Tanulmányok

A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaságszociológiai folyamatok tükrében

Megjelent:
2020-08-24
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Prugberger, T. (2020). A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaságszociológiai folyamatok tükrében. Competitio, 4(1), 63-88. https://doi.org/10.21845/comp/2005/1/4
Absztrakt

A tanulmány a munkajog intézményrendszerének a kifejlődését és átalakulását mutatja be, összefüggésbe hozva azt a társadalomgazdasági igények, valamint a gazdasági és a technikai-technológiai fejlődés alakulásával. Rávilágít arra, hogy milyen tényezők játszottak közre abban, hogy a vállalkozások és az ott kialakult paternalista munkaviszonyok túlnyomó többsége helyébe a nagyüzem és a nagyüzemben történő hierarchizált munkavégzés lépett. A tanulmány bemutatja, hogy a klasszikus kapitalizmusra jellemző munkáltatóbarát és a munkavállalói érdekeket antiszociálisan elnyomó munkajog miként vált a szociális piacgazdaság filozófiájának és a jóléti államkoncepció hatására munkavállaló-barátivá. Ezt követően a tanulmány azokkal a társadalmi mozgatórugókkal foglalkozik, amelyek hatására napjaink munkajoga megint kezdi alárendelni a munkavállalói érdekeket a munkáltatói érdekérvényesítésnek.

Hivatkozások
 1. Balázs István (1992): A közszolgálati jogviszony személyi hatálya a világ főbb közszolgálati rendszereiben. Magyar Közigazgatás, 2. sz. 79–80.
 2. Berke Gyula (2001): Az Európai Üzemi Tanács és a munkavállalók tájékoztatáshoz való joga. In: Kiss György (szerk.): Az Európai Unió Munkajoga. Osiris Kiadó, Budapest.
 3. Birk, Rolf (2001): Általános áttekintés. In: Kiss György (szerk.): Az Európai Unió Munkajoga. Osiris Kiadó, Budapest, 44–55.
 4. Bíró Noémi – Nádas György – Prugberger Tamás – Rab Henriett (2004): Európai és magyar szociális jog. UNI Press, Debrecen.
 5. Borbély Szilvia (1990): Üzemi tanácsok Nyugat-Európában. Gazdaság és Társadalom, 5. sz.
 6. Borbély Szilvia (1992): Az érdekegyeztetési tárgyalások rendszere Belgiumban. Gt. Füzetek, Budapest.
 7. Cséffán József (2002): A munka törvénykönyve és magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft., Szeged.
 8. Fazekas Judit (1995): Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem. KJK, Budapest.
 9. Fazekas Judit (2003): A fogyasztóvédelmi Aquis átvételének jogi és szervezeti kérdései. In: Csatlakozás – jogközelítés. (Szerk.: Fazekas Judit, Asztalos Zsófia, Sós Gabriellla.) KJK – Kerszöv, Budapest, 155–192.
 10. Ficzere Lajos (1970): Az állami vállalat a gazdaságirányítás új rendszerében. KJK, Budapest.
 11. Fritz, Max (1994): Das Mitwirkungsgesetz. Sihl AG, Zürich.
 12. Gyulavári Tamás – Könczei György (2000): Európai szociális jog. Osiris Kiadó, Budapest.
 13. Habermann György (1942): A munka szervezete és védelme az újabb olasz és német jogalkotásban és a magyar jogban. Magyar Jogi Szemle, XXII. évf. 9. és 11. sz.
 14. Hangladarom, Chira (1999): Mit dem Schweiss vom Kindern (Kinderarbeit). In: Erwahtet! German Edition, 22. sz. 4–13.
 15. Herma, van Voss (2003): Inleiding Nederlands sociaal recht. Derte druk. Boom Juridische Studienboeken, Den Haag.
 16. Kenderes György – Prugberger Tamás – Tatár Irén (1989): El-tervezett sztrájkjog. Élet és Tudomány, 1. sz.
 17. Kiss György (1995): A piac és az emberi tényező. Balassa Kiadó, Budapest.
 18. Kiss György (szerk.) (2001): Az Európai Unió munkajoga. Osiris Kiadó, Budapest.
 19. Kiss György (2001a): A munkaidő megszervezésének egyes kérdései. In: Kiss György (szerk.): Az Európai Unió Munkajoga. Osiris Kiadó, Budapest, 351–380.
 20. Kiss György (2001b): A munkavállalói jogok védelme csoportos létszámleépítéskor. In: Kiss György (szerk.): Az Európai Unió Munkajoga. Osiris Kiadó, Budapest, 171–212.
 21. Lantos Géza – Páva Hanna (2000): Munkahelyi egészség- és biztonságvédelem. In: Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 259–273.
 22. Lehoczkyné Kollanay Csilla (1990): „Alanyok” „viszonyok” vállalaton belül. KJK, Budapest.
 23. Magyary Zoltán (1942): Magyar Közigazgatás. Egyetemi Nyomda, Budapest, 129–136.
 24. Makó Csaba (1988): A munkástulajdon; forradalmi újítás vagy zsákutca? Figyelő, július 7. 5.
 25. Márkus Dezső (szerk.) (1904): Magyar Jogi Lexikon. Pallas, Budapest.
 26. Nagy László (1998): Az európai üzemi tanácsok ürügyén a hazai üzemi tanácsokról. Munkaügyi Szemle, 1. sz.
 27. Niederhauser Emil (1965): A parasztság Európában. In: Szabó Imre (szerk.): A parasztság Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 655.
 28. Nikisch, A. (1955): Arbeitsrecht I. Band, 2. Aufl. J.C.B. Muhr Verl. Tübingen.
 29. Pleyer, Klemens (1968): Zur Mitwirkung und Mitbestimmung kleinerer Gruppen im Betrieb. Recht der Arbeit, 11. sz.
 30. Prugberger Tamás – Fabók András (2005): Társadalombiztosítási jog. Szent István Társulat, Budapest.
 31. Prugberger Tamás – Ploetz, Manfred (1992): Összehasonlító munkajog. ADAW Kiadó, Budapest – Bonn.
 32. Prugberger Tamás – Rácz Zoltán (2003): Európai és magyar foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási jog. Bíbor Kiadó, Miskolc.
 33. Prugberger Tamás – Tatár Irén (1994): A munkaküzdelem jogi szabályozása. Európa Fórum, 2. sz. 117–118.
 34. Prugberger Tamás (1976): A dolgozói kollektíva részvételének lehetőségei a vállalatvezetési jogok gyakorlásában az NSZK-ban elterjedt irányzatok kritikai elemzése tükrében. Szocialista Vállalat a Kutatási Főirány részére készített tanulmány. Budapest. Kézirat a Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtárában.
 35. Prugberger Tamás (1979): Tagsági megállapodások a szövetkezetekben. KJK, Budapest. Prugberger Tamás – Deák Erzsébet (1979): Az ipari szövetkezetek belső szervezeti, vagyoni és tagsági viszonyainak néhány időszerű önszabályozási és jogalkalmazási problémája. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények, 123. sz.
 36. Prugberger Tamás (1982): A szövetkezetek üzemszervezeti egységeinek önállóságát és kapcsolatkiépítések rendjét megvalósító jogi eszközök. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények, 169. sz.
 37. Prugberger Tamás (1983): A szocialista kisvállalkozás szövetkezeti formáinak jogi alapproblémái. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények, 171. sz.
 38. Prugberger Tamás (1984): A szövetkezetfelügyeleti intézményrendszer fejlődése. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények, 178. sz. 15–22.
 39. Prugberger Tamás (1985): A szövetkezet és a tagok vagyoni, valamint vállalkozási kapcsolatainak jogi kérdései. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények,185. sz.
 40. Prugberger Tamás (1987): A munkavégzés és a dolgozói érdekvédelem szabályozása a vállalatoknál és a szövetkezeteknél. MTA Államtududományi Kutatási Programiroda, Budapest.
 41. Prugberger Tamás (1988a): Belső vagyoni és vállalkozási viszonyok az önkormányzati vállalatoknál. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények, 206. sz.
 42. Prugberger Tamás (1988b): Vagyon és foglalkoztatás. Szakszervezeti Szemle, 11. sz.
 43. Prugberger Tamás (1993): A munkaügyi szabályozás átalakulása a szomszédos, volt reálszocialista keletés közép-európai országokban. Munkaügyi Szemle, 12. sz.
 44. Prugberger Tamás (1995a): A munkaügyi érdekegyeztetési rendszer és a kollektív szerződéskötési jogosultság szabályainak néhány problematikus vonása. Jogtudományi Közlöny, 5–6. sz.
 45. Prugberger Tamás (1995b): A makro- és mikrogazdasági átalakítás szociális és egzisztenciális kihatásai az emberi erőforrásokra az európai normaértékek tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus X/1. University Press, Miskolc.
 46. Prugberger Tamás (1996): Nemzetközi szeminárium a békéltető-közvetítő szolgálat magyarországi kiépítéséről. Magyar Jog, 5. sz.
 47. Prugberger Tamás (1998): Érdekegyeztetés, de hogyan? Valóság, 12. sz.
 48. Prugberger Tamás (2001): Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre. In: Ploetz, Manfred – Tóth Hilda: A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései. Novotni Kiadó, Miskolc, 71–190.
 49. Prugberger Tamás (2002a): A kiszolgáltatottabb fél védelmének kérdése az új magyar Polgári Törvénykönyv Koncepciójának kötelmi jogi részében. Polgári jogi kodifikáció, 3. sz.
 50. Prugberger Tamás (2002): Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. KJK – Kerszöv, Budapest.
 51. Prugberger Tamás (2003): A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő jogi szabályozás az európai uniós jogi szabályozás tükrében. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXI/1. Miskolc, University Press, 665–708.
 52. Prugberger Tamás (2004a): A munka, a pihenőidő és a szabadság magyar szabályainak és gyakorlatának az Európai Unió normáival fennálló ütközéséről és kiküszöbölési szükségességéről. Európai Jog, 4. sz.
 53. Prugberger Tamás (2004b): Hozzászólás a közszolgálati jogviszony újraszabályozásának tervezetéhez. Magyar Jog, 12. sz.
 54. Ptk.-tervezet (1913): Grill, Budapest.
 55. Radnay József (1990): A sztrájk egyes kérdései a külföldi jogrendszerekben. Munkaügyi Szemle, 5. sz.
 56. Román László (1989): Munkajog. (Elméleti alapvetés). Tankönyvkiadó, Budapest.
 57. Román László (1994): A munkajog alapintézményei. Pécs.
 58. Saint-Jours, I. (1986): Manuel de droit du travail dans le secteur public. 2e. edition.
 59. Siklaki István (1985): A szentesi modell. Magvető Kiadó, Budapest.
 60. Strasser, Rudolf (1984): Kollektives Arbeitsrecht, 2. Aufl. Manzsche Kurzlehrbuch-Reie. 5. Wien.
 61. Szamuely László (1979): Ipari demokrácia Nyugat-Európában. Következmények és kérdőjelek. Valóság, 6. sz.
 62. Térfy Gyula (1949): Igazságügyi zsebtörvénytár. Grill, Budapest.
 63. Vékás Lajos (2000): A fogyasztóvédelmi magánjog és az új Polgári Törvénykönyv. In: Bérczi Jubileumi Tanulmánykötet. Szegedi Jogi Kari Akták. Szeged, 553–562.
 64. Vinczenti Gusztáv (1941): A munka jogviszonyai.; A munka szerződései. In: Szladits Károly (szerk.): Magyar Magánjog. Budapest.
 65. Waas, Barend (1997): Das Betriebsverfassungsrecht der Niederlande im Spiegel des deutschen Rechts. In: Ünnepi tanulmányok. III. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 345–409.