Évf. 9 szám 1 (2019)
Jogpolitika

Egy új törvényi tényállás szükségességéről: avagy a versenyt korlátozó megállapodás a közbeszerzési és a koncessziós eljárásban bűncselekmény margójára

Megjelent december 18, 2019
Zsolt Tibor Szabó
ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
PDF

APA

Szabó, Z. T. (2019). Egy új törvényi tényállás szükségességéről: avagy a versenyt korlátozó megállapodás a közbeszerzési és a koncessziós eljárásban bűncselekmény margójára. Pro Futuro, 9(1), 99–121. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3872

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 420. § (1) bekezdésében foglalt törvényi tényállás az egyedüli az egész büntető kódexben, amelynek diszpozíciójában tényállási elemként szerepel a közbeszerzési eljárás. Ennek ellenére, a közbeszerzési eljáráshoz további, olyan büntetni rendelt tényállások is társíthatók, amelyek szükségszerűen megvalósulnak, befejezetté válnak stádiumtani szempontból, ha az állami közpénzek pályáztatás során történő kiosztásakor megjelenik a felek közötti bűnös kapcsolat.

A teljesség igénye nélküli vizsgált, eljárásbeli magatartásokból kitűnik, hogy egy nem tisztességes közbeszerzési eljárás alapja valamely korrupciós bűncselekmény elkövetése; majd a lezárt közbeszerzési eljárás után, a ne bis in idem elvének sérelme nélkül válik tényállásszerűvé a versenyt korlátozó megállapodás bűntette, azaz a Btk. 420. § (1) bekezdésében rögzített tényállás nem azonos a közbeszerzési korrupció fogalmával. Ennek igazolására felvázolom, hogy mit értek közbeszerzési korrupció alatt.

Tanulmányomban arra törekszem elsődlegesen, hogy alátámasszam, a hivatkozott deliktum nem képes betölteni azt a jogalkotói célt, hogy a közbeszerzési korrupciót visszaszorítsa; másodlagosan egy új törvényi tényállás szükségességének okaira is kitérek.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
 1. Ács Ferenc (szerk.): A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon, II. kötet, M.Á.S.T. Piac- és közvéleménykutató Társaság, Budapest, 2010
 2. BASSOLA Bálint: A legfelsőbb Bíróság ítélete az autópálya-kartell ügyében, Jogesetek Magyarázata, 2010/1.
 3. BÉKÉS Ádám: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. In: Polt Péter (főszerk.): A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Nagykommentárja, OPTEN, Budapest, 2016
 4. CSÉPAI Balázs–UJVÁRI Ákos: A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban való büntethetőségének kérdésköre, Jogtudományi Közlöny, 2006/6.
 5. FARKAS Ákos–JACSÓ Judit–UDVARHELYI Bence: Az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Beszámoló az ME ÁJK által koordinált HERCULE III projekt eredményeiről, Miskolci Jogi Szemle, 2019/1, 2. kötet
 6. GÁVA Krisztián: Alkotmányosan indokolatlan, Ügyvédek Lapja, 2011/1.
 7. GERENCSÉR Ágnes: Büntetőjogi szankciók a versenyjogban, „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – 2006 című, a Gazdasági Versenyhivatal által meghirdetett pályázat II. helyezést elért dolgozata, GVH, Budapest
 8. HEGEDŰS István–JUHÁSZ Zsuzsanna–KARSAI Krisztina–KATONA Tibor–MEZŐLAKI Erik–SZOMORA Zsolt–TÖRŐ Sándor: Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez, Complex Jogtár, KJK-kommentár
 9. HOLLÁN Miklós: A gazdálkodó szervezettel kapcsolatos passzív vesztegetés az új büntető kódexben, Magyar Jog, 2014/2.
 10. HOLLÁN Miklós: Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben, HVG-ORAC, Budapest, 2014
 11. Hollán Miklós–Barabás A. Tünde (szerk.): A negyedik magyar büntetőkódex, Magyar Tudományos Akadémia TK – Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2017
 12. HVG-ORAC Jogkódex, Magyar Büntetőjog I-III. – új Btk. – Kommentár a gyakorlat számára
 13. JACSÓ Judit–UDVARHELYI Bence: Új irányelv az uniós csalások elleni büntetőjogi védelemről, Magyar Jog, 2018/6.
 14. JUHÁSZ Ágnes: Közbeszerzés a versenyjog határán, Miskolci Jogi Szemle, 2010/2.
 15. Juhász Miklós–Ruszthiné Juhász Dorina–Tóth András (szerk.): Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez, GVH – HVG-ORAC, Budapest, 2014.
 16. KARSAI Krisztina: A közbeszerzés és a piaci verseny a büntetőjog határán. In: Tóth Tihamér (szerk.): Acta conventus de iure civili, 9. kötet, Lectum, Szeged, 2008
 17. KÉRYNÉ KASZÁS Ágnes Roxán: „Kartellkarrier” a hazai és az osztrák büntetőjogban. In: Smuk Péter (szerk.): Az állam és a jog alapvető értékei. 1. kötet. Széchényi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája, Széchényi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2010
 18. KÉRYNÉ KASZÁS Ágnes Roxán: A közbeszerzési kartelljelenségek a gyakorlatban. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2011
 19. KÉRYNÉ KASZÁS Ágnes Roxán: Korlátok és lehetőségek, avagy a kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának helye a magyar jogrendszerben, Doktori értekezés, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Pécs, 2013
 20. KŐHALMI László: A korrupció egyes különösen veszélyes alakzatai. Észrevételek az igazságszolgáltatási és a közbeszerzési korrupcióhoz, Ügyészek Lapja, 2006/5.
 21. KRÁNITZ Mariann: A korrupció utolsó huszonöt éve Magyarországon, Ügyészek Lapja, 2006/5.
 22. LAKATOS Viktor: A közbeszerzési korrupció néhány büntetőjogi kérdése, Közbeszerzési Szemle, 2012/3-4.
 23. Leó GÖNCZ: The correlation of bid rigging and corruption in public procurement tenders in hungarian competiton law practice, OECD-GVH RCC Newsletter, Issue No. 7. July 2016
 24. LIPICS László: Egy speciális gazdasági bűncselekmény, Magyar Rendészet, 2012/1.
 25. MOLNÁR Erzsébet: A kartellmagatartások büntetőjogi szankcionálásának kriminálpolitikai vizsgálata, Versenytükör, 2019/1.
 26. MOLNÁR Gábor Miklós: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. In: Belovics Ervin–Molnár Gábor–Sinku Pál: Büntetőjog II. Különös Rész, HVG-ORAC, Budapest, 2014
 27. MOLNÁR Gábor: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. In: Kónya István (szerk.): Magyar büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára, II. kötet, 3. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013
 28. MOLNÁR Gábor: Gazdasági bűncselekmények, HVG-ORAC, Budapest, 2009
 29. NAGY Zoltán András: Közbeszerzés és/vagy „közben szerzés”, Rendészeti Szemle, 2009/7-8.
 30. Papanek Gábor (szerk.): A korrupciós és a közbeszerzési korrupció Magyarországon, I. kötet, GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest, 2009
 31. PERJÉSI Adrienn: A kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának szükségessége, Ügyészek Lapja, 2015/6.
 32. PERJÉSI Adrienn: A versenyt korlátozó megállapodások büntetőjogi szankcionálásának kialakulása. In: Csáki-Hatalovics Gyula Balázs–Bodnár Zsolt (szerk.): VIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, KRE-ÁJK, Budapest, 2013
 33. PFEFFER Zsolt: A közbeszerzésekhez kapcsolódó egyes bűncselekményekről, Magyar Jog, 2019/2.
 34. PFEFFER Zsolt: A közpénzügyi viszonyok védelme, Büntetőjogi Szemle, 2018/1.
 35. SINKU Pál: A „kartellbűncselekmény”, avagy a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban. In: Vókó György (szerk.): Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére, Országos Vezetői Értekezlet, Budapest, 2015
 36. SULYOK Márton: Versenyt korlátozó megállapodások a magyar büntetőjogban, a Btk. 296/B. §-a alapján, De iurisprudentia et iure publico, 2012/4.
 37. SZALAI Ákos: Korrupció és állami beszerzések: jog és közgazdaságtani alapok, Jogelméleti Szemle, 2008/2.
 38. SZILÁGYI György: Állj, s ne tovább! Ügyvédek Lapja, 2010/4.
 39. TÓTH András: Versenyjog és határterületei, HVG-ORAC, Budapest, 2016
 40. TÓTH Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1996
 41. UDVARHELYI Bence: Az uniós költségvetést sértő bűncselekmények elleni fellépés aktuális eredményei az uniós és a magyar jogban, Ügyészségi Szemle, 2019/1.
 42. VIDA Mihály: Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban, In: Antal Tamás–Szabó Imre (szerk.): Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008
 43. WIENER A. Imre: Gazdasági bűncselekmények, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986
 44. ZAVODNYIK József–PÁZMÁNDI Kinga–NAGY Csongor István–BALOGH Virág–VEREBICS János: Magyar versenyjog, HVG-ORAC, Budapest, 2012