Évf. 9 szám 1 (2010)
Tanulmányok

A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben

Megjelent június 14, 2010
Miklós Szanyi
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Szanyi, M. (2010). A dualitás kérdése a rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. Competitio, 9(1), 71–90. https://doi.org/10.21845/comp/2010/1/4

E tanulmány képet kíván adni az átalakuló gazdaságok KMT-alapú gazdaságfejlődési modelljének egyik fő dilemmájáról és annak megoldási lehetőségeiről. Először a dualitás kérdését vizsgálja1.
Jellemzi a két struktúrát, bemutatja a kettő közötti eltéréseket, valamint a vizsgált két vállalatcsoport gazdasági beágyazódásának sajátosságait. Rámutat a vámszabad területi szabályozás hatásaira. A magyar vállalkozások számára adódó alacsonyabb szintű bekapcsolódási lehetőségek közül kiemeli a bérmunkakapcsolatokat mint jellemző formát. Feltárja azokat a tényezőket, amelyek a két szektor közötti
átjárást nehezítik. A tanulmány második fele a dualitást csökkenteni képes tudásátadás, a multinacionális cégektől kiinduló átcsorduló (spillover) hatások jelentőségét taglalja, illetve a mérésükre tett kísérletek
tapasztalatait.

JEL: F23, L53

 1. Alfaro L. – Rodriguez-Clare A. [2004]: Multinationals and Linkages: An Empirical Investigation. Economia, vol. 4 issue 2 113–169. o.
 2. Antalóczy Katalin [1999): Vámszabad területek Magyarországon. Európai Tükör, IV. évf. 5. szám 47–64. o.
 3. Antalóczy Katalin – Sass Magdolna [1998]: A bérmunka szerepe a világgazdaságban és Magyarországon. Közgazdasági Szemle XLV. évf. 747–770. o.
 4. Antalóczy Katalin – Sass Magdolna [2001]: Greenfield investments in Hungary: Are they different from privatization FDI? Transnational Corporations 10. évf. 3. szám 38–50. o.
 5. Ayyagari, M. – Kosova R. [2006]: Does FDI Facilitate Domestic Entrepreneurship? Evidence from the Czech republic. Working paper Series of the Social Science Research Network Sept.
 6. Balcerowicz, L. – Gray, Ch. W. – Hoshi, I. (eds.) [1998]: Enterprise Exit Processes in Transition Economies. CEU Press Budapest
 7. Blalock G. – Gertler P. [2003]: Technology from Foreign Direct Investment and Welfare Gains through the Supply Chain mimeo Cornell University
 8. Brown, J. – Earle, J. S. – Telegdy Á. (2006]: The productivity effects of privatization: Longitudinal estimates from Hungary, Romania, Russia and Ukraine. Journal of Political Economy 114, 61–99. o.
 9. Colombo, E. – Stanca, L. [2006]: Investment decisions and the soft budget constraint: Evidence from a large panel of Hungarian firms. Economics of Transition 14 171–198. o.
 10. Csányi Tamás [1997]: A versenyképesség egyedi cégadatok elemzése tükrében mimeo. Budapest University of Economics „Competing the World” research project
 11. Czakó Erzsébet – Zoltayné Paprika Zita [2003]: The Hungarian Automotive Industry Prior to Accession to the European Union – Some Potential Accession-Related Changes. UNIDO_BUESPA project on EU Integration ont he Automotive Industry int he Countries of Central and Eastern Europe. Budapest, March 2003.
 12. Djankov, Hoekman [1998]: Avenues of technology transfer: foreign investment and productivity change in the Czech Republic, CEPR Discussion Paper No. 1883.
 13. Éltető Andrea [1998]: The Economic Performance of Firms with Foreign Investment in Hungary. IWE Working Paper, No. 94. July
 14. Éltető Andrea [2001]: Competitiveness of Hungarian companies- comparison of domestic and foreign enterprises in manufacturing; mimeo
 15. Farkas Péter [1997]: The Effect of Foreign Direct Investment on Research, Development and Innovation in Hungary. IWE Working Paper, No. 81. July
 16. Fink, Ph. [2006]: FDI-led Growth and Rising Polarisations in Hungary: Quantity at the Expense of Quality. New Political Economy, vol. 11 No. 1 March 47–72. o.
 17. Görg H. – Greenaway D. [2003]: Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment? World Bank Research Observer 19 171–197. o.
 18. Grosfeld I. – Roland, G. [1995]: Defensive and Strategic Restructuring in Central European Enterprises. CEPR Discussion Paper No 1135.
 19. Görg, H. – Hijzen, A. – Muraközy, B. [2009]: The role of production technology for productivity spillovers from multinationals: Firm-level evidence for Hungary. Kiel Working paper No. 1482.
 20. Günther J. [2002]: The Significance of FDI for innovation activities within domestic firms. Discussion Paper No. 162. Halle: Institute for Economic Research
 21. Halpern László (ed.) [1997]: A nemzetközi versenyképesség és a külföldi működőtőke-beruházások kapcsolatának vizsgálata mimeo. Institute of Economics, HAS
 22. Halpern László – Muraközy Balázs [2005]: Does Distance Matter in Spillover? CEPR Discussion Paper 4857 London
 23. Hamar Judit [2004]: Tőkevonzó képességünk alakulása és a multinacionális cégek szerepe a magyar gazdaság technológiai és strukturális felzárkóztatásában. Külgazdaság, XLVIII. évf. 5. szám 39–63. o.
 24. Hanousek, J. – Kocenda, E. – Svejnar, J. [2007]: Origin and Concentration: Corporate ownership, control and performance of firms after privatization. Economics of Transition 15 1–31. o.
 25. Hunya Gábor [1997]: Foreign investment enterprises int he investment process of the Czech Republic Hungary and Poland; mimeo
 26. Hunya Gábor [2000]: International Competitiveness Impacts of FDI in CEECs. WIIW Research Report No. 268, August
 27. Iwasaki, I. – Csizmadia Péter – Illéssy Miklós – Makó Csaba – Szanyi Mikós [2008]: State Control, Ownership Transformation and Firm Restructuring: The Case of Hungary. Paper 10th EACES Conference, Moscow,
 28. August
 29. ITD Hungary [2002]: Automotive Industry in Hungary 2002
 30. Jansik, Csaba [2001]: Foreign Direct Investment in the Food Processing of the Baltic Countries. Economic Research Reports No. 250. Agrifood Research Finland, Helsinki
 31. Javorcik B. [2004]: Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages. American Economic Review 94 605–627. o.
 32. Konings J. [2001]: The Effects of Direct Foreign Investment on Domestic Firms: Evidence from Firm Level Panel Data in Emerging Economies. William Davidson Institute Working Paper No. 344.
 33. Kugler M. [2001]: The Diffusion of Externalities from Direct Foreign Investment: The Sectoral Pattern of Technological Spillovers mimeo University of Southampton
 34. LTT [2007]: The implications of R&D off-shoring on the innovation capacity of EU firms. LTT-Tutkimus Helsinki
 35. Majcen, B – Radosevic, S. – Rojec, M. [2003]: FDI subsidiaries and industrial integration of Central Europe: conceptual and empirical results; mimeo
 36. Major Iván [1996]: A tulajdonosi szerkezet változásának hatása a versenyképességre; mimeo. Institute of Economics, HAS.
 37. Makó Csaba [2005]: Neo-instead of post-Fordism: The transformation of labor process in Hungary. International Journal of Human Resource management 16 277–289. o.
 38. MVKHT [2000]: Az 1999. évi Beszállítói Célprogram hatásvizsgálata, Magyar Vállalkozásfejlesztési KHT.
 39. Novák Csaba (2002) Hatékonyságnövekedés és külföldi tulajdon a magyar feldolgozóiparban. Külgazdaság, LXVI. 5. 41–52. o.
 40. Novák Csaba (2003): A külföldi működőtőke és a technológiai tovagyűrűzés Magyarországon MTA VKI Műhelytanulmányok. No. 50. October
 41. Novák Tamás – Szanyi Miklós (1996): A tevékenységleépítés szerepe a magyar gazdaság átalakításában. Ipargazdasági Szemle XXVII. évf. 1–3. szám 110–119. o.
 42. Ozawa, T. – Castello, S. (2002): Multinational companies and endogenous growth: An eclectic – paradigm approach. Ismerteti: Majcen, Radosevic és Rojec (2003)
 43. Pellegrin, J. (1998): German production networks in Central/Eastern Europe: Competitive Breakthroughs and Old Ghosts; mimeo.
 44. Pitti Zoltán (1998): Jött, de mit hozott a tőke? Külföldi érdekeltségű vállalkozások működésének jellemzői Magyarországon. Társadalmi Szemle, vol LIII. No. 3.. 14–32. o.
 45. Poprádi Krisztián (2001): Magyarországi beszállítók helyzete az autóipari és elektronikai multinacionális cégeknél. Gazdasági Minisztérium Közgazdasági Elemző Központ. Kézirat
 46. Rugraff, E. (2008): Relationships Between Multinationals and Indigenous Suppliers int he Automotive Sector of Emerging Countries: The Czech Case. Paper, 12th EADI General Conference Geneva
 47. Sass Magdolna – Szanyi Miklós (2004): A hazai cégek és a multinacionális vállalatok közötti beszállítói kapcsolatok alakulása. Külgazdaság, XLVIII. évf. 2004. szeptember
 48. Sereghyova, J. – Vesely, L. (1998): Progress Linking the Enterprise Sphere of Centraleuropean Countries in Transition into Westeuropean Corporate Networks; mimeo
 49. Somai Miklós. (2003) The Hungarian Automotive Industry. IWE HAS Working Paper. No. 131. Budapest, October.
 50. Szanyi Miklós (1993): Mi is történt? A magyarországi átmenet kérdései a vállalati menedzsment szemszögéből. Közgazdasági Szemle vol. XL 2. szám 180–194. o.
 51. Szanyi Miklós (1994): Magyar iparvállalatok alkalmazkodási törekvései az átalakulási válság során. Közgazdasági Szemle XLI évf. 11. szám 1036–1048. o.
 52. Szanyi Miklós (1998): Ipari beruházások az átalakuló országokban. Egy empirikus felmérés eredményei. Közgazdasági Szemle XLV. évf. 9. szám 851–868. o.
 53. Szanyi Miklós (1999): The role of FDI in restructuring and modernization: an overview of literature in Hunya Gábor (szerk.): Integration through Foreign Direct Investment – Making Central Europe Competitive
 54. Cheltenham: Edward Elgar, 1999, 50–80. o.
 55. Szanyi Miklós (2001): Bérmunkázás Magyarországon: egy empirikus vizsgálat eredményei. Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf. 2001. március, 261–277. o.
 56. Szanyi Miklós (2002): Spillover effects and business linkages of foreign-owned firms in Hungary. IWE Working Paper No. 126. May 2002.
 57. Szanyi Miklós (2007): Külföldi befektetésekre alapozott fejlődési modell a XXI. század elején Magyarországon. MTA VKI Műhelytanulmányok 76. szám
 58. Szanyi Miklós (2008): A nemzetközi versenyképesség javítása regionális klaszterek segítségével. Napvilág Kiadó, Budapest
 59. Szanyi Miklós – Tari Ernő (2000): Külső és belső vállalati hálózatok kialakulása és működése a külföldi és a hazai gyakorlatban. BKE Vállalatgazdaságtan Tanszék; mimeo
 60. Tóth, László. (2005): Az információgazdaság kompetens munkavállalói. Vezetéstudomány, 2005, 4. szám, 2–10. o.
 61. Vahter P. – Masso J. (2006): Home versus Host Country Effect of FDI: Searching for New Evidence of Productivity Spillovers. William Davidson Institute Working Paper 820.
 62. UNCTAD (2001) World Investment Report. Promoting :Linkages. United Nations. Geneva.