KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A millenniumi generáció munkatapasztalatai
Megjelent április 14, 2020
657-665

Ha nyitott szemmel járunk a mindennapok során, akkor nem kerülheti el figyelmünket a hallgatói munkavégzés jelensége. Ezen tanulmány keretein belül az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók munkatapasztalatai...nak meglétét, későbbi elhelyezkedési terveit, jövedelmi igényeit. Emellett szakirodalmi vizsgálatok keretében elemezzük a hallgatói munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb forrásokat.

A felsőoktatásba újonnan belépő hallgatók szemléletének változására fontos figyelmet fordítani, mivel tanulmányaik befejezése után aktív munkakeresővé válnak. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2019/2020-as tanévben mintegy 2000 fő került felvételre, akik közül 1700 meg is kezdte a tanulmányait. A kutatásunkat ezen hallgatók bevonásával végeztük.

Az adatfelvétel a Debreceni Egyetem által szervezett gólyatáborában résztvevő hallgatók körében történt. A felmérés kiterjed többek között a kezdő fizetési igények felmérésére, az eddigi munkatapasztalatokra, a jövőbeni tervekre, ehhez kapcsolódóan a külföldi munkavállalással kapcsolatos hajlandóságra, valamint arra, hogy mely tényezőket veszik figyelembe a munkahely választás során.

Teljes absztrakt mutatása
108
169
A magyar agrár-felsőoktatás aktuális helyzete
Megjelent szeptember 30, 2018
263-281

Cikkünkben áttekintést nyújtunk a magyar agrárium, és a magyar agrár-felsőoktatás jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Bemutatjuk az agrárium helyzetének alakulását a világ különböző nemzetgazdaságaiban, illetve a hazai agráriumot is. Ismertetjük az ágazatban dolgozók képzettségi szintjét és életkorát. Kitérünk az ...agrárfelsőoktatási mutatószámokra, problémákra, jövőképre.

Teljes absztrakt mutatása
82
134
Debreceni szakközépiskolai tanulók pályaválasztásának aktuális kérdései
Megjelent szeptember 30, 2018
308-319

A cikk célja a Z-generációra jellemző tanulási jellegzetességek feltárása a szakirodalom alapján. Hasonló módon, szekunder forrásokkal bemutatjuk az élethosszig tartó tanulás jellegzetességeit is, különös tekintettel az informális és a nem formális tanulás egyes folyamataira. Emellett primer kutatási eredmények alapján..., egy debreceni középiskolákban végzett felmérés eredményeinek ismertetésével mutatjuk be a tanulók továbbtanulási elképzeléseit és munkaerőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatos elképzeléseit, elvátásait.

Teljes absztrakt mutatása
64
63
Sportokkal foglalkozó civil szervezetek jellegzetességei, különös tekintettel a foglalkoztatásra
Megjelent április 14, 2020
701-711

A cikk célja a Magyarországon és Romániában működő civil szervezetek sajátosságainak összehasonlítása, különös tekintettel a sportokkal foglalkozó civil szervezetek foglalkoztatásban betöltött szerepére. Vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy a két ország civil szervezeti szektora számos ha...sonlóságot mutat, ezek között pedig azt is meg kell említeni, hogy hasonlóan jelentős a lemaradása a nyugat-európai civil szférától. A civil szervezetek foglalkoztatási jellegzetességére jellemző, hogy körükben kifejezetten nagy az önkéntes munkavállalók szerepének jelentősége, azonban a fizetett munkavállalók jelenléte is megfigyelhető.

Teljes absztrakt mutatása
256
278
„Visszatérni vidékre” A sport megtartó ereje
Megjelent szeptember 30, 2018
292-307

A vidék sajátosságainak kutatása napjaink egyik legérdekesebb szakszociológiai területét képezi. Ezen belül fontos vizsgálatok alapjául szolgál a vidék élet- és megtartó képessége, melyek egyik alappillére, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével vissza akarjanak térni és képesek legyenek a helyi gazdasági és társad...almi fejlődés, innováció katalizátoraivá válni. Manapság azonban ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Az imént említettekkel szoros összefüggésben jelenik meg a vidékiség is, mint a helyi – vidéki – értelmiség sajátos magatartásmódja, mely további problémák forrását képezheti. A kutatásunk során többek között arra kerestük a álaszt, hogy mi az oka annak, hogy a vidéki települések jelentős része nem vonzó a nagyvárosi felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, legyen szó akár az oda való visszatérésről, vagy kiköltözésről, továbbá vidékképükről, vidékkel kapcsolatos nézeteikről is igyekeztünk újszerű képet adni. Kutatásunk fókuszában szerepelt a sport vidéki közösségmegtartó erejének elemzése is.A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Teljes absztrakt mutatása
184
128
Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körében
Megjelent június 10, 2016
1-12

A cikk célja a migrációval, migránsokkal kapcsolatos attitűdök ismertetése egy egyetemi hallgatók bevonásával végzett kérdőíves vizsgálat eredményeire alapozva. A migránsok fogalmának meghatározását követően a vizsgálat eredményeit mutatjuk be. A felmérés eredményeként megállapítható, hogy az önmagukat alapvető...en toleránsnak tartó hallgatók a gyakorlatban elutasítóak a migránsokkal szemben. A migránsok iskolai végzettségével kapcsolatos válaszok szerint az alapfokú végzettség és a szakmaismeret feltételezhető a migránsokról, amennyiben a válaszadók úgy ítélték meg, hogy a migránsok egyáltalán rendelkeznek mérhető iskolai végzettséggel. A válaszadók szerint a migránsok munkához való hozzáállása általánosságban rossz. Talán ezért sem szívesen dolgoznának együtt migránsokkal vagy alkalmaznának migránst a kérdésre válaszoló kitöltők.

Teljes absztrakt mutatása
83
166
„Visszatérni vidékre” – Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben
Megjelent december 10, 2018
204-216

Napjaink legérdekesebb szakszociológiai kutatásainak egyikét a vidék sajátosságainak feltárása képzi. Ezen belül kiemelt jelentőséggel bír a vidék életképessége és lakosság megtartó képessége, melynek igen fontos pillére, hogy a fiatalok helyben maradjanak vagy vissza akarjanak oda térni, és képesek legyenek a helyi f...ejlődéshez minél hatékonyabban hozzájárulni. Ebben sokféle tényező játszik szerepet, így például a munkahely, a környezeti és szociális tényezők, vagy épp a szabadidős lehetőségek és a sportindíttatás is. Jelen kutatásunkban többek között arra kerestük a választ, hogy a kvalitatív felmérésben résztvevő felsőoktatási hallgatók hogyan vélekednek a hazai vidékről, annak előnyeiről és hátrányairól, a benne rejlő lehetőségekről, emellett vizsgáltuk azon tényezőket is, amelyek közrejátszhatnak abban, hogy a válaszadók – feladva korábbi lakhelyüket – a nagyvárosban maradás mellett döntenek, illetve melyek lehetnek azok, amik visszatéríthetik őket vidékre. Végül, de nem utolsó sorban egy igen érdekes témát, a megkérdezettek vidéki elithez való viszonyát vettük górcső alá.

Teljes absztrakt mutatása
108
124
A felsőoktatás nemzetköziesedésének történelmi vetületei, mint az innováció és a tudásáramlás történelmi példái
Megjelent április 14, 2020
87-97

A felsőoktatás nemzetköziesedése az oktatásszervezés egyik kiemelkedő aktualitással bíró részterülete, amely megoldást jelenthet a magyar felsőoktatásban a demográfiai okokból várhatóan bekövetkező hallgatói létszámcsökkenésre. A felsőoktatás nemzetköziesedése azonban annak ellenére se...m újkeletű jelenség, hogy annak népszerűsége az elmúlt évtizedek során jelentősen emelkedett, mára igen elterjedtté vált. A cikk célja, hogy bemutassa a felsőoktatás nemzetköziesedésének történelmi vetületeit, példáit szakirodalmi források és kutatás alapján.

Teljes absztrakt mutatása
104
168
Migránsok alkalmazásának megítélése munkavállalók körében
Megjelent március 20, 2017
102-114

A munkaerőpiaci szempontból veszélyeztetett munkavállalói csoportok sajátosságainak feltárása, illetve
társadalmi-munkaerőpiaci integrációja mindig is kihívást jelentő feladat volt a szakemberek számára. A hazánkban is megjelenő migrációs hullám hatására a téma aktualitása 2015 nyarától még inkább fokozódott. ...Jelen tanulmányban „A migránsok befogadásának és munkaerőpiaci integrációjának humán erőforrás menedzsment kihívásai” című kutatási program keretében arra kerestük a választ, hogy a munkavállalók hogyan viszonyulnak a migránsok munkaerőpiaci integrációjához. Célul tűztük ki, hogy feltárjuk, féltik-e a jelenlegi munkahelyüket, mely tényezők játszanak szerepet a migránsok foglalkoztatásában, valamint alkalmazásuk milyen pozitív, illetve negatív hatással járhat a társadalomra, gazdaságra. A kérdőíves vizsgálati eredmények alapján a munkavállalók nem félnek attól, hogy a migránsok elveszik a munkahelyüket, ugyanakkor bizonytalanok abban a kérdésben, hogy alkalmaznának-e, illetve dolgoznának-e együtt migráns személlyel. A társadalomra, illetve gazdaságra gyakorolt hatás tekintetében egyértelműen negatív attitűd figyelhető meg

Teljes absztrakt mutatása
54
210
1 - 9 a 9 tételből