3. évf. , 1. szám (2020)

Megjelent június 8, 2020

Kiadás leírása

Magyarországon nagy hagyományai vannak a Balkán kutatásának. Tudományos életünk kiváló személyiségeinek pályája kapcsolódik kisebb vagy nagyobb mértékben a balkáni népek történelmi, földrajzi, néprajzi, művészeti és más területeken való feltárásához. Eredményeinket több szakterületen nemzetközi szinten is számon tartják. Nem minden előzmény nélküli tehát a most induló folyóirat, és ez ad némi inspirációt a további munkához. Macedónia a maga történelmi múltjával, néprajzával, kulturális hagyományaival, sajátos etnikai, vallási és politikai viszonyaival, egyedülálló földrajzi adottságaival, természeti értékeivel méreteit jóval meghaladó mértékben kínál lehetőséget az ország és a tágabb földrajzi térség tudományos vizsgálata számára. A szerkesztők és a szerzők szándéka szerint ezt a célt kívánja szolgálni a most induló, magyar, macedón és angol nyelvű cikkeket közlő folyóirat. Reményeink  szerint a Macedón Tudományos ás Kulturális Közlemények megtalálja helyét a hazai és a nemzetközi balkanisztikai kiadványok sorában. 2020 évi első számunkba. . .

Magyarországon nagy hagyományai vannak a Balkán kutatásának. Tudományos életünk kiváló személyiségeinek pályája kapcsolódik kisebb vagy nagyobb mértékben a balkáni népek történelmi, földrajzi, néprajzi, művészeti és más területeken való feltárásához. Eredményeinket több szakterületen nemzetközi szinten is számon tartják. Nem minden előzmény nélküli tehát a most induló folyóirat, és ez ad némi inspirációt a további munkához. Macedónia a maga történelmi múltjával, néprajzával, kulturális hagyományaival, sajátos etnikai, vallási és politikai viszonyaival, egyedülálló földrajzi adottságaival, természeti értékeivel méreteit jóval meghaladó mértékben kínál lehetőséget az ország és a tágabb földrajzi térség tudományos vizsgálata számára. A szerkesztők és a szerzők szándéka szerint ezt a célt kívánja szolgálni a most induló, magyar, macedón és angol nyelvű cikkeket közlő folyóirat. Reményeink  szerint a Macedón Tudományos ás Kulturális Közlemények megtalálja helyét a hazai és a nemzetközi balkanisztikai kiadványok sorában. 2020 évi első számunkban a macedón kultúrát és folklórt az etnológia, vallásantropológia, jogtudomány, tánckutatás, történettudomány és irodalom irányából közelítjük meg.

Hungary has a long tradition of Balkan research. The trajectories of the outstanding personalities of our scientific life are more or less related to the exploration of the Balkan peoples in historical, geographical, ethnographic, artistic and other fields. Our results are recognized internationally in several fields.These antecedents  provide some inspiration for further work. Macedonia, with its historical past, ethnography, cultural traditions, specific ethnic, religious and political conditions, unique geographical features and natural values, offers opportunities for scientific study of the country and the wider geographical area far beyond its size. According to the editors and authors, the journal, which is just starting out and publishes articles in Hungarian, Macedonian and English, intends to serve this purpose. We hope that the Macedonian Scientific and Cultural Announements will find its place among the Hungarian and the international Balkanistic publications. In our first issue of 2020, we approach Macedonian culture and folklore from the fields of ethnology, anthropology of religion, law, dance research, science of history and literature.

Bővebben

##issue.tableOfContents##


Articles

ABOUT THE ETHNOLOGICAL ATLAS PROJECT OF SOCIALISTIC FEDERATIVE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND ETHNOLOGICAL ATLAS OF SR MACEDONIA
9-18.

Több éves feldolgozási és előkészítési munka után 2019 végén két könyvben jelent meg egy tetemes kutatási munka első kötete, amelynek címe: "Macedónia néprajzi forrásai. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság etnológiai atlasza. Az Macedónia Szocialista Szövetségi Köztársaság etnológiai atlasza: 124. sz.... kérdés: Születés, szoptatás, első fogak”, az UKIM Néprajzi és Antropológiai Intézet kiadványa, Szkopje. Ez a kiadvány Branislav Rusic tetemes mennyiségű terepmunka gyűjteményének első része. Az óriási és értékes gyűjtemény a Szerző odaadó munkájának köszönhetően jutott el a publikálási fázisba. Ez az eredmény rendkívüli módon jelentős a macedón folklór kutatás szempontjából.

After many years of processing and preparation of materials for publishing, at the end of 2019, the first volume of a huge research work was published in two books: ”Ethnographic Sources for Macedonia. Ethnological atlas of SFR Yugoslavia. Ethnological atlas of SR Macedonia. Question No. 124: Birth, Breastfeeding, First Tooth” This publication is the first in a collection of Branislav Rusic’s vast amount of fieldwork. The huge and valuable collection reached the publishing phase thanks to the dedicated work of the Author. This result is extremely significant for Macedonian folklore research.

Teljes absztrakt mutatása
22
15
SZENT FORRÁSOK MACEDÓNIAI ZARÁNDOKHELYEKEN
3-8.
Európában és a keresztény világ tájain sok helyen vannak források, természetes vizek, amelyekhez csodák köthetők, és amelyeket vallásos tisztelet övez. Nagy számban találkozunk szent forrásokkal a Balkán-félszigeten élő katolikus és ortodox népek körében is, amelyek köré gazdag folklór hagyomány épült az ...évszázadok során. Ebben az írásban több szent forrást mutatok be Macedónia területéről. Ezek a források többnyire zarándokhelyként működő kolostorok területén vagy más szakrális helyeken találhatók, és napjainkban is vonzzák a zarándokokat, akik  a gyógyulás reményében, a szent víz gyógyító erejében bízva keresik fel őket.

At several locations in Europe and elsewhere in the Christian world, there are wells, springs and other sources of water that are associated with wonders and magic and, for the same token, are regarded with religious devotion. Stories, beliefs, as well as profane and lay traditions connected to them are also present among the Catholic and Orthodox peoples living on the Balkan Peninsula. In this study, I intend to briefly describe specific examples of this kind in Macedonia, which have evolved into local or national destinations of pilgrimage on their own, due to wonderful instances of heeling and not just because they are connected to a nearby place of worship.

Teljes absztrakt mutatása
33
20
MACEDÓNIA ÉS AZ EURÓPAI POLITIKA – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
19-26.

A cikk részletes áttekintést ad az 1991-ben függetlenné vált Macedónia területének politikai vonatkozásairól, függetlenedési törekvéseiről, megvilágítva és tágabb kontextusba helyezve a jelenlegi állam történelmét. A cikk íve az 1875-ben kezdődött, az Oszmán Birodalomtól való függetlenedésért kitört népfelkel...stől napjainkig haladva, módszeresen követi az eseményeket, a nagyhatalmak döntéseinek szemszögéből és a helyi történelem szemszögéből is, egészen a 2019-es névváltoztatásig. Az írás két részben jelenik meg, ebben a számban és a következő számban.

The article provides a detailed overview of the political aspects and aspirations for independence of the territory of Macedonia, which became independent in 1991, illuminating and placing the history of the current state in a broader context. The arc of the article, from the popular uprising that began in 1875 for independence from the Ottoman Empire to the present day, systematically follows events, both from the perspective of the decisions of the great powers and from the perspective of local history, until the 2019 name change. The article is published in two parts, in this issue and in the next issue.

Teljes absztrakt mutatása
39
40
A MACEDÓN RITUÁLIS TÁNCHAGYOMÁNY JELLEGZETESSÉGEI
31-37.

A macedón terepen, kulturális, történelmi sajátosságokból adódóan, ma is találhatók rituális értelmű táncok. 2010 és 2018 között végzett terepmunkák során ezeket gyűjtöttük és elemeztük. A terepmunka mellett forrásainkat 20. századi leírások és terepmunka gyűjtések képezték. Öt helyszínen vizsgáltuk meg a l...egfőbb macedón évköri ünnepek szokásait: karácsonyi ünnepkör Stip vidékén, vízkereszt a Kicsevo melletti Kopacska terület Lavcsani falujában, Lázár-nap a Radovis melletti Inyevo faluban, húsvét Porecse területen és György-nap a mijak területen. A vizsgálat célja a rituális tánchagyomány néphithez való kapcsolódásainak feltérképezése, keresztény tartalmak kapcsolódásának felderítése volt. A cikk a monografikus kutatás eredményéről ad rövid tézisszerű összegzést.  

On the Macedonian folklore territory, due to cultural and historical peculiarities, ritual dances still exist today. We collected and analyzed them during fieldworks between 2010 and 2018. In addition to fieldwork, our sources were 20th century descriptions and fieldwork collections. We examined the customs of the main Macedonian feasts at five locations: a Christmas celebration in Shtip region, Epiphany in the village of Lavchani in Kopachka area near Kichevo, Lazarus Day in the village of Injevo near Radovish, Easter in Poreche region and St. George's Day in the Miyak area. The aim of the study was to map the connections of the ritual dance tradition to the folk belief, to explore the relations to Christian contents. The article gives a short thesis-like summary of the results of the monographic research.

Teljes absztrakt mutatása
49
13
PROLEGOMENA A MACEDÓN-MAGYAR SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
38-45.

A szerző a macedón-magyar szótár előkészítő kutatásait végezte el az elmúlt tíz évben. A szótár kiadásához meginduló munkálatok kapcsán a macedón identitástudat és nyelv témájában oszt meg gondolatokat, melyek árnyalják a népről és nyelvéről kialakult sztereotípiákat.

The author has been preparing the ...Macedonian-Hungarian dictionary for the last ten years. In connection with the work starting to publish the dictionary, he shares his thoughts on the topic of Macedonian identity and language, which modulates the stereotypes formed about the people and its language.

Teljes absztrakt mutatása
44
11
A SZTRUGAI KÖLTŐI ESTEK FESZTIVÁL TÖRTÉNETE
46-49.

A költő-író a nemzetközi hírű Sztrugai Költői Estek mai formájának kialakulását ismerteti, és felhívja a figyelmet a fesztivál magyar kapcsolódásaira is. 

The poet-writer describes the development of the current form of the internationally famous Struga Poetry Evenings an...d also draws attention to the Hungarian relations of the festival.

Teljes absztrakt mutatása
23
9
AZ ILINDEN-FELKELÉS ÉVFORDULÓJÁRA
50-53.

A cikk szövege az Illés-napi felkelés (vagy Ilinden-felkelés) beloianniszi megünnepléséhez kapcsolódik. Beloiannisz faluban nem csupán görög, hanem macedón kisebbség is él. A cikk szerzője a falu macedón kultúrájának ápolója. Minden évben ünnepséget szervez az Illés-napi felkelésről való megemlékezésre. A cikkben a... felkelés 114. évfordulója alkalmából írt beszéde olvasható. 

The text of the article is related to the celebration of the St. Elijah’s Day Uprising (or Ilinden Uprising) in Beloiannis. In the village of Beloiannis there exists not only Greek but also Macedonian minority. The author of the article is a nurse of the Macedonian culture of the village. Every year he organizes a ceremony to commemorate the St. Elijah’s Day Uprising. The article contains his speech on the occasion of the 114th anniversary of the uprising.

Teljes absztrakt mutatása
12
BONE VELICSKOVSZKI: MACEDÓN EROTIKUS NÉPDALOK
1-3.

Bone Velicskovszki: Macedón erotikus népdalok. Ismertetés.

Bone Velichkovski: Macedonian erotic folk songs. Book review.

0
0
MACEDÓN ARCHAIKUS ÉNEKEK FORDÍTÁSAI
1-4.

Macedón archaikus énekek fordításai.

Translations of Macedonian archaic songs.

2
1
Az összes folyóiratszám megtekintése