3. évf. , 5. szám (2018)

Megjelent december 10, 2018

##issue.tableOfContents##


Építőmérnöki Tudományok

Zöld infrastruktúra alkalmazásával elérhető vízminőség javulás mértékének becslése Debrecen példáján
34-41

A települési zöld infrastruktúra megoldásai javítják a felszíni- és felszín alatti vizek minőségét és a vízháztartást. A tanulmány célja becsléssel meghatározni, hogy az utak mentén alkalmazott települési zöld infrastruktúra megoldások milyen mértékű vízminőség javulást eredményezhetnek. Ez magas prioritást ...lvez az ivóvízbázis védelmi területeken, ahol az utakról lefolyó szennyezett csapadékvíz beszivárgással elérheti az ivóvízkészletet. A becslés első lépésében a vízbázis-védelmi területen lévő belterületi közutak felületét határozzuk meg térinformatikai módszerrel, majd az itt felhalmozódó jellemző szennyezőanyagok mennyiségét, végül a lefolyó csapadékvízből eltávolított szennyezőanyag mennyiségét határozzuk meg zöld infrastruktúra megoldásokat feltételezve. A végső cél az ivóvízkészletek védettségének növelése.

Teljes absztrakt mutatása
113
37
Material stock and flow analysis within the agricultural building sector based on local database
297-320

The purpose of the paper is to analyze on micro level the stream of building materials needed for raising cattle. The scope of the produced material flow chart will cover the inflow and storage of the materials. The overall objective of material flow analysis is to contribute to the data inventory development process which is needed to use thes...e construction materials as secondary raw materials in the future. The assessment is based on a concrete new development in a Hungarian region being carried out nowadays as a development and modernization of an existing cattle raising farm. Driven by the concern of resource depletion, further research on higher level, based on larger database will be needed to verify the estimated national level results for the magnitude of growth of anthropogenic stocks.

Teljes absztrakt mutatása
80
79

Hogyan változik az államadósság, ha jön a következő válság?- és az jönni fog!/Görögország államadósságának várható alakulása egy következő válságidőszakban/
91-104

A közelmúltban jelentették be, hogy Görögország kiléphet az euró-övezeti állandó mentőalap segélyprogramjából, mivel sikeresen teljesítette az abban számára előírt feltételeket. A hitelezők és a hitelminősítők is egyetértettek abban, hogy a görög gazdaság jó növekedési pályára került. Ebből következően meg...van annak esélye, hogy a GDP-hez mért jelenlegi 182,7 százalékos szuverén bruttó államadóssága 2030-ra 123,3 százalékra csökken. A szerző ezt a megállapítást megalapozatlanul optimistának tartja. Álláspontja szerint a görög adósságráta – a jelenlegi optimális gazdasági fundamentumok ellenére is – továbbra sem tűnik fenntarthatónak. Ő annak látja nagyobb valószínűségét, hogy már a közeljövőben újra szükség lesz a görög adósság egy részének elengedésére. Az adósság mérséklése egyben egy újabb rendezett államcsőd bekövetkezését fogja jelenteni. A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy mennyire sérülékeny és kockázatokkal terhelt a mostani görög államadósság finanszírozásának fenntarthatósága. Egy makroökonómiai modell segítségével bemutatja és igazolja azt, hogy egy, a korábbi subprime válság mértékét csak fele részben elérő következő krízis esetén hogyan változik a görög szuverén államadósság. Ha ez bekövetkezik, akkor 2023-ra az államadósság a nemzeti terméknek több, mint duplájára emelkedik és 2030-ra is csak körülbelül a jelenlegi, egyébként is kritikus mértékre csökken. Ebből az következik, hogy változatlanul fennmarad a görög államadósság finanszírozásának nagy kockázata.

Teljes absztrakt mutatása
92
101
A Selective Study: Camels Analysis of Indian Private Sector Banks
277-283

Banking sector is one of the fastest growing sectors in India. Today’s banking sector becoming more complex. Evaluating Indian banking sector is not an easy task. There are so many factors, which need to be taken care while differentiating good banks from bad ones. Performance evaluation of the banking sector is an effective measure and indic...ator to check the soundness of economic activities of an economy. The contribution of RBI and other policy maker, the banking industry has witnessed regulatory requirements like BASEL III norms. These regulatory changes have influenced prominent improvement in efficiency and performance of the Indian Scheduled Commercial Banks in the past few years. In the present study an attempt was made to evaluate the performance & financial soundness of select Private Sector Banks like ICICI,HDFC AND YES bank using CAMEL approach from 2013 to 2017 as well one way anova method. It is observed that on an average ICICI was at the top most position. It is also observed that yes Bank was at the bottom most position in selected CAMEL ratios.

Teljes absztrakt mutatása
75
540
Hazai professzionális labdarúgó klubok iparági elemzése – A magyar labdarúgás Pénz Ligája 2014-2016
284-296

A Deloitte Football Money League mintájára elkészítettük a „Hungarian Football Money League”-t, ami a legjelentősebb gazdasági befolyással bíró magyar futballvállalkozások együttes gazdasági erejét jellemzi, és alkalmat ad iparági jellemzésre, valamint nemzetközi összehasonlításra is. A magyar hivatásos labdarúgó-v...llalkozások esetében feltételeztük, hogy a legjelentősebb gazdasági erővel rendelkezők csapatai az NB. I-ben játszanak. Ezért a vizsgálatokba kizárólag NB. I-es klubok kerültek. A 12 klub közül végül 9-t választottunk ki, mivel ezen csapatok estében valósult meg a hároméves folyamatos NB. I-es szereplés. Az eredmények alapján megállapítjuk, hogy a magyar klubok gazdasági teljesítménye még elmarad a nemzetköziekétől, viszont a vezető hivatásos labdarúgóvállalkozások együttes/iparági gazdasági súlya valóban jelentős a hazai sportszektoron belül

Teljes absztrakt mutatása
444
299
Sportcivilek-támogatások és összefüggések
341-347

Amennyiben ma civil szervezetekről, különösen sportcivil szervezetekről beszélünk, úgy érdemes amellett a jelenség mellett megállni, hogy vajon ez a szervezeti típus mennyire alkalmas és képes támogatások fogadására. A KSH vonatkozó statisztikai adatai a nonprofit szervezetek szféráján belül mutatnak rá arra a jelenségr...e, hogy a klasszikus civil szervezetek bevételeinek többsége évek óta magán vagy állami jellegű támogatásokból származik. Noha egy igencsak kiszámítható állami támogatási rendszer jellemzi manapság a szféra működését, melyben egyrészt igen egyenlőtlen az egyes támogatási formák eloszlása, másrészt viszont igen jelentős forrásbevonást tesz lehetővé. Az, hogy a támogatási formáknak és a támogatási bevételnek milyen összefüggése van a szervezet működésének további változóival, így például a nyújtott támogatásokkal, foglalkoztatottsági viszonyokkal, ráfordításokkal különösen jelentőséget kaphat mind a szervezetek működésének menedzselése, mind pedig a civil szféra terén történő stratégiai beavatkozások terén.

Teljes absztrakt mutatása
99
70

Gépészeti tudományok – Gépészet

Klincs kötések minőségi kérdései
122-127

Ebben a cikkben a klincseléssel készített kötések minőségi kérdéseit vizsgáljuk. A gyártás volumene miatt szükséges egyrészt magát a gyártási folyamatot is ellenőrizni, másrészt a kész kötést is. A különböző gyártók által kínált megoldásokat fogjuk röviden áttekinteni 1-1 példán keresztül bemutatva fontoss...águkat.

Teljes absztrakt mutatása
48
88

REACH rendelet és az EHS kapcsolata a gyakorlatban
128-133

Az Európai Unió szigorú szabályozás alá vetette a vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket. Magyarországon is életbe lépett a 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a 1272/2008/EK (CLP) rendelet. A rendeletek megjelenésével bővült a vegyi anyagokról szerzett információ, a rendeletekbe épített adatszolgáltatási kötelezetts...g miatt. Ennek következményeként a veszélyes anyagok felhasználása emberi- és környezet egészségügyi szempontból is, biztonságosabbá válik. A megosztott információk birtokában lehetőség nyílik megfelelő intézkedéseket hozni akkor is, ha saját mérés-értékelés nem áll rendelkezésre. Célom bemutatni a REACH és CLP kapcsán kapott veszélyességi információ csomagokat és azok lehetséges felhasználását.

Teljes absztrakt mutatása
63
82
Szürkevíz összetételének és házi szürkevíz tisztító rendszer hatékonyságának vizsgálata
142-150

Jelen tanulmányunk célja, hogy összehasonlítható adatokkal szolgáljon a korábbi és a jövőben tervezett szürkevizekkel foglalkozó vizsgálatokhoz, valamint bemutassa egy kizárólag szürkevízzel táplált házi szennyvíztisztító berendezés tisztítási hatékonyságát. A tanulmány alapjául szolgáló szürkevíz mintavétele...zéseket egy olyan háztartásban végeztük, amely száraz toalett használatával kerüli ki a feketevíz keletkezését. A mintavételezésre 2017. január-május időszakban, összesen hét alkalommal került sor. A mintákat három helyről vettük: (i) ivóvíz a konyhai csapról, (ii) szürkevíz minta a szennyvíztisztító rendszer első aknájából és (iii) szürkevíz minta a szennyvíztisztító rendszer negyedik (utolsó) aknájából. A laboratóriumi mérések során összesen 16 fizikai, kémiai ill. mikrobiológiai paramétert vizsgáltunk, a méréseket a megfelelő szabványok szerint kivitelezve. Az eredmények azt mutatják, hogy a szürke- és feketevíz eredetüknél történő elkülönítése (pl. száraz toalettek alkalmazásával) lényegesen kisebb környezeti terhelést okoz a szürkevíz alacsonyabb szervesanyag-, nitrogén- és foszfortartalmának köszönhetően.

Teljes absztrakt mutatása
85
50
Ivóvízminták mikrobiológiai és kémiai vizsgálata a Pannon-Víz Zrt. működési területén
151-160

Tanulmányunkban a Pannon-Víz Zrt. működési területén 2015. január 1. - 2017. október 31. közötti időszakban követtük nyomon az ivóvízminőség változását. A környezeti hőmérséklet változása, a mikrobiológiai terheltség és az egyes kémiai paraméterek értékei között kerestünk összefüggést. Az adatok kiérték...elését követően az alábbiakat állapítottuk meg. A mikrobiológiai pozitív minták szezonális változásait az Escherichia coli és Enterococcus baktériumok, illetve a Pseudomonas aeruginosa szennyezettség alapján lehetett meghatározni. A coliform baktériumcsoport és a 22°C-os, 37°C-os telepszám megjelenése nem mutatott szezonális dinamikát. Az elemzett kémiai paraméterek a vizsgált időszakban mindig határérték alatt maradtak. A kémiai és a mikrobiológiai paraméterek közötti összefüggés feltárására alkalmazott korreláció analízis alapján a vizsgált paraméterek között nem adható meg kapcsolat.

Teljes absztrakt mutatása
153
187
Eleveniszapok mikrobaközössége szezonális változásának vizsgálata kis- és nagyterhelésű szennyvíztisztító telepeken
321-340

Tanulmányunkban az eleveniszapos szennyvíztisztítási rendszerek aerob medencéjében kialakult mikrobaközösség összetételételében történő változásokat követjük nyomon a hőmérséklet függvényében, egy nagyés két kisméretű illetve -terhelésű szennyvíztisztító telep eleveniszap mintáiban. Munkánk során 14 hónap ...adatait dolgoztuk fel. A minták elemzését illetve az adatok feldolgozását követően fény derült az ökológiai rendszer teljesítményére és évszakos devianciájára. A statisztikai eredmények azt mutatják, hogy a nagyobb telep mikrobaközösség-összetételében a szezonalitás kevésbé megfigyelhető, ami alapján feltételezzük, hogy a nagyobb kapacitású eleveniszapos medencékben stabilabb mikrobaközösség alakult ki. Emellett a kapott eredmények alapján összefüggéseket kerestünk az ökoszisztéma alkotói, az időjárás változása, illetve az eleveniszapok tisztítási hatásfoka között.

Teljes absztrakt mutatása
63
193

Implementing 5S in a Hungarian Company
161-173

The methods and tools used by Lean management can be used for any activity that is specifically introduced to the company. On this basis, the objective of this paper is the implementation of a Lean office with a 5S system transformation into the traditional office environment of a private business. During the workflow, it is also planned to cre...ate new habits in this narrow space that will incorporate the organizational culture into the everyday life of the business making the administration more effective. The 5S concept is new and helps the company to operation on a larger scale with fewer inputs than before. Figures are made for better understanding and a Red Tag is created which is the first step of the process. Red Tag tells the employees about the history and the process which will be needed on it. The basic of lean thinking is the contunious improvement in the quality of the product while minimaxing the wastes created during the process. The Next Broker Consultancy Ltd adopted this new way of management and made sure that all the necessary measurement are taken to insure smooth flow of the process.

Teljes absztrakt mutatása
181
137
Improving the Work Breakdown Structure of the Plant Installation - Case: Asphalt Plant
174-187

The improvement of the project management forced the industrial organizations to focus on using the project management techniques in their industry, to plan and control the workflow to achieve their targets, further to increase the satisfaction of their customers. One of the most common project management tools are used is the work breakdown st...ructure (WBS), which provide a framework for the implementation of the project scope including project planning, scheduling, monitoring, control, and estimation. Depending on the top-down approach the project activities will be broken into smaller parts that can be measured and controlled during the project implementation. The well-defined construction of the structure contributes to making the project more realistic and visual. However, the misunderstanding of the project WBS among the project team creates deflection and misinterpretation of the project scope. The main issue of this research is to improve the WBS of the installation plan and develop a standard WBS for plant installation. The research was limited to Asphalt plant installation WBS as a case study to identify the weaknesses of the current WBS at the case company which leads to extra installation time and cost. The research is offering a template WBS based on the company logic, defining the frequent risks that affect the plant installation based on the WBS and suggesting a suitable response strategy by recommending a control framework to monitor and control the WBS schedule throughout all installation phases.

Teljes absztrakt mutatása
275
169
A kézben tartható fejlődés egy kkv szervezet lean alapja
188-203

A lean személetmódjának alapja a vevő, a veszteségek kiküszöbölése során az értékteremtés és hatékonyságnövelés mellett ez határozza meg a folyamat fejlesztéseinek irányvonalát. A lean sikeres kiépítése és fenntartása érdekében a bevonás és fejlesztés nélkülözhetetlen, azonban nem olyan egyszerű dolog, ahogya...n a korábbi viselkedési normák és attitűdök megváltoztatása sem. A vizsgált vállalat is felismerte, hogy változtatásra van szükség, ugyanis a vállalat megnövekedett létszámállománya, illetve a termelés növekedése és a vele járó profit egyértelművé tette, hogy szükséges a szervezetfejlesztés. A szervezetfejlesztést SWOT elemzéssel indult, majd ezen mentén Ishikawa segytségével feltártam, hogy szükséges-e a LEAN alaklamzása a vállalatnál. Gemba révén pedig számba vettem a problémákat, majd kategórizáltam őket a fejlesztési pontok kijelölése érdekében.

Teljes absztrakt mutatása
127
156
„Visszatérni vidékre” – Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben
204-216

Napjaink legérdekesebb szakszociológiai kutatásainak egyikét a vidék sajátosságainak feltárása képzi. Ezen belül kiemelt jelentőséggel bír a vidék életképessége és lakosság megtartó képessége, melynek igen fontos pillére, hogy a fiatalok helyben maradjanak vagy vissza akarjanak oda térni, és képesek legyenek a helyi f...ejlődéshez minél hatékonyabban hozzájárulni. Ebben sokféle tényező játszik szerepet, így például a munkahely, a környezeti és szociális tényezők, vagy épp a szabadidős lehetőségek és a sportindíttatás is. Jelen kutatásunkban többek között arra kerestük a választ, hogy a kvalitatív felmérésben résztvevő felsőoktatási hallgatók hogyan vélekednek a hazai vidékről, annak előnyeiről és hátrányairól, a benne rejlő lehetőségekről, emellett vizsgáltuk azon tényezőket is, amelyek közrejátszhatnak abban, hogy a válaszadók – feladva korábbi lakhelyüket – a nagyvárosban maradás mellett döntenek, illetve melyek lehetnek azok, amik visszatéríthetik őket vidékre. Végül, de nem utolsó sorban egy igen érdekes témát, a megkérdezettek vidéki elithez való viszonyát vettük górcső alá.

Teljes absztrakt mutatása
127
146
Önkéntesség a sportban
217-230

Kutatásunk tárgyát a sportönkéntesség és annak motivációs hátterének vizsgálata jelentette. Célunk volt, hogy megvizsgáljuk a fiatal felnőttek önkéntes tapasztalatait az önkéntesség területén. Célunk volt továbbá elemezni, hogy milyen területeket választanak a sportban leginkább az önkéntes munkavégzésre és mi m...otiválja a sport területén őket erre. A kérdőíves kutatásunk alapját az önkéntesség „4 W” (who, what, where, why) koncepciója jelentette, azaz a kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk a sportönkéntesség vonatkozásában. Összesen 371 fiatal felnőtt (átlagéletkor= 23,93, sd=9,93) által kitöltött kérdőív adatait elemeztük SPSS statisztikai szoftver segítségével, ahol számítottunk alapstatisztikát (átlag, szórás, medián, módusz), az összefüggések vizsgálatára Chi2 próbát használtunk. A válaszadók több, mint 75%-a dolgozott már önkéntesként. Az önkéntes munka egyik legnépszerűbb területe a sport volt. A legfrekventáltabb önkéntességi terület a fiatalok körében az iskolai és diák valamint az egyetemi sport volt, mely után a versenysport, illetve a szabadidősport területe bizonyult a legnépszerűbbnek. A fiatal önkéntes munkavégzők motivációjában „a jó hangulat”, a „szeretem a sportot”, a „csapatmunka”, a „munkatapasztalat”, a „tanulás és képességfejlesztés” és a „karrierperspektíva” állt. Az önkéntes munkavégzésben a sportesemények és sportclubok területén a szervezési, marketing és kommunikációs területek voltak a legnépszerűbbek, ahol már a válaszadóknak tapasztalatai voltak. Jelentős eltérést tapasztaltunk abban, hogy a sporteseményeken való önkéntes munkavégzés területeiben a szervezés, marketing terültén a magyarok 61%-a dolgozott, a más országok válaszadói csupán 34,2%-a (p<0,05). A kommunikáció területén a más országok válaszadóinak magasabb értékét (45,7%), tapasztaltuk a magyarokkal (33,7%) szemben (p<0,05).

Teljes absztrakt mutatása
284
166
3X3-as kosárlabda versenyek Debrecenben
231-250

Gyorsabb támadások, pörgős tempó, megnövekedett adrenalin szint, vehemens játék. Ez mind ismérve a 3X3-as kosárlabdának. Debrecenben 2015-ben rendeztek először 3X3-as kosárlabda mérkőzéseket, ekkor a legtöbben még nem nagyon gondolták, hogy Magyarországon is népszerű lesz a sportág. Gyakorlatilag az első perctől kezdve..., óriási sikerrel játszották a mérkőzéseket. A sikeres rendezés után a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség azonnal egy 3 éves szerződést ajánlott Debrecennek. Kutatásunk célja a debreceni 3X3-as kosárlabda tornák vizsgálata volt, melyet egy kérdőív és mélyinterjú segítségével elemeztünk. A megkérdezettek 69 %-a vett részt a 2016-os és 2017-es esztendőben lebonyolított rendezvényeken, viszont csupán 37 %-uk járt a 2015-ben először megrendezett 3X3-as kosárlabdatornákon. Ezekből megállapítható, hogy növekszik ez a tendencia, és a rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend országszerte. A támogatók és a szponzorok fedezték az esemény minden kiadását, így a rendezvény látogatása díjtalan volt az évek során. A kitöltők 72 %-a azonban szívesen költene pénzt egy esetleges belépődíjra. A bevételek növelése szempontjából a belépődíjak bevezetése valószínű nem csökentené az érdeklődést. Az 1200 férőhelyes lelátót eddig minden évben teljesen feltöltötték az eseményre érkezők. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy nagyon sokan örülnének egy magasabb, nagyobb férőhelyes nézőtérnek. A 4 pontos határvonalak (3 pontot érne) 3X3-as mérkőzésekre való bevezetése remek lehetőséget biztosítana, hogy a kosárlabda „kistestvérén” próbálnák ki a 4 pontosokat, hogy aztán a hagyományos kosárlabdába is bevezessék. Magyarország a sportág úttörőjévé vált a magyar válogatottak eredményei és a sportesemények sikeres megrendezése miatt.

Teljes absztrakt mutatása
103
121
Lean menedzsment evolúciója és a szervezeti tanulás
251-259

A lean szemlélet egyre nagyobb teret hódít az ipar, szolgáltató szektor és a közszféra területén. A lean transzformáció érettségi szintje és a felhalmozott tudás szempontjából a lean szemléletet alkalmazó szervezetek között jelentős különbség tapasztalható. A módszerek, technikák alkalmazási lehetőségei széles s...kálán mozognak, azonban miden szervezetben – függetlenül a működési szektortól és a lean érettség szintjétől – van két közös feltétel, amely alapvetően meghatározza a lean fejlődés sikerét: a lean szemléletű vezető és a tanuló szervezet. A lean szemléletű vezetés nem szektor vagy módszerfüggő, nem kell hozzá egy már felépült lean szervezet. A szervezet tulajdonságaira nagy hatással van a vezetés szemlélete, de kérdés, hogy a teljes átalakuláshoz elég-e a vezetői akarat. Célkitűzés maga a lean szervezet, vagy az, hogy miként reagál a szervezeti egység vagy az egész szervezet a környezet változásaira? A lean szemléletű vezetés magatartásformái és viselkedési elemei minden nap és mindenhol alkalmazhatóak és folyamatosan támogathatják azt a törekvésünket, hogy valódi lean szervezetet alakítsunk ki.

Teljes absztrakt mutatása
430
376
Learning Curve Based Sigma Level Determination in Interrupted Non-Production Processes
260-270

The philosophy and methods of six sigma process development have been applied successfully since mid1980s, and the application of the six sigma concept in non-production processes has increased significantly in the last decade. In this paper processes that can be characterized by learning curves are modeled. The quality of such processes can be... analyzed on the basis of the six sigma concept. In this paper two back office processes are analyzed. The processes are built up of simple repeated steps and incorporate some interruptions. The application of the model allows the calculation of the maximally permitted number of interruptions in the process if the preliminary determined norm is to be kept.

Teljes absztrakt mutatása
72
37
The concept of public works in India
271-276

The objective of this paper is to understand the concept of public work in India. Nowadays we may approach a wide and broad understanding of public work on international level. One aspect is working for the government. Another one is associated with fighting unemployment and providing work possibility for the unemployed (by doing this decreasin...g poverty). It may also be understood as participated in governmental financed construction programmes and NREG is one such programme which helps to generate employment for the poor people in India. In this paper various aspects about public works in India are discussed.

Teljes absztrakt mutatása
58
38
Implementing lean leadership in garment industries
348-354

Garment industries are one of the most competitive industries nowadays, that was the main reason why implementing lean tools became conventional between big brands, although, lean tools alone are not enough for successful lean implementation in any organization, that’s why creating lean leaders and defining what lean leadership exactly means ...became a necessity, in this study, we will try to draw a path in which garment manufacturers can pursue to become lean organizations taking a (Manufacturer for NIKE) as an example for the study as a heavy lean implementer closing by suggesting a 9 steps method that lean can be implemented successfully in garment industry factory.

Teljes absztrakt mutatása
149
131
A játékosítás az emberi erőforrás területén, egy kreatív toborzási technika napjainkban
373-382

A legújabb eszközök és technológiai megoldások térnyerésével a netgeneráció avagy a Z generáció lételemévé vált az okoseszközök használata természetesen azonnali internetkapcsolattal. Ezzel egyidejűleg az IoT eszközök szerepe is a mindennapi életünk részévé vált és kiegészíti, olykor megkönnyíti dolgunk. Ennek... oka, hogy egyre olcsóbbá válnak az eszközök az idő előrehaladtával és már nem luxuscikként tekintenek a szülők és fiatalok egy-egy technikai innovációra, hanem mint létszükséglet. Ezen generációk; az Y, a Z és az Alfa egyszerre jelenik meg a mai munkaerő piacon, amely komoly kihívás elé állítja a jövő HR vezetőit, toborzóit. Mivel generációs szakadék, tapasztalható köztük, így mind motivációs, mind pedig elvárás oldaláról, ezért egyre inkább felértékelődnek az újszerű megoldások ezen a területen. A tanulmány célja, hogy bemutassa a gamifikáció általi lehetőségeket és rávilágítson a fontosabb területeire mindamellett, hogy ismertebb példákon keresztül rávilágítson a „jó gyakorlatokra” a kreatív toborzás területén. Emellett a motivációra gyakorolt hatását és a flow- élmény kapcsolatára is igyekeztem rámutatni. A játékosítás módszer hazánkban is egyre elterjedtebb, mivel egyre fontosabb szerepet tölt be az üzleti életben és az oktatásban is. Az utóbbi években a különböző komoly játékok (serious games) alkalmazásával pedig már a HR toborzás és kiválasztás területén is több példa van, mellyel egyértelműen a fiatal generációk munkavállalóit igyekeznek elérni.

Teljes absztrakt mutatása
436
429

Mérnökpedagógia

A folyamatfejlesztési elvek és megoldások – módszertani eszközök a mérnöki kompetenciák kialakításában a középiskolás korosztályban
45-57

A középiskolásoknak, különösen a gimnáziumokban tanulóknak kevés információja van a mérnöki szakmáról. Egy foglalkozássorozat megvalósításával azt tűztük ki célul, hogy játékosan, csapatmunkában adjunk át ismereteket a diákoknak ezen a téren. Ebben a cikkben röviden bemutatjuk a tevékenységeket, és az alkalmazá...s tapasztalatait.

Teljes absztrakt mutatása
64
68

Természettudományok

Települési villamos energia önellátás meghatározásának módszerei
1-15

A technológiai fejlődéssel elérhető közelségbe került az energiaváltás gondolata. Az átállás a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiaforrásokra jelenleg területi kiterjedés kérdése, vagyis települési regionális vagy globális szinten érhető el. Jelen tanulmány, a települési szinten megvalósított 100%-ig ...megújuló forrásokra támaszkodó rendszerek módszertanát vizsgálja. A nemzetközi szervezeteken és esettanulmányokon keresztül rendszerezi a teljes megújuló alapú energiaellátáshoz vezető út módszereit, valamint vizsgálja meg ez alapján a magyarországi településállomány önellátottsági szintjét, sajátos módszereket alkalmazva.

Teljes absztrakt mutatása
91
95
Gamification in programming - A short introductory session in programming with online games
16-22

Nowadays computer science is a diversified discipline with a wide range of interdisciplinary applications. Because of that, teachers at primary or high schools unavoidably face the following problem: What are the most useful fields, topics and applications of computer science and programming, and how can we teach them to be motivating enough fo...r a student from the Z generation. In this paper we give a possible answer for the question above by presenting a short introductory session in programming for students in primary and high school. Our primary aim with the above session is to motivate students to continue their studies in engineering higher education. We also present our experiences about two experimental classes here.

Teljes absztrakt mutatása
133
65
Forces attributed to dark matter may originate from entangled particles as seen in the shape of galaxies formed by GRBs
23-32

Recently, it has been suggested that entangled particles may be connected by a wormhole. If that is right, what is the distance between them we have to take into account when applying Newton's law of universal gravitation to these particles? We propose the idea that these particles may attract each other regardless of distance, resulting in a f...orce that behaves exactly the same way as the force derived from presumed dark matter. Traces of such a force seem to be present in galaxies due to gamma ray bursts (GRBs) that produce entangled particles which hit various objects. We can observe that in barred spiral galaxies the arms always pass through the nucleus of the galaxy so we believe that the very first GRB happened at the central supermassive black hole (SMBH) and the arms are the traces of this ancient GRB. If we see an unbarred spiral galaxy, we can be certain that the arms do not pass through the core and we think the very first GRB happened close to the core. Ring galaxies may also be considered as a type of spiral galaxies, since there is a section where the ring is broken, i.e. where the arms do not meet. So the very first GRB happened far from the core. Elliptical galaxies may have resulted from an ancient GRB which hit from outside. The arms rotating in opposite directions of the NGC4622 galaxy support our hypothesis. Finally in the silk threads of the spider web of the universe, the traces of GRBs can be seen.

Teljes absztrakt mutatása
67
24
A matematika alkalmazása a középiskolai fizikában és a kémiában
33-38

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program" projekt keretében kidolgozásra került egy olyan tananyag, amelyben összefoglalom a középiskolai matematika legfontosabb fizikai és kémiai alkalmazásait. Fontos, hogy a hallgatók lássák, hogy a matematika oktatása nem öncélú, hanem a különböző természettudomá...nyokban sok helyen alkalmazható.

Teljes absztrakt mutatása
54
48
Egy gazdaságmatematikai modell
39-44

Az NTP-NFTÖ-17-C-159 azonosítószámú pályázat keretében az egyik fő feladatom, hogy bemutassam a középiskolai és felsőoktatási matematikaoktatás alkalmazási lehetőségeit. Ezen kívül szeretném szemléltetni, hogy sok esetben a matematikai szoftverek alkalmazása mennyire hasznos és bizonyos esetekben nélkülözhetetlen egy ...összetett probléma megoldásánál.

Teljes absztrakt mutatása
46
72
Színkülönbség-érzékelő képesség mérése és fejlesztése középiskolás tanulók körében
58-70

A “Színérzékelés” című foglalkozás a Debreceni Egyetem „Debrecen Venture Catapult"című EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projektje keretében valósul meg. A foglalkozás célja a tanulók színérzékelési képességének, valamint a színekkel történő kommunikációs képességnek a fejlesztése. Programunkat a műszaki fels...őoktatásban potenciálisan továbbtanuló középiskolások számára ajánljuk. Ebben a cikkben bemutatásra kerül a középiskolát végzett tanulók világosságkülönbség-érzékelő képességének és a telítettségkülönbség-érzékelő képességének mérési eredménye, valamint a kutatás részét képező, a képességfejlesztéshez kidolgozott eszközök és azok alkalmazási módjai.

Teljes absztrakt mutatása
66
110
Trends and Challenges of Databases
71-75

The database management, using relational databases, is part of curriculum in the Hungarian high schools. The aim of this paper is to present how we can show for students the challenges facing data processing, data retrieval, beyond the relational database management taught in high school.

43
22
A numerikus számítások szerepe a műszaki modellekben
76-83

-

69
31
Számítógépes szoftverekkel támogatott mozgástani foglalkozás középiskolásoknak
84-90

A „Debrecen Venture Catapult Program” (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) című pályázat „Műszaki kutatói kapacitás bővítése, kutatási szolgáltatások fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése a mérnökképzésben” alprojektjének keretében a DE MK Műszaki Alaptárgyi Tanszékének oktatói interaktív foglalkozásokat dolgoztak ...ki középiskolás diákoknak. A fenti foglalkozások egyike a „Számítógépes szoftverekkel támogatott mozgástani foglalkozás, amely témája mozgástani problémák kísérleti és elméleti vizsgálata fejlett számítógépes szoftverek alkalmazásával. A fenti foglalkozás leírásán, és az azzal kapcsolatos tapasztalatokon kívül ismertetjük a diákok reakcióit, bemutatjuk, hogy a foglalkozás hogyan járul hozzá a diákok ismeretanyagának bővítéséhez. Továbbá elemezzük, hogy milyen tudásra, képességre és információra lenne szükségük a diákoknak ahhoz, hogy a műszaki pályán a tanulásban és a munkában, valamint a mindennapi életben kreatívabbak, motiváltabbak, vállalkozóbb szelleműek, ezáltal sikeresebbek legyenek. Végül a szerzett tapasztalatok alapján javaslatokat teszünk a foglalkozások továbbfejlesztésére.

Teljes absztrakt mutatása
47
71
Algoritmizálás játékosan
105-111

Az EFOP–3.6.1–16–2016–00022 számú, „Debrecen Venture Catapult Program” elnevezésű pályázat „Műszaki kutatói kapacitás bővítése, kutatási szolgáltatások fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése a mérnökképzésben” című alprogramjában alakult egy „Mérnöki és innovációs készségeket fejlesztő kutat...csoport”. A kutatócsoport vállalta, hogy készségfejlesztő foglalkozásokat dolgoz ki középiskolások számára matematika, fizika, ábrázoló geometria és informatika témakörökhöz kapcsolódóan. Jelen cikk a számos kifejlesztésre került foglalkozás közül a „Játékos algoritmizálás” című foglalkozást mutatja be, mely foglalkozás során számítógépes játékkal játszva fejlesztjük a diákok algoritmizálási készségét.

Teljes absztrakt mutatása
49
143
Környezetismeret és geometria – készségfejlesztő foglalkozás középiskolások számára
112-121

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 00022 „Debrecen Venture Catapult Program” keretében szakkör jellegű rendezvényeket tartunk főként a középiskolás korosztálynak. Cél, hogy a diákok számára vonzóvá váljon a mérnöki pálya, másrészt játékos formában érzékeljék a precíz matematikai háttértudás fontosságát e területe...n. Számos példát mutatunk a hétköznapi életből másodrendű felületek megjelenésére. Manuális tevékenységgel és matematikai szoftvereket használva 3D animációk segítségével e matematikai témakör megismerésével fejleszthetjük a térérzékelést is. A foglalkozásokon például egyköpenyű hiperboloidot és hiperbolikus paraboloidot modellezünk.

Teljes absztrakt mutatása
45
61
Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban
355-372

A megújuló energiaforrások viharos gyorsaságú és világméretű terjedése során egyre több település tűzi ki célul, energiaigényének kielégítését megújuló forrásokból. Magyarország energiamérlegében ma még jelentős részt tesznek ki a fosszilis energiahordozók, amelyek többsége importtal biztosított. Az energiaf...ggőség csökkentése, az energiabiztonság növelése, a környezeti szempontok figyelembe vétele és a települések energiaköltségének csökkentése érdekében elkerülhetetlen a megújuló energiaforrásokból származó energia részarányának növelése. Magyarország érdeke is az, hogy a megújuló energiaforrások részarányát növelje az energiaellátásban. Ennek érdekében, a 2007-es Villamos energia törvény (VET) (2007. évi LXXXVI. törvény, a villamos energiáról) létrehozta az 50 kVA teljesítménynél kisebb összes teljesítményű háztartási méretű kiserőmű (HMKE) kategóriát. Ebben a kategóriában megújuló és fosszilis forrásból is előállítható villamos energia. A 2015 végéig installált kapacitás 99,6%-a megújuló forrásból származik, 99%-a pedig napenergiából. A HMKE kategória bevezetése óta eltelt hét évben, annak beépített országos összes kapacitása ugrásszerűen növekedett. Az összes teljesítőképesség 2008. év végén még 0,51 MW volt, míg 2015. év végére már megközelítette a 129 MW-ot. Az összes teljesítőképesség 2008-tól 2015-ig minden évben az előző évi többszörösére emelkedett és további dinamikus kapacitásbővülés várható. A kapacitások és az általuk termelt villamos energia települési szintű adatként is megjeleníthető. A vizsgálatok célja, annak megállapítása, hogy pusztán e legkisebb erőmű kategóriában kiépült kapacitás milyen arányban képes részt venni az egyes magyarországi települések villamosenergia-ellátásában. Azaz, az így termelt villamos energia mekkora százalékát elégíti ki a helyi villamosenergia-igényeknek. Ez alapján felállítható egy települési rangsor, amely megmutatja az önellátás mértékét a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-előállítás terén, továbbá lehetőséget ad az energiaváltás megvalósításának tervezésére. Végezetül a célértékek elérése tekintetében milyen mértékben lehet alapozni e legkisebb erőmű kategóriára.

Teljes absztrakt mutatása
68
82
Mérnöki térszemlélet és térgeometria – Kutatási tapasztalatok 1.
383-387

A mérnöki tudományok tanulásában és oktatásában rendkívül fontos szerepet játszanak a megfelelő szintű téri képességek. Kutatások szerint a térszemlélet szoros kapcsolatot mutat a természettudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematikai készségek fejlődési szintjével. Számos mérnökhallgatónak gondot... okoz a térgeometriai feladatok megoldása, emiatt lényeges a térszemlélet fejlesztése. Foglalkozásunkon az általunk e célra fejlesztett eszközökkel, feladatokkal történik e téri képességek fejlesztése.

Teljes absztrakt mutatása
57
100
Az összes folyóiratszám megtekintése