1. évf. , 2. szám (2016)

Megjelent október 21, 2016

##issue.tableOfContents##


Építészet

Befejezetlen terek
43-50

TDK dolgozatom a befejezetlen terek vizsgálatával foglalkozik. A kutatásom elsősorban tér fogalmának definiálásával, a tér adaptív jellemzőivel, valamint a befejezetlenség kérdéskörének vizsgálatával foglalkozik különböző szempontrendszerek segítségével.

81
135
A kortárs magyar építészet és képzőművészet metszetei
115-122

TDK dolgozatomban a kortárs magyar építészet és képzőművészet metszeteit kutatattam. A történeti áttekintésben kristályosodott ki, hogy két fordulópont hatott napjaink művészetére - a gótikus és barokk összművészeti alkotások. Kortárs építészetünk és képzőművészetünk összemetsződéseit pedig három kategóriába soroltam: metamorfózis, kapcsolat és metszet. Az metszetekben valósul meg a legmagasabb szinten az összemetsződés. Ezt Megyik János képzőművész művészetének elemzésével és a Debreceni Egyetem Élettudományi Épület és Könyvtár épületéhez készített Kapuzat szobrán keresztül fejtettem ki.

128
174
Frank Lloyd Wright és a tokiói Imperial Hotel
129-135

Frank Lloyd Wright egyike a XX. század első felének legkiemelkedőbb építészeinek. Wright építészete az organikus vagy más néven szerves építészet nevet kapta, amely az épületek és azt körülvevő természetes környezet messzemenő harmonizációjára való törekvést jelenti. Élete során rengeteg épületet tervezett, de talán egyik legmeghatározóbb, és legnagyobb negatív és pozitív visszhangot kapó épülete a tokiói Imperial Hotel volt.

61
147
A tufakő Egerben és környékén
153-161

Dolgozatomban, a helyben nagy mennyiségben fellelhető kőzet keletkezésével, és annak felhasználásával
foglalkoztam.

63
609

Építőmérnöki Tudományok

Facsapos kapcsolatok kísérleti vizsgálata
26-34

Faszerkezetek tervezésében szemléletváltás szükséges. Kis keresztmetszetű fűrészáruból összeállított rácsos tartószerkezetek alkalmasak nagy fesztávok áthidalására. Az így előregyártott tartószerkezeti elemek felhasználása csökkenti a helyszíni munkát, és gazdaságossá teszi a faszerkezetek alkalmazását. A rácsrudak kapcsolata keményfacsap alkalmazásával, az acél szerkezeti elemek teljes kiiktatásával is kialakítható, így a szerkezet agresszív környezetben is alkalmazhatóvá váli k. Jelen kutatás témája a facsapos kapcsolat. Kísérleteinkben facsapok, és egyes facsapos kapcsolatok teherbírását vizsgáltuk. A kísérletek eredményeit összevetettük a gyakorlatban elterjedt méretezési eljárásokkal.

95
144

Gépészeti tudományok – Épületgépészet

Létesítmény szélenergia hasznosításának lehetőségei
51-58

Vizsgálatunk célja olyan szélerőmű rendszer kidolgozása volt, mely képes városi környezetben is működni, olyan kevésbé kedvező szélrajzzal rendelkező területeken is, mint az alföldi városok. A javasolt rendszer a csőben áramló közegek tulajdonságait használja ki, miáltal képes jelentős teljesítménytöbbletet elérni kis szélsebesség esetén is a hagyományos elrendezésű turbinákhoz képest.

68
119
Intelligens napelemes rendszer vizsgálata
67-75

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a megújuló energiaforrásokkal történő villamos energiatermelésre. A napelemes rendszer számos előnnyel rendelkezik. Viszont a rendszerek teljesítménye külső hatásra drasztikusan lecsökkenhet. Ezek elkerülése végett egy konkrét épület segítségével bemutatjuk a TIGO teljesítmény optimalizáló rendszer elemei t, előnyeit és moni toringját. Elemezzük az adott időszakra vonatkoztatott termelési adatokat.

66
143

Gépészeti tudományok – Gépészet

Tároló és adagoló szerkezet tervezése kúpgörgős csapágyak gyártásához
1-8

A FAG Magyarország Ipari Kft-től azt a feladatot kaptam, hogy tervezzek egy új gépet, ami majd az új késztermék csomagoló munkahely központi elemeként, összegyűjti az elkészült, már összeszerelt csapágyakat, azokat zárt helyen tárolja és a kellő mennyiségben kiadagolja.

76
132
Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése
106-114

A következőkben egy MATLAB környezetben kifejlesztett járműdinamikai szimulációs programot ismertetünk. A program a műszaki adatokból, mint bemenő paraméterekből, előállítja a jármű menetdinamikai függvényeit, és közvetve alkalmas a műszaki paraméterek optimalizálására. A programot a DE MK Gépészmérnöki Tanszékén tervezett és kivitelezett elektromos meghajtású versenyautóra már sikeresen alkalmaztuk.

80
133
Fémhabstruktúrák elemzése és geometriai modellezése
145-152

A mérnöki kutatások egyik nagy kihívása a mára már széles körben alkalmazott fémhabok geometriai modellezése, valamint a megalkotott 3D-s modell numerikus szilárdságtani vizsgálata. A fémhab struktúrája meglehetősen bonyolult, így a valóságot jól megközelítő CAD modell előállítása önmagában is komoly mérnöki feladat, annak adott terhelésre történő végeselemes szimulációja pedig a kutatások középpontjában áll. A projekt ezen részének célja az előzőekben tárgyalt témakörökre vonatkozó nemzetközi szakirodalom kritikai elemzése és az eredmények adaptálási lehetőségei, továbbá egy térfogatelemzési eljárás bemutatása a fémhab celláival kapcsolatban.

87
134

Gyártási folyamatból visszamaradt iszaphulladék kezelése költségmegtakarítás és hulladékminimalizálás céljából
18-25

A gyártási folyamatokból visszamaradt hulladékok kezelése különösen fontos. A fémmegmunkálás során keletkező köszörűiszap olajtartalma elég magas ahhoz, hogy dugattyús brikettálóval történő kezeléssel az olaj egy része visszajuttatható legyen a termelésbe, ezáltal csökkentve a veszélyes hulladék mennyiségét. Anyagmérleg készítésével megállapítottam, mekkora teljesítményű gépre van ehhez szükség, aminek megtérülését kiszámítottam.

78
133
Környezetvédelmi törekvések a repülőgépiparban az Airbus és a Boeing példáján keresztül
59-66

Az elmúlt évtizedek alatt a repülőgépipar soha nem látott fejlődésen ment keresztül. A felhasznált nyersanyagok közül a szálerősítésű anyagok teret hódítottak, miközben egyre növekedett az repülőgépipari hulladék hasznosításának aránya. A hajtóművek üzemanyag hatékonysága szintén növekedett, az egy utasra vonatkozó CO2 kibocsátás pedig jelentősen lecsökkent. Mindemellett viszont az iparág környezetre gyakorolt hatása állandósulni látszik. Munkánk során a repülőgépipar által okozott környezeti terheléseket vizsgáltuk az Airbus és a Boeing példáján keresztül. Célunk az volt, hogy az ipari növekedés és a környezet terhelése közti kapcsolatot meghatározzuk, különös tekintettel a potenciálisan alkalmazható fejlesztésekre nézve.

68
86
Élelmiszerek mikotoxin szennyezettségének értékelése
90-96

Az utóbbi években a RASFF rendszer jelentései szerint a legnagyobb problémát a patogén mikroorganizmusok, a peszticid-származékok és a mikotoxinok okozzák. A 2014. évi jelentés adatai alapján elmondható, hogy a bejelentések 12%-a mi kotoxin eredetű veszélyre hívta fel a figyelmet. Kutatáso m során a RASFF rendszer mikotoxinokra vonatkozó adatait vizsgáltam. Az adatok alapján megállapí tható, hogy az összes bejelentés 90%-a aflatoxinra vonatkozik, melynek csö kkenésével az összes bejelentések száma 2004 óta 40%-kal csö kkent. Ezzel szemben az ochratoxin-A jelenléte kismértékben nőtt. Aflatoxint főként diófélékből és olajos magvakból mutattak ki, legnagyobb mennyiségben földimogyoróból, míg az ochratoxin A főként gyümölcsökben (több mint 85%-ban fügében) és fűszerekben jelentős. A deoxinivalenol és a fumonizin bejelentések száma lényegesen alacsonyabb ugyan, mint az előző két toxiné, de minden évben jelen voltak a gabonafélékben, többnyire kukoricában és búzában. Zearalenont és patulint a vizsgált időszakban csak 16 és 18 esetben mutattak ki élelmiszerekből, azonban a patulin bejelentések 22%-a bébiételre vonatkozott, így e toxin vizsgálata is kiemelkedően fontos.

126
122
Innovatív szennyvíztisztítási módszer vizsgálata kommunális szennyvíz kémiai kezelésére
136-144

A VízTEC Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. vezetősége kölcsönösen kifejezte azon szándékát, hogy a debreceni szennyvíztisztító telep intenzifikálásának vizsgálatára vonatkozóan kijelöljön egy kutatási időszakot. Ezen időszak alatt a VízTEC Zrt. új fejlesztésű terméke, a VIRON Plus 40 koagulálószer kerül kipróbálásra. A kutatás célja a VIRON Plus 40-el történő intenzifikálás lehetőségeinek vizsgálata a debreceni szennyvíztisztító telepen. Az új generációs koagulálószerek feladatai a szervetlen foszfor kicsapatásán túlmutatnak, illetve egyre bővülnek. A modern szennyvíztelep már nemcsak megtisztítja a vizet, hanem energiát és hasznosítható iszapterméket állít elő. A megfelelő energiamérleg, költséghatékonyság és a szén-dioxid kibocsátás minimalizálása fokozódó hangsúlyt kap az üzemeltetésben.

291
107

Mechatronikai Tudományok

A MODBUS RTU protokoll biztonságtechnikai vizsgálata, új kriptográfiai megoldások tesztelése
35-42

Az elmúlt évtized alatt a SCADA, CIS, ICS és hasonló rendszerek elleni támadások száma nagyban megnövekedett, ezek a rendszerek egyre védtelenebbek. A dolgozat célja, hogy a MODBUS RTU protokoll biztonsági hiányosságaira megoldást jelentő új kriptográfiai megoldás implementációja során gyűjtött tapasztalatokat összegezze.

99
111
Saját fejlesztésű vezérlőrendszer
97-105

A Debreceni Egyetem Épületmechatronikai kutatóközpontjában, a központban a legújabb épületautomatizálási eszközök kaptak helyett az oktatás színvonalának növelése érdekében. Az általunk kifejlesztett rendszer egy egyedülálló beágyazott rendszer, amely újrakonfigurálható és szabályozható az adott feladatok ellátása végett. A vezérlő rendszer bizonyítottan alkalmas lehet ipari gyártósori rendszerekbe való integrálásra.

60
120
Fúvós hangszer irányítása PROFINET ipari protokollon keresztül
123-128

Napjainkban az ipari kommunikációs rendszerek nagy fejlődési potenciállal rendelkező terület a fejlett vezérlési és irányítási rendszerek kapcsán. Szükséges a vezérlési feladatokra nem csak lokális szinten tekinteni, hanem átfogóan, több részegység irányításaként. A részegységek kommunikációjának megvalósítására többféle ipari protokoll lett kifejlesztve.

48
107

Villamosenergia előállítása megújuló energiaforrások segítségével egy település példáján keresztül
9-17

Dolgozatunkban Komádi város megújuló energetikai adottságát vizsgáljuk. Kitérünk arra, hogy jelenleg milyen módon hasznosítja a város a lehetőségeit, valamint javaslatokat adunk arra, hogy az önkormányzati épületek villamosenergia-igényét milyen módon lehetne megújuló energiaforrások segítségével biztosítani.

65
109
Autóipari termelő vállalat gyártási folyamatának optimalizálása lean eszközökkel
81-89

A lean szemléletű gyártás jelentős szerepet játszik az ipari környezetben, eszközeit napi tevékenységként használják az autóiparban árcsökkentés és termelékenység javítása céljából. A kutatásomban részt vevő nyugatdunántúli autóipari termelő vállalat detektált problémáinak megoldására kitűzött célok elérése érdekében lean eszközöket alkalmaztam, amelyekkel a folyamat teljes átfutási költségének csökkenését kívánjuk elérni. Ennek eléréshez műszakcsökkentést tűztünk ki célul, amely által emberi erőforrás- és előállítási költség megtakarí tás válik lehetővé, csökkentve a teljes folyamat átfutási költségét. A műszakcsökkentést a gépek teljes körű hatékonyságának (OEE) növelésével kívánjuk elérni, amely érték növeléséhez a veszteségek minimum 50%-os csökkentése szükséges. Ezt a célt az 5s módszer bevezetésével, Poka-yoke használatával valamint az 5s fejlesztés harmadik lépésénél bevezetett karbantartásokkal kívánunk elérni.

232
396
A szervezeti belső kommunikációt gátló tényezők
162-180

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a választott szervezet dolgozói mennyire tartják fontosnak a szervezeti belső kommunikációt, milyen gátló tényezők akadályozzák annak hatékony működését.

475
5406
Az összes folyóiratszám megtekintése