Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek, és rendelkezik az útmutatóban meghatározott kellékekkel (idegen nyelvű címek, összefoglalók stb.).

Szerzői útmutatók

A Pro Futuro című folyóirat nyitott az állam- és jogtudomány valamennyi, magyar nyelven publikáló műhelye számára, illetve neves külföldi szerzők magyar nyelvre átültetett vagy angol nyelvű írásaira is. (A folyóirat magyar nyelvű számai mellett időről időre megjelentetünk angol nyelvű lapszámokat is. Egy szám nyelve egységesen a magyar vagy az angol.) A hagyományos tudományterületi felosztásnak megfelelő nemzeti, nemzetközi, európa-jogi, köz- és magánjogi, államtudományi és jogpolitikai tárgyú, illetve ezekhez kapcsolódó, jogtörténeti és jogelméleti írásokat egyaránt fogad, amennyiben azok megfelelnek a folyóirat küldetésének és profiljának. A folyóirat természetesen nyitott a hagyományostól eltérő, újszerű megközelítéssel, módszerekkel készült írások előtt is. Ugyanakkor másodközléshez, politikai álláspontok kifejtéséhez nem kíván fórumot biztosítani.

A folyóirat rovatai a következők:

 • Jog- és államtudomány: a rovat tudományos igénnyel megírt tanulmányokat fogad (egy-két ív terjedelemben).
 • Jogpolitika: a rovat a jogi szabályozással, államszervezéssel kapcsolatos kihívásokat elemző, a társtudományok eredményeit is hasznosító (fél-egy ív terjedelmű) írásokat közöl (különösen a megújuló állami feladatok, az igazságosság vagy az emberi jogok új felfogása, új jogi értékek megjelenése tárgyában).
 • Joggyakorlat: aktuális, előremutató vagy precedensértékű döntéseknek, illetve valamely jogintézmény gyakorlatának problémafeltáró elemzését várjuk rövidebb (legalább fél-legfeljebb két ív) terjedelemben.
 • Szemle: e rovat ad helyet a recenzióknak (törekedve a külföldi könyvekről szólók minél nagyobb arányára, illetve az érdemi reflexiók közlésére), a jogi tudományos közélet meghatározó eseményeiről (konferencia, doktori védés stb.) szóló beszámolóknak, új jogszabályokat, jogszabálytervezeteket tárgyaló, rövidebb (fél-egy ívnyi) írásoknak.
 • Fórum: e rovat ad helyet a tudományos rendezvényeken ütköztetett álláspontoknak, illetve a szerzők által kezdeményezett, egy-egy problémára fókuszáló, szakmai-tudományos vitáknak.
 • Bibliográfia: a rovatban arra teszünk kísérletet, hogy az előző időszakban megjelent, hazai kiadású jogi szakkönyveket annotáljuk (a bibliográfiai adatokon túl a tartalomra vonatkozó, rövid, objektív leírással, illetve a fontosabb tárgykörök, eredmények megadásával).

A kéziratokat MS Word formátumban (doc vagy docx) az alábbi címre kérjük elektronikusan beküldeni: profuturo@law.unideb.hu. A szerzőket a terjedelmi korlátok betartására kérjük (a folyóirat 2 szerzői ívnél hosszabb tanulmányokat nem tud közölni). Javasoljuk az önazonosító hivatkozások mellőzését, az anonim lektorálás megkönnyítése érdekében. (Az ilyen hivatkozások szakmailag indokolt esetben beiktathatók a szövegbe a lektorálást követően.) A folyóirat a beküldött írásművekért honoráriumot nem fizet.

A kéziratokat folyamatosan várjuk, a lapzárta elvi időpontja minden évben január, április, július és október 15. napja. (Az adott lapszámba érkező kéziratok terjedelmétől függően az ezt követően beérkező tanulmányok a következő lapszámunkban jelenhetnek meg.)

A kéziratokhoz az alábbi kellékek elkészítését kérjük:

 • 4-6, a tanulmányra leginkább jellemző tárgyszó megadását magyar és angol nyelven,
 • a cím angol és német nyelvű fordítását,
 • egy rövid, 6-10 sor terjedelmű absztraktot (tartalmi összefoglalót) magyar és angol nyelven (Összefoglaló/Abstract cím alatt, a kézirat utolsó elemeként),
 • a szerző tudományos műhelyének (munkahelyének), beosztásának és elérhetőségének (e-mail) pontos megjelölését,
 • valamennyi szakirodalmi forrás esetén (amennyiben rendelkezik vele az adott mű) a DOI-t is (a szakirodalmak bibliográfiai adatai után, zárójelben) kérjük megadni. A DOI azonosítók meghatározásához az alábbi link használatát javasoljuk:
  https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
 • egy nyilatkozatot, melyben a szerző kijelenti, hogy a megjelentetésre szánt írásmű nem minősül másodközlésnek (még nem jelent meg, és a szerző nem is küldte be közlésre más fórumnak, illetve nem egy korábbi publikáció revíziója), illetőleg a szerző a Pro Futuro folyóiratban való megjelenéshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos jogokat átadja a folyóirat kiadójának.

Lektorálás, a kéziratok befogadása

A művek beérkezése után a szerkesztőség gondoskodik az anonim lektorálásról, amelynek eredményéről a szerzőt értesíti. A lektorálás teljes folyamata anonim módon történik, sem a lektorok nem szereznek tudomást a szerző személyéről, sem pedig a szerzőnek nem adunk felvilágosítást a lektorok személyéről (double blind peer review). A szerkesztőség a lektori vélemények (általában két, esetenként több szakértő álláspontjának) figyelembevételével dönt a kézirat megjelentetéséről. Amennyiben a művön javítást tart szükségesnek, az átdolgozásra a szerzőt kéri.

A lektori véleményekre figyelemmel történő javításokat kérjük a word dokumentumban a „változások követése” funkció használatával átvezetni.

Kérjük, a szerzők vegyék figyelembe, hogy szakértőként az adott témakör elismert művelőit kérjük fel, akik lektori tevékenységüket pro bono látják el, munka- illetve szabadidejük feláldozásával. A vélemények a kézirat kijavítására vonatkozó tartalmi és formai elvárásokat, illetve adott esetben a szerző döntésére bízott, fakultatív elemeket is tartalmazhatnak. A lektori véleményekben megfogalmazott elvárásokat következetesen figyelmen kívül hagyó kéziratokat a szerkesztőség visszautasítja.

A szerkesztőség ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a befogadást követő olvasószerkesztés során észlelt, a mű tartalmát érdemben nem befolyásoló (nyelvi, formai stb.) hibákat, hiányosságokat maga korrigálja.

A bírálati folyamat részleteit külön dokumentumban foglaltuk össze.

A kéziratokat az alábbiak szerint kérjük szerkeszteni:

 • A szöveget Times New Roman 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, normál (2,5 cm) margóbeállítással, címsorok használata nélkül kérjük elkészíteni.
 • A fejezetcímeket arab számozással, félkövér kiemeléssel kérjük jelölni, a címeket és alcímeket pedig dőlt kiemeléssel kérjük. A tagolás mélysége legfeljebb „fejezet-cím-alcím” legyen, valamennyit arab számmal (1., 1.1., 1.1.1.) kérjük jelölni.
 • A bevezető gondolatoknak nincs fejezetcíme (és ennek megfelelően számozása sem).
 • A szövegben kizárólag dőlt betűs kiemelés alkalmazását kérjük. Így kérjük kiemelni az idézeteket, idegen kifejezéseket, valamint – a szerző belátása szerint – a tanulmány legfontosabb megállapításait.
 • A szövegben illetve a lábjegyzetekben a szó szerinti idézeteket ugyancsak kérjük idézőjellel és dőlt betűs kiemeléssel jelölni.
 • Az egyes bekezdéseket 0,5 cm behúzással kérjük kezdeni.

Amennyiben a kézirat táblázatokat is tartalmaz, azt az alábbiak szerint kérjük elkészíteni:

 • a táblázatok számát arab számmal, félkövér kiemeléssel jelöljük (pl. táblázat).
 • a táblázatok címét a táblázat számát követő sorban, normál betűtípussal szedve (pl. Jogismereti indikátorok).
 • A táblázat cellái az ezt követő sorban következnek. A táblázatok szöveges részét Times New Roman 11-es betűmérettel, szimpla sorközzel kérjük elkészíteni.
 • Technikai okokból a táblázatokat csak álló tájolással tudjuk megjelentetni, így kérjük a fekvő tájolás mellőzését.
 • Kérjük figyelembe venni, hogy a folyóirat fekete-fehér nyomtatásban nem tudja visszaadni a különböző színű jelöléseket. A diagramok, ábrák készítése során célszerű a fekete és a fehér színeket, illetve ezek átmeneteit, szaggatott vonalat stb. használni.
 • A szerkesztőség nem vállalja a közlésre (nyomdai felhasználásra) alkalmatlan (pl. internetről lementett, nem megfelelő képpont-arányú, rosszul olvasható, nem szerkeszthető) ábrák megszerkesztését.

A lábjegyzet-apparátust a formázási útmutató szerint kérjük elkészíteni.

A folyóirat angol nyelvű lapszámaira vonatkozó elvárások:

A fenti követelmények értelemszerűen irányadóak, a formázási útmutatóban megjelöltek szerint.

Az abstractot az angol mellett magyar nyelven is kérjük. (Illetve ilyen esetben is szükséges a tárgyszavak megjelölése a kézirat nyelvén, valamint az angol mellett magyar és német cím.)

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adott folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.