (szerk.) (2005): Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. Szókratész Kiadó, Budapest.
 53. Kelly, S. – Murnane, S. (2006): Academic Performance Evaluation and the Organisation of Knowledge in the Research-Intensive University. Irish Journal of Management, 1., 95–109.
 54. Kirkpatrick, D. (2001): Staff development for flexible learning. International Journal for Academic Development, 2., 168–176.
 55. KJT (2005): Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. KJT, Szegedi Rendezvényszervező Kft., Szeged.
 56. Koleszár Á. (2008): A „vállalkozó” egyetem belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás területére. (PhD értekezés előzetes anyaga.) Miskolci Egyetem
 57. Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
 58. Korponai Á. (2002): Álláskeresési trendek a világon, Európában és Magyarországon. Munkaügyi Szemle, július–augusztus, 10–12.
 59. Kovach, K. – Hughes, A. – Fagan, P. – Maggitti, P. (2002): Administrative and strategic advantages of HRIS. Employment Relations Today, 10.,1002–1039.
 60. KR (2006): 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, Budapest.
 61. Krisztián B. – Nemeskéri Zs. (2005): Önértékelési modell és a felsőoktatási intézmények humán erőforrásainak fejlesztéséért projekt. Humánpolitikai Szemle, 11., 23–25.
 62. Krisztián B. (2001): Teljesítménymérés a közigazgatásban. Az oktatás hatékonysága. Humánpolitikai Szemle, 12., 30–37.
 63. Lewis, B. R. – Stiles, D. R. (2004): How Invisible are the Emperors New Cloths? Public Management Review, 4., 453–472.
 64. Liebner A. (2001): Innovációközpontú személyzetfejlesztés és számítógépes tudásmenedzsment. Humánpolitikai Szemle, 1., 88–94.
 65. Locke, W. (2007): Higher Education Mergers: Integrating Organisational Cultures and Developing Appropriate Management Styles. Higher Education Quarterly, 1., 83–102.
 66. Lynch, L. M. (2007): Report of the Committe ont he Status of Women int he Economics Profession. American Economic Review, 2., 566–572.
 67. Majó Z. (2007): Az Elektronikus Humánerőforrás Menedzsment és a HR-outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere. Vezetéstudomány, 9., 30–39.
 68. Martin,J.R. (1998): Evaluating Faculty Based on Student Opinions – Problems, Implications and
 69. Recommendations from Deming’s Theory of Management Perspective. Issues in Accounting Education, 4., 1079–1094.
 70. McGee, M. (2002): Hooked on Higher Education and Other Tales from Adjunct Faculty Organizing. Social Text, 1., 61–80.
 71. Menedzsment-kultúra a felsőoktatásban (2004): Műhelytanácskozás a felsőoktatási intézmények irányításáról. Március 11., ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (http://www.univpress.hu/index.php).
 72. Milam, J. (2005): Organizational Learning Through Knowledge Workers and Infomediaries. New Directions for Higher Education, Fall, 61–73.
 73. Miller, J. (2003): High Tech and high performance: Managing Appraisal int he Information Age. Journal of Labour Research. 3., 409–424.
 74. Molnár L.– Zsidi V. (2002): University archives in Hungary. http://www.msz.hu/fooldal/index.php?page=kiadvanyok/ei_leveltarak_ang.php. Letöltve: 2008. szeptember 27.
 75. Moore, W. J. – Newman, R. J. – Terrell, D. (2007): Academic Pay in the United Kingdom and the United States: The Differential Returns to Productivity and the Lifetime Earnings Gap. Southern Economic Journal, 3., 717–732.
 76. Murray, D. – Dollery, B. (2005): Institutional Breakdown? An Exploratory Taxonomy of Australian University Failure. Prometheus, december, 385–398.
 77. Oktatási Minisztérium (2003): A magyar felsőoktatás modernizációját, az európai felsőoktatási térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztés koncepciója. Vitaanyag. Készült a Csatlakozás az
 78. Európai Felsőoktatási Térséghez Program keretében. Budapest, december.
 79. Oktatási Minisztérium (2004): A Magyar Universitas Program és az új felsőoktatási törvény koncepciója.Budapest, február.
 80. Orr, D. (2004): Research Assessment as an Instrument for Steering Higher Education – A Comparative Study. Joumal of Higher Education Policy and Management, No. 3., 435–362.
 81. Ösztönzési rendszerek a közszolgálati alkalmazottak körében (1996): Humánpolitikai Szemle, 5, 66–71.
 82. Polanyi, M. (1967): The tacit dimension. Anchor Publishing, Garden City.
 83. Poole, M. – Bornholt, L. (1998): Carrier Development of Academics: Cross-cultural and Lifespan Factors. International Journal of Behavioral Development, 1., 103–126.
 84. Poór József (2005): Menedzsment tanácsadás alapjai és fejlődési tendenciái. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 85. Poór József (2006): HR mozgásban – nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben. MMPC, Budapest.
 86. Pratt, M. – Margaritis, D. – Coy, D. (1999): Developing a Research Culture in a University Faculty. Journal of Higher Education Policy and Management, 1., 43–55.
 87. Prugberger T. – Tománé Sz. R. – Kenderes Gy. (1994): A közalkalmazás és a közszolgálat joga. Egyetemi Kiadó, Miskolc.
 88. Révész É. (szerk.) (2006): Az iskolavezetés fejlesztése Magyarországon. OECD országtanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont. Kézirat (http://mgmt.unicorvinus.hu/btmkk/les/OECD%20CBR%20tervezet.pdf).
 89. Rittenberg, L. E.(1998): Hiring Faculty: The „Best Fit” or „Best Athlete”. Issues in Accounting Education, 3.,717–719.
 90. Rosser, V. J. (2004): A national study on midlevel leaders in higher education: The unsung professionals in the academy. Higher Education, 48., 317–337.
 91. Ruta, C. (2005): The aplication of change management theory to HR portal inplementation. Human Resource Management, 1., 35–53.
 92. Schibik, T. J. – Harrington, C. F. (2004): The Outsourcing of Classroom Instruction in Higher Education. Journal of Higher Education Policy and Management, 3., 393–400.
 93. Sell et al. (2006): Faculty satisfaction with union: The impact of personal instrumentality and active commitment. Journal of Collective Negotiations, 1., 33–44.
 94. Shelley, S. (1998): Changing Values? Early Retirement and the New Universities. Journal of Further and Higher Education, 3., 343–351.
 95. Silver, H. (2003): Does a University Has a Culture? Studies in Higher Education, 2., 157–169.
 96. Smith, C. S. – Ferris, G. R. (1990): Human Resource Strategy and Planning in Higher Education. Human Resource Planning, 4., 13–25.
 97. Steyn, G. M. (2004): Harnessing the power of knowledge in higher education. Education, 4., 615–631.
 98. Strike, T. (2005): Evolution of Academic Career Structures in English Universities. Paper presented at the OEGD conference on „Trends in the Management of Human Resources in Higher Education”,
 99. augusztus 25–26., Párizs.
 100. Sturgeon, J. (2006): The Outs (and Ins) of Facility Management. University Business, 7., 84–88.
 101. Swartz, J. E. – Swartz, T. A. – Liang, P. (2007): Market Meltdown: Recruiting Qualified Business Faculty. Journal of Education for Business, július–augusztus, 337–342.
 102. Szabó P. O. (2003): Kihívások az ezredelőn. A magyar felsőoktatás társadalmi környezete. Irodalom – Művészet –Valóság, Árgus, 6–7. sz.
 103. Szabóné Sz. G. – Kiss S. – Lövétei I – Calvin, A. – Rainer, G. (2004): Közszolgálat; Közigazgatási menedzsment- és reformzsargon. SZEF, Budapest.
 104. Szilágyi E. (2006): Hatékonyság és eredményesség a közszférában. Kutatási Fórum I. beszámoló. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen.
 105. SZMSZ (2008): Törvénytervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény módosítására. Előterjesztés a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa részére. Szociális és Munkaügyi
 106. Minisztérium, Budapest.
 107. SZMSZ (2008): Törvénytervezet egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény-kifizetési rendjével összefüggő módosítására. Előterjesztés az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács részére. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
 108. Talib, A. A. (2003): New Public Management in English Universities. Public Management Review, 4., 573–583.
 109. Tang, T. L. – Tang, D. S. – Tang, C. S. (2000): Factors related to university presidents’ pay: An examination of private colleges and universities. Higher Education, 4., 393–415.
 110. Tarnai D. (2002): Esély vagy veszély? A tudásmenedzsment mint versenytényező, „Csak a változás állandó”. 12. Országos Humánpolitikai Konferencia és Kiállítás Tanulmánykötet, 14–17.
 111. Taylor, J. A. (2003): Managing Staff Development for Online Education: a situated learning model. Journal of Higher Education Policy and Management, 1., 75–87.
 112. Teachers in Private Institutions of Higher Education in Hubei (2005), Chinese Education & Society, 5., 68–72.
 113. Terpstra, D. E. – Honoree, A. L. (2003): Job Satisfaction and Pay Satisfaction Levels of University Faculty by Discipline Type and by Geographic Region. Education, 3., 528–539.
 114. Tóthné S. G. – Majó Z. (2003): Infokommunikációs technikák térhódítása az online munkaerőpiacon és a humán erőforrás menedzsment területén. Munkaügyi Szemle, december, 31–36.
 115. Vadász J. (2006): Közszolgálati reform. A közszolgálat emberi erőforrásainak megújítása. Kossuth Kiadó, Budapest.
 116. Vezetés- és szervezéstudományi műhelyek konferenciája (2008): Balatonfüred, augusztus 28–29.
 117. Webb, G. (1996): Understanding Staff Development. SRHE/Open University Press, Buckingham.
 118. Weistroffer et al. (2001): A merit pay allocation model for college faculty based on performance quality and quantity. Economics of Education Review, 1., 41–49.
 119. Whitchurch, G. (2006a): Who Do ey ink ey Are?e Changing Identities of Professional Administrators and Managers in UK Higher Education. Journal of Higher Education Policy and
 120. Management, 2., 159–171.
 121. Whitchurch, G. (2006b): Pro/essional Managers in UK Higher Education: Preparing/or Gomplex Futures. Leadership Foundation for Higher Education, London, u;uju;.l/he.ac.uk/publications.
 122. Yunker, P. J. – Yunker, J. A. (2003): Are Student Evaluations of Teaching Valid? Evidence from an Analytical Business Core Course. Journal of Education for Business, 6., 313–317.
 123. Zhao, F. (2003): Transforming Quality in Research Supervision: a knowledge-management approach. Quality in Higher Education, 2., 187–197.