macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

Évf. 4 szám 1 (2021):

Megjelent March 15, 2021

A Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények negyedik évfolyamának első száma a balkáni országokra való kitekintéssel vizsgálja az Észak-Macedón Köztársaság művészetét. Az írások témái a magyar és a balkáni művészeti élet közismert, jelentős alkotóihoz kapcsolódnak. A szerzők a zeneművészet, táncművészet, etnomuzikológia és etnokoreológia aspektusaiból vizsálgják tárgyaikat. A cikkek a Magyar Állami Népi Együttes balkáni együttműködését, a magyarországi Vujicsics Együttes népzenekutatási eredményeit, a Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zenei Kar táncpedagógia szakos hallgatóinak zenei képzését, Timár Sándor és a Tanec Macedón Nemzeti Tánc- és Énekegyüttes stílusát komparatív módon, a Macedón Opera és Balett repertoárját, az aksak metrikai jelenséget mint a balkáni folklór attribútumát, Goran Trajkoski zenéjét valamint Preszpa régiójának népdalait mutatják be.

The first issue of the fourth volume of the Macedonian Scientific and Cultural Announcements examines the art of the Republic of Northern Macedonia with a look at the Balkan countries. The topics of the writings are related to the well-known, significant artists of the Hungarian and Balkan art life. The authors examine their subjects from the aspects of music, dance, ethnomusicology, and ethnocoreology. The articles introduce the Balkan collaboration of the Hungarian State Folk Ensemble, the results of the Hungarian Vujicsics Ensemble's folk music research, the musical training of the dance pedagogy students of the St. Cyril and Methodius University in Skopje, the style of Sándor Timár and the Tanec – National Institution of Macedonian Folk Dances and Songs on comparative way, the 'aksak' metric phenomenon as an attribute of Balkan folklore, the music of Goran Trajkoski, as well as folk songs from the region of Prespa.

issue.tableOfContents657596159418c

Articles

 • INTERJÚ MIHÁLYI GÁBORRAL
  2-8.
  Megtekintések száma:
  99

  Interjú Mihályi Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti Vezetőjével, Harangozó Gyula-és Imre Zoltán-díjas, Kiváló Művésszel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával: balkáni folklór inspirációiról, jövőbeli balkáni folklórral kapcsolódó munkáiról.

  Interview with Gábor Mihályi, Artistic Director of the Hungarian State Folk Ensemble, Harangozó Gyula Prize and Imre Zoltán Prize, Excellent Artist, correspondent member of the Hungarian Academy of Arts: about the inspirations of Balkan folklore, future collaborations related to Balkan folklore.

  65
 • VUJICSICS TIHAMÉR, A NÉPZENEKUTATÓ
  9-14.
  Megtekintések száma:
  103

  A cikk fő aktualitása, hogy frissen jelent meg Vujicsics Tihamér könyvének, A magyarországi délszlávok zenei hagyományai című poszthumusz kiadványnak a revideált, bővített kiadása. A könyv a magyarországi déli szláv népzenei gyűjtések monografikus foglalata. A könyv kapcsán Vujicsics Tihamér népzenei munkásságáról és macedón népzenéhez való kötődéséről is esik szó. 

  The main topicality of the article is the recent publication of the revised, expanded edition of Tihamér Vujicsics' book, the posthumous publication The Musical Traditions of the South Slavs in Hungary. The book is a monographic collection of South Slavic folk music in Hungary. In connection with the book, Tihamér Vujicsics's folk music work and his connection to Macedonian folk music are also discussed.

  123
 • MUSIC EDUCATION OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS OF BALLET PEDAGOGY AT THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTY OF MUSIC
  15-20.
  Megtekintések száma:
  58

  Balettpedagógia alapszakos hallgatók zeneoktatása a Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán

  Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán a balettpedagógia szak, a 2010/2011-es akadémiai évben indult, klasszikus balett és kortárstánc szakirányon. A képzési programok előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottak a zenei tantárgyak leendő táncosok és táncoktatók képzésébe való bevonására. A tanulmányok első évében a zenei alapozás a Zeneelmélet kötelező tárgy kereteiben történik. A továbbiakban a hallgatóknak lehetőségük nyílik a zenetörténetet és zeneelméletet, a népzenét bemutató fakultatív tantárgyak választására. E tanulmányok keretében a zenét tágabb kulturális kontextusban, a zene- és táncművészet összefüggéseinek aspektusából ismerhetik meg.

  Музыкальное образование студентов бакалавриата балетной педагогики на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье

  Обучение балетной педагогике (классический балет и современный танец) на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье началось в 2010/2011 учебном году. В процессе подготовки учебных программ особое внимание уделялось вопросу включённости музыкально-теоретических и исторических дисциплин в комплексное обучение будущих профессиональных танцоров и педагогов балета и современного танца. На первом курсе студенты получают базовое музыкальное образование, изучая обязательный предмет Теория музыки. Затем у студентов появляется возможность расширить свои знания путём самостоятельного выбора предметов из области музыкальной теории, истории и эстетики, а также музыкального фольклора, что способствует осознанию более широкого культурного контекста и взаимосвязи между музыкальным и танцевальным искусствами.

  49
 • ADDITIONS TO THE ISSUES OF EUROPEAN FOLKLORE PROCESSING IN CONNECTION WITH THE STYLE OF SÁNDOR TIMÁR AND THE TANEC ENSEMBLE IN SKOPJE
  21-32.
  Megtekintések száma:
  122

  Absztrakt

  A cikk a néptánc színpadi feldolgozásának két európai példán való összehasonlító vizsgálatát adja. A Timár Sándor nevével fémjelzett, a szakirodalom által újfolklorista irányzatnak nevezett művészi koncepció legfontosabb vonásait hasonlítja össze a Tanec Macedón Nemzeti Tánc- és Énekegyüttes folklórfeldolgozási stílusának jellegzetességeivel. Mindkét művészeti stílusban felfedezi a klasszikus zenei formaalkotás jelenlétét és a tradicionális anyag különféle formájú művészi feldolgozásait. Timár Sándor és a Tanec Együttes legismertebb színpadi művei közül elemzésre kerülnek például Timártól a Szatmári táncok vagy a Magyarszováti táncok, a Tanectől a Gyurgyovden vagy a Lazarenki. A cikket két részben teszi közzé a folyóirat. A második rész a következő, 2021/2 számban olvasható.

  Abstract

  The article provides a comparative study of the folk dance stage processing in two European examples. The most important features of the artistic concept, which is marked by the name of Sándor Timár and is called the new folklorist trend in the literature, are compared with the characteristics of the folklore processing style of the Tanec National Ensemble of Dances and Songs of Macedonia. In both artistic styles, it discovers the presence form-shaping of the of classical music and artistic adaptations of traditional material in various forms. Among the most well-known works of Sándor Timár and the Tanec Ensemble, the article analyzes, for example, the Dances of Szatmár, the Dances of Magyarszovát from Timár, Ghyurghyovden as well as Lazarenki from Tanec. The article is published in two parts by the journal. The second part can be read in the next issue.

  107
 • MACEDONIAN BALLET REPERTOIRE ANALYSIS : LAYER OF CLASSICAL BALLET PRODUCTION
  33-39.
  Megtekintések száma:
  115

  A macedón balett 1949-ben alakult, 2019-ben az együttes fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte. Ez adja az apropóját a repertoár elméleti áttekintésének és elemzésének. A macedón balettrepertoár értelmezésének kiindulópontja a feladat, hogy meghatározzuk a felismerhető kifejezésmódokat, azok legjelentősebb jegyeit. Az időkeret két végpontja: 1949, a professzionális balettcsoport megalapításának éve a Macedón Nemzeti Színházban, és a a 2019/2020-as évad. A teljes repertoárt elemezve három réteg különböztethető meg. A szerző kutatási érdeklődését az első rétegre irányul: a klasszikus balettprodukciókra, és olyan darabokra amelyek e stílushoz közel állnak.

  Macedonian ballet was founded in 1949, and in 2019 the ensemble celebrated its 70th anniversary. That was a reason for a theoretical review and analysis of the repertory. A starting point in the interpretation of the Macedonian ballet repertoire is the task to determine a recognizable expression with emphasized characteristics and features. The time frame comprises 1949, the year of founding of the professional ballet group within the Macedonian National Theatre, and its cease with the season 2019/20. Analyzing the whole repertoire, three layers can be distinguished. The research interest of the author will be put on the first this layer: classical ballet productions, and the performances that gravitate towards this stylistic format.

  86
 • BEVEZETÉS AZ AKSAK METAFIZIKÁJÁBA
  40-48.
  Megtekintések száma:
  28

  A zenekutatásban és etnomuzilkológiában bolgár ritmusként vagy aksak ritmusként említett jelenség még sok feltáratlan jellegzetességei rendelkezik, még egységes terminológia sem alakult ki. A szerző írásában a filozófia felől járja körbe az egész Balkán-félszigeten detektált metroritmikai jelenséget. Az etnomuzikológiai kutatásból már ismert choreios alogos többrétű értelmezését adja, melyhez Szent Ágoston ritmus-és időértelmezését és Nietzsche gondolatait is segítségül hívja. Tárgyalja magának az „aszimmetria” szónak a jelenségre való használatát, annak viszonyát az aksakhoz. Cikkében megalapoz egy filozófiai aksak-értelmezést. 

  Introduction to the metaphysics of the aksak. The phenomenon referred to as Bulgarian rhythm or aksak rhythm in musicology and ethnomusicology has many unexplored features, nor has a uniform terminology been developed. In his paper, the author explores the metrhythmic phenomenon detected throughout the Balkan Peninsula from a philosophical perspective. He provides a multifaceted interpretation of the choreios alogos, already familiar from ethnomusicological research, drawing on St Augustine's interpretation of rhythm and time and Nietzsche's ideas. He discusses the use of the word 'asymmetry' itself to describe the phenomenon, and its relation to the aksak. In his article, he lays the foundations for a philosophical interpretation of the aksak.

  #bulgarianrhythm #aksak #musicology #ethnomusicology #asymmetry

  30
 • A REMETE ZSENI: INTERJÚ GORAN TRAJKOSKI ZENESZERZŐVEL, AZ ESŐ ELŐTT CÍMŰ FILM ZENESZERZŐJÉVEL
  49-53.
  Megtekintések száma:
  10

  Interjú a macedón Goran Trajkoskival, a világzene egyik jelentős képviselőjével. Goran Trajkoski az Anastasia együttes alapítója és az Eső előtt című film zenéjének szerzője. Sobieski Tamás újságíró az Eső előtt című film zenéjének alkotásáról, a macedón kultúráról, művészetről és vallásról, különféle zenei projektjeiről kérdezte a művészt.

  Interview with Macedonian Goran Trajkoski, a major figure in world music. Goran Trajkoski is the founder of the band Anastasia and the composer of the music for the film Before the Rain. Journalist Tamás Sobieski asked the artist about the creation of the music for the film Before the Rain, Macedonian culture, art and religion, and his various musical projects.

  7