macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

3. évf. , 1. szám (2020)

Megjelent március 15, 2020

Kiadás leírása

A Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények ötödik száma a macedón folklórterület és macedón történelem és kultúra tudományos vizsgálatát adja: Macedónia vízvételhez kapcsolódó kultuszáról, az etnológiai atlasz kialakításáról, a macedón történelem és az európai politika összefüggéseiről, és a rituális tánchagyományról. Népszerűsítő cikkek olvashatóak macedón-magyar szótár előkészítési munkálatairól, a Sztrugai Költői Estek Fesztiválról és az Ilinden-felkelés ünnepléséről. A számot macedón folklórszövegek magyar fordítása zárja.

The fifth issue of the Macedonian Scientific and Cultural Announcements provides a scientific study of the Macedonian folklore area and Macedonian history and culture: the cult of Macedonia related to water abstraction, the formation of the ethnological atlas, the connections between Macedonian history and European politics, and ritual dance tradition. Promotional articles can be read about the preparations for the Macedonian-Hungarian dictionary, the Struga Poetic Evening Festival and the celebration of the Ilinden uprising. The issue closes with a. . .

A Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények ötödik száma a macedón folklórterület és macedón történelem és kultúra tudományos vizsgálatát adja: Macedónia vízvételhez kapcsolódó kultuszáról, az etnológiai atlasz kialakításáról, a macedón történelem és az európai politika összefüggéseiről, és a rituális tánchagyományról. Népszerűsítő cikkek olvashatóak macedón-magyar szótár előkészítési munkálatairól, a Sztrugai Költői Estek Fesztiválról és az Ilinden-felkelés ünnepléséről. A számot macedón folklórszövegek magyar fordítása zárja.

The fifth issue of the Macedonian Scientific and Cultural Announcements provides a scientific study of the Macedonian folklore area and Macedonian history and culture: the cult of Macedonia related to water abstraction, the formation of the ethnological atlas, the connections between Macedonian history and European politics, and ritual dance tradition. Promotional articles can be read about the preparations for the Macedonian-Hungarian dictionary, the Struga Poetic Evening Festival and the celebration of the Ilinden uprising. The issue closes with a Hungarian translation of Macedonian folklore texts.

Bővebben

##issue.tableOfContents##


Articles

ABOUT THE ETHNOLOGICAL ATLAS PROJECT OF SOCIALISTIC FEDERATIVE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND ETHNOLOGICAL ATLAS OF SR MACEDONIA
10-19.

Absztrakt

Több éves feldolgozási és előkészítési munka után 2019 végén két könyvben jelent meg egy tetemes kutatási munka első kötete, amelynek címe: "Macedónia néprajzi forrásai. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság etnológiai atlasza. Az Macedónia Szocialista Szövetségi Köztársaság etnológiai... atlasza: 124. sz. kérdés: Születés, szoptatás, első fogak”, az UKIM Néprajzi és Antropológiai Intézet kiadványa, Szkopje. Ez a kiadvány Branislav Rusic tetemes mennyiségű terepmunka gyűjteményének első része. Az óriási és értékes gyűjtemény a Szerző odaadó munkájának köszönhetően jutott el a publikálási fázisba. Ez az eredmény rendkívüli módon jelentős a macedón folklór kutatás szempontjából.

Abstract

After many years of processing and preparation of materials for publishing, at the end of 2019, the first volume of a huge research work was published in two books: ”Ethnographic Sources for Macedonia. Ethnological atlas of SFR Yugoslavia. Ethnological atlas of SR Macedonia. Question No. 124: Birth, Breastfeeding, First Tooth” This publication is the first in a collection of Branislav Rusic’s vast amount of fieldwork. The huge and valuable collection reached the publishing phase thanks to the dedicated work of the Author. This result is extremely significant for Macedonian folklore research.

Teljes absztrakt mutatása
56
42
SZENT FORRÁSOK MACEDÓNIAI ZARÁNDOKHELYEKEN
4-9.

Absztrakt

Európában és a keresztény világ tájain sok helyen vannak források, természetes vizek, amelyekhez csodák köthetők, és amelyeket vallásos tisztelet övez. Nagy számban találkozunk szent forrásokkal a Balkán-félszigeten élő katolikus és ortodox népek körében is..., amelyek köré gazdag folklór hagyomány épült az évszázadok során. Ebben az írásban több szent forrást mutatok be Macedónia területéről. Ezek a források többnyire zarándokhelyként működő kolostorok területén vagy más szakrális helyeken találhatók, és napjainkban is vonzzák a zarándokokat, akik  a gyógyulás reményében, a szent víz gyógyító erejében bízva keresik fel őket.

Abstract

At several locations in Europe and elsewhere in the Christian world, there are wells, springs and other sources of water that are associated with wonders and magic and, for the same token, are regarded with religious devotion. Stories, beliefs, as well as profane and lay traditions connected to them are also present among the Catholic and Orthodox peoples living on the Balkan Peninsula. In this study, I intend to briefly describe specific examples of this kind in Macedonia, which have evolved into local or national destinations of pilgrimage on their own, due to wonderful instances of heeling and not just because they are connected to a nearby place of worship.

Teljes absztrakt mutatása
84
45
MACEDÓNIA ÉS AZ EURÓPAI POLITIKA – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
20-27.

Absztrakt

A cikk részletes áttekintést ad az 1991-ben függetlenné vált Macedónia területének politikai vonatkozásairól, függetlenedési törekvéseiről, megvilágítva és tágabb kontextusba helyezve a jelenlegi állam történelmét. A cikk íve az 1875-ben kezdődött, az Oszmán Birodalomtól való függetlenedésért ki...tört népfelkeléstől napjainkig haladva, módszeresen követi az eseményeket, a nagyhatalmak döntéseinek szemszögéből és a helyi történelem szemszögéből is, egészen a 2019-es névváltoztatásig. Az írás két részben jelenik meg, ebben a számban és a következő számban.

Abstract

The article provides a detailed overview of the political aspects and aspirations for independence of the territory of Macedonia, which became independent in 1991, illuminating and placing the history of the current state in a broader context. The arc of the article, from the popular uprising that began in 1875 for independence from the Ottoman Empire to the present day, systematically follows events, both from the perspective of the decisions of the great powers and from the perspective of local history, until the 2019 name change. The article is published in two parts, in this issue and in the next issue.

Teljes absztrakt mutatása
76
94
A MACEDÓN RITUÁLIS TÁNCHAGYOMÁNY JELLEGZETESSÉGEI
28-34.

Absztrakt

A macedón terepen, kulturális, történelmi sajátosságokból adódóan, ma is találhatók rituális értelmű táncok. 2010 és 2018 között végzett terepmunkák során ezeket gyűjtöttük és elemeztük. A terepmunka mellett forrásainkat 20. századi leírások és terepmunka gyűjtések képezték. Öt helyszínen vi...zsgáltuk meg a legfőbb macedón évköri ünnepek szokásait: karácsonyi ünnepkör Stip vidékén, vízkereszt a Kicsevo melletti Kopacska terület Lavcsani falujában, Lázár-nap a Radovis melletti Inyevo faluban, húsvét Porecse területen és György-nap a mijak területen. A vizsgálat célja a rituális tánchagyomány néphithez való kapcsolódásainak feltérképezése, keresztény tartalmak kapcsolódásának felderítése volt. A cikk a monografikus kutatás eredményéről ad rövid tézisszerű összegzést.  

Absztrakt

On the Macedonian folklore territory, due to cultural and historical peculiarities, ritual dances still exist today. We collected and analyzed them during fieldworks between 2010 and 2018. In addition to fieldwork, our sources were 20th century descriptions and fieldwork collections. We examined the customs of the main Macedonian feasts at five locations: a Christmas celebration in Shtip region, Epiphany in the village of Lavchani in Kopachka area near Kichevo, Lazarus Day in the village of Injevo near Radovish, Easter in Poreche region and St. George's Day in the Miyak area. The aim of the study was to map the connections of the ritual dance tradition to the folk belief, to explore the relations to Christian contents. The article gives a short thesis-like summary of the results of the monographic research.

Teljes absztrakt mutatása
91
50
PROLEGOMENA A MACEDÓN-MAGYAR SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
35-42.

Absztrakt

A szerző a macedón-magyar szótár előkészítő kutatásait végezte el az elmúlt tíz évben. A szótár kiadásához meginduló munkálatok kapcsán a macedón identitástudat és nyelv témájában oszt meg gondolatokat, melyek árnyalják a népről és nyelvéről kialakult sztereotípiákat.

Abstract

Th...e author has been preparing the Macedonian-Hungarian dictionary for the last ten years. In connection with the work starting to publish the dictionary, he shares his thoughts on the topic of Macedonian identity and language, which modulates the stereotypes formed about the people and its language.

Teljes absztrakt mutatása
83
75
A SZTRUGAI KÖLTŐI ESTEK FESZTIVÁL TÖRTÉNETE
43-46.

Absztrakt

A költő-író a nemzetközi hírű Sztrugai Költői Estek mai formájának kialakulását ismerteti, és felhívja a figyelmet a fesztivál magyar kapcsolódásaira is. 

Abstract

The poet-writer describes the development of the current form of the internationally famo...us Struga Poetry Evenings and also draws attention to the Hungarian relations of the festival.

Teljes absztrakt mutatása
46
29
AZ ILINDEN-FELKELÉS ÉVFORDULÓJÁRA
47-50.

Absztrakt

A cikk szövege az Illés-napi felkelés (vagy Ilinden-felkelés) beloianniszi megünnepléséhez kapcsolódik. Beloiannisz faluban nem csupán görög, hanem macedón kisebbség is él. A cikk szerzője a falu macedón kultúrájának ápolója. Minden évben ünnepséget szervez az Illés-napi felkelésről való megemlékez...sre. A cikkben a felkelés 114. évfordulója alkalmából írt beszéde olvasható. 

Abstract

The text of the article is related to the celebration of the St. Elijah’s Day Uprising (or Ilinden Uprising) in Beloiannis. In the village of Beloiannis there exists not only Greek but also Macedonian minority. The author of the article is a nurse of the Macedonian culture of the village. Every year he organizes a ceremony to commemorate the St. Elijah’s Day Uprising. The article contains his speech on the occasion of the 114th anniversary of the uprising.

Teljes absztrakt mutatása
55
22
BONE VELICSKOVSZKI: MACEDÓN EROTIKUS NÉPDALOK
51-54.

Absztrakt

A szerző Bone Velicskovszki: Macedón erotikus népdalok című könyvének ismertetését adja. A könyv régi rítusok nyomait hordozó népszokások erotikus szövegeit és azok jellegzetességeit ismerteti.

Abstract

The author gives a review of Bone Velichkovski folklore researcher's book: Maced...onian Erotic Folk Songs. The book presents the erotic textual content and the characteristics of the folk customs that bear traces of old rituals.

Teljes absztrakt mutatása
39
44
MACEDÓN ARCHAIKUS ÉNEKEK FORDÍTÁSAI
55-58.

Absztrakt

A macedón folklór kutatója macedón archaikus énekeket ültetett át macedón nyelvről magyar nyelvre.

Abstract

The researcher of the Macedonian folklore transferred texts of archaic folk songs from the Macedonian to the Hungarian language.

24
9
Az összes folyóiratszám megtekintése