12. évf. , 1. szám (2013)

Megjelent június 17, 2013

Kiadás leírása

 

 

##issue.tableOfContents##


Tanulmányok

Az euroszkepticizmus útjai Magyarországon: Gazdaságpolitika és európai uniós percepciók válságkörülmények között
5-22

A tanulmány a gazdaságpolitika, annak megítélése, valamint az Európai Unióval kapcsolatos megítélések (percepciók) viszonyrendszerét vizsgálja. Vizsgálódásának tárgya Magyarország elmúlt tíz esztendeje, különös tekintettel a válságban eltöltött évekre. Az elemzés – több tekintetben komparatív perspektívába helyezve Magyarországot – a hazai gazdasági tényeket és attitűdöket összeveti a déli és a keleti periféria más országaiéval. Fő kérdései: miért és hogyan vált Magyarország euroszkeptikus országgá? Mitől függ az EU-ról kialakított kép változása? Van-e összefüggés a gazdaságpolitika és az unióval kapcsolatos attitűdök között? A gazdaságpolitika megítélését mennyiben igazolják vissza a gazdaság kemény mutatói?

Journal of Economic Literature (JEL) kód: O520 , Z130 , P160

187
170
A technológiai haladás komplexitása: Empirikus eredmények az Európai Unió vonatkozásában
23-34

A szerző a technológiai haladás értelmezéséből és makrogazdasági összefüggéseiből kiindulva járja körbe az intézmények szerepét a technológiai változásokban. Az empirikus vizsgálat – az Európai Unió tagállamainak vonatkozásában – a gazdasági növekedés, a technológiai haladás és az intézmények
makrogazdasági összefüggéseinek feltárására irányul. A tanulmány statisztikai módszerekkel megalapozott modellt épít fel, amely alátámasztja a jelenség komplexitását, s hozzájárul a technológiai fejlődés különböző aspektusainak vizsgálatához. Következtetése szerint a technológiai környezetből kiemelt tulajdonjogi védelem alapvető fontosságú a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: O11, O34, O43

98
54
„Vásárolj hazait(ól)”?! Vásárlói ideológiák és üzletválasztási preferenciák a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben
35-63

A cikk egy 2011 nyarán elvégeztetett, reprezentatív kérdőíves felmérés (N=619) eredményein alapul. A megkérdezés célja azoknak az érzelmi és normatív attitűdöknek az azonosítása volt, amelyek befolyásolhatják a hazai élelmiszer- és napifogyasztásicikk-kiskereskedelem vásárlóit a hazai kontra külföldi üzletek, üzletláncok választását érintő döntéseikben. Erős, szignifikáns összefüggést mutattunk ki a gazdasági nacionalizmusnak elkeresztelt attitűd és a hazai üzletek preferenciája között, általában is, és különösen az üzletek hazai/külföldi háttere közötti különbségtételre hajlamos és képes vásárlók körében. Nem találtunk említésre méltó kapcsolatot más vásárlói ideológiák (nacionalizmus, patriotizmus, kozmopolitizmus vagy éppen a „tiszta” fogyasztói etnocentrizmus) és a hazai üzletek előnyben részesítése között. A gazdasági nacionalizmus faktora viszont kölcsönhatásba lép a kognitív, az észlelt üzletjellemzőkre épülő, hazai kontra külföldi láncokkal kapcsolatos preferenciaképzéssel, és javítja a csak az utóbbiakra mint független változókra épített regressziós modell magyarázó erejét.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M31, Z13, M39

90
66

Kutatás közben

A klubok közgazdasági elmélete
64-85

A klubok közgazdasági elméletének jelentősége az, hogy a klubjavak definiálásával lehetővé vált az olyan javak elemzése, amelyek nem rendelkeznek maradéktalanul a tiszta közjavak vagy a tiszta magánjavak tulajdonságaival. A tanulmány az irodalom alapján elhelyezi a klubjószágot a javak között, majd részletezi a klubokkal és klubjavakkal kapcsolatos definíciós alapelemeket, a tiszta közjószágtól való eltéréseket. Ezt követően, a teljesség igénye nélkül, a fontosabb szerzők munkáinak kiemelésével felvázolja a klubelmélet legfőbb kérdéseit és modelljeit. Legvégül, a teória gyakorlati kérdésekben való relevanciájának alátámasztásaként, néhány olyan közgazdasági problémára, területre tér ki, ahol alkalmazták a klubelméletet.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H41, H49

107
309
Development aid as a global public good – a case study
86-97

This study introduces a new concept to the analysis of development aid. Aid is regarded as a global public good where donors benefit from the advantages of aid without rivalry and exludability. The public-goodnature of aid is a logical explanation for the deficiencies of the international aid regime, especially the suboptimal supply of aid and the free-riding of donors. The concept of aid as a public good raises the question whether there are any actors who could produce this global public good. The study analyses whether nongovernmental organizations are able to fill this gap in the international aid regime. The model is introduced through a case study: aid in Afghanistan in general, and the activities of the NGO Hungarian Baptist Aid in the country.

Journal of Economic Literature (JEL) classifications: F590, H410

66
65
Tehetséggondozás az oktatásban, avagy harc a tehetségekért
98-113

A cikk azt kívánja feltárni, mi vezetett a szlovákiai Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának tehetséggondozó szervezetének, a Harsányi János Szakkollégiumnak a működésképtelenné válásához. A kutatás elő kívánta segíteni a kezdetben jól működő, ám később elhalt szervezet újraindítását, a hallgatók szakkollégium iránti érdeklődésének felkeltésével. A szerző a tanulmány első felében a tehetségmenedzsment elméleti hátterét vázolja, majd a gyakorlati vizsgálatok nyomán megfogalmazza javaslatait.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A29, M12

88
70
A Miskolci Operafesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemző bemutatása
114-130

Jelen tanulmány a Miskolci Operafesztivál gazdasági és társadalmi-kulturális hatásait vizsgálja, bemutatva, hogy egy stagnáló gazdasági helyzetben lévő, nagyipari múlttal rendelkező városban miként képes prosperálni egy kulturális attrakció, amely a tudatos, kulturális alapú városfejlesztés eredményeképpen jött
létre. A módszertani felvezetést követően, rövid elméleti felvezető után, Miskolc turisztikai adottságainak elemző bemutatása olvasható. A tanulmány további részben a módszertani fejezetben ismertetett módon lebonyolított empirikus vizsgálatok eredményeit láthatjuk.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: Z130

74
62


Az összes folyóiratszám megtekintése