Évf. 4 szám 2 (2014)
Fórum

A szövegempirizmus elméleti és gyakorlati kérdései

Megjelent december 14, 2014
Mátyás Bencze
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Krisztina Ficsor
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Ágnes Kovács
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Péter Sólyom
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Bencze, M., Ficsor, K., Kovács, Ágnes, & Sólyom, P. (2014). A szövegempirizmus elméleti és gyakorlati kérdései. Pro Futuro, 4(2), 126–139. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2014/2/5477

„Nagyon sok kérdés a jogban azon dől el, hogy a gondolatok milyen nyelvi kifejezésformát kapnak.” Blutman László magyar viszonylatban ki- vételesen sokrétű eddigi életművének ez lehet a vezérfonala. Blutman a debreceni jogi kar Államelméleti Műhelyében tartott előadásának bevallott célja az volt, hogy eddigi jogtudományi munkásságának az elméleti megalapozását összefoglalja és vitára bocsássa. Ez az elméleti megalapozás nem egy általános jogelméleti koncepció megalkotását jelenti, hanem egy erősen lehatárolt elmélet felvázolását, amelyre inkább egyfajta jogi módszertanként tekinthetünk, amit Blutman hol „szövegempirizmusnak”, hol „empirikus jogértelmezéstannak”, vagy „szöveghű értelmezésnek” nevez. Blutman szerint a jogi kutatásnak alapvetően az autoritatív jogszövegekben használt szavak, kifejezések és kijelentések használati módjainak leírásából és nyelvi-logikai elemzéséből kell kiindulnia. Szövegempirista módszertanának egyik legfontosabb célja, hogy „lehetőséget és keretet adjon a jogszövegekben előforduló jogi terminusok által jelölt fogalmak, valamint a jogi kijelentések »logikai földrajzának« (Gilbert Ryle) feltárására. (...) A szövegempirizmusra ráépül az analitikus jogdogmatika, mely az aktuális nyelvhasználatból kiszűrt fogalmak és kijelentések összefüggéseinek elemzésére, és mögöttes logikai-dogmatikai konstrukciók kialakítására irányul.”

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.