Jog- és államtudomány

A munkaerő-kölcsönzés hazai szabályozása az Európai Unió irányelveinek tükrében

Megjelent:
December 19, 2019
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Kártyás, G. (2019). A munkaerő-kölcsönzés hazai szabályozása az Európai Unió irányelveinek tükrében. Pro Futuro, 9(1), 55-78. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3903
Absztrakt

2019 nyarán nagykorúságába lépett a munkaerő-kölcsönzés jogintézménye Magyarországon. 2001. július 1-jei bevezetése óta lényegesen változott a kölcsönzés jogi környezete, a jogfejlődés fő mérföldköveit a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatályba lépése jelentik. A közel két évtizedes gyakorlati tapasztalatok és számos törvénymódosítás után a munkaerő-kölcsönzés hazai szabályozását azonban máig nem tekinthetjük kiforrottnak, a jogintézményt több jogharmonizációs hiányosság, alkotmányos aggály és gyakorlati probléma is terheli. A jelen tanulmány célja a magyar munkaerő-kölcsönzés uniós jogi szempontú vizsgálata, azzal, hogy a jogharmonizációs problémák egyben számos tisztázandó belső jogi kérdésre is rávilágítanak.

Hivatkozások
 1. BANKÓ Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok. A munkajogviszony általánostól eltérő formái az Európai Unióban és Magyarországon. PhD-értekezés, Pécs, 2008
 2. BERKE Gyula–KISS György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. A munka törvénykönyve magyarázata. Budapest, Complex Kiadó, 2012
 3. CSÉFFÁN József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft., Szeged, 2016
 4. FERENCZ Jácint: Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése. Doktori értekezés, Győr, 2014
 5. HORVÁTH István: Hazai kölcsönzés – európai szemmel. A munkaerő-kölcsönzés magyar szabályozása – európai összehasonlításban, figyelemmel a 2008/104/EK irányelv jogharmonizációs követelményeire. Habilitációs értekezés, Budapest, 2013
 6. HORVÁTH István: Ideiglenesen tartózkodók. A munkaerő-kölcsönzés: uniós követelmények, magyar megoldások. In: Horváth István (szerk.): Tisztelgés. Ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015
 7. KÁRTYÁS Gábor: Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. Wolters Kluwer, Budapest, 2015
 8. KENDERES György–PRUGBERGER Tamás: Hozzászólás a munkaerő-kölcsönzés időszerű elméleti és gyakorlati problémáihoz. Magyar Jog, 2007/1
 9. KENNER, Jeff: Article 30: Protection in the Event of Unjustified Dismissal. In: The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary. Hart Publishing, Oxford, 2014 https://doi.org/10.5771/9783845259055_848
 10. KOVÁCS Erika: Individual Dismissal Law and the Financial Crisis: an Evaluation of Recent Developments. European Labour Law Journal, 2016/3 https://doi.org/10.1177/201395251600700304
 11. KOVÁCS Szabolcs: A kikölcsönzés megszűnése mint felmondási indok – egy bírósági ítélet tükrében. HR&Munkajog, 2014/5
 12. KOZMA Anna: A több munkáltatóval fennálló munkaviszony. In: Kardkovács Kolos (szerk.): A Munka Törvénykönyvének magyarázata. Budapest, HVG-ORAC, 2012
 13. LÓRÓDI László: A munkaviszonyon túli foglalkoztatási viszonyok. Szociális szövetkezet, tagi munkavégzési jogviszony. HR-Munkajog, 2014/11–12.
 14. NÁDAS György–RAB Henriett–SIPKA Péter–ZACCARIA Márton: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja. Opten Kiadó, Budapest, 2016
 15. PETROVICS Zoltán: A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. PhD-értekezés, Budapest, 2016
 16. PRUGBERGER Tamás: A munkavállaló szerződéstől eltérő foglalkoztatása, a posting és a munkaerő-kölcsönzés. Magyar Jog, 2016/4
 17. PRUGBERGER Tamás: Jogdogmatikai, gazdasági és szociálpolitikai összefüggések egyes munka- és gazdaságjogi intézmények között. Magyar Jog, 2003/10
 18. SIPKA Péter–ZACCARIA Márton Leó: A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra. Munkajog, 2017/1
 19. TAKÁCS Gábor: A munkaerő-kölcsönzés. Az iskolaszövetkezeti munkaviszony. In: GYULAVÁRI Tamás–HŐS Nikolett–KÁRTYÁS Gábor–TAKÁCS Gábor: A Munka Törvénykönyve 2012. Egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal. Kompkonzult Kiadó, Budapest, 2012
 20. TÁLNÉ MOLNÁR Erika: Kúriai döntések – régi és új elvek. HR&Munkajog, 2015/5, 18.
 21. WARNECK, Wiebke: Temporary Agency Work – Guide for Transposition at National Level. European Trade Union Institute, Report 117, 2011
 22. ZACCARIA Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest, 2015