Etikai szabályzat

A Magyar Gerontológia folyóirat évente jelenik meg, tanulmányai gondos lektori szűrőn (peer-review) mennek keresztül. A Magyar Gerontológia szerkesztősége elfogadja, és törekszik a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatainak betartására.

A Core practices részletei:

https://publicationethics.org/core-practices

 

A publikációkkal kapcsolatos etikai kérdésekre és szabálytalanságokra vonatkozó állásfoglalás

A Magyar Gerontológia egy szakmailag lektorált tudományos folyóirat, amely elkötelezett amellett, hogy eleget tegyen a legmagasabb szintű publikációs etikai elvárásoknak. A kiadásban részt vevő valamennyi érintett félnek (szerkesztőknek, szerzőknek, lektoroknak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt etikus magatartásra vonatkozó normákat. A Publikációs Etikai és Szabálytalansági Nyilatkozat részeként a következő alapelveket határozzuk meg, amelyek a Publikációs Etikai Bizottság (COPE – Committee on Publication Ethics) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapulnak.

Az Magyar Gerontológia főszerkesztőjének és a szerkesztőbizottságának felelőssége

A főszerkesztő és a szerkesztőbizottság felelős azért, hogy

 • eldöntse, a folyóirathoz benyújtott kéziratok közül melyeket lehet közzétenni. E döntések a folyóirat irányelvein, valamint a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére és a plagizálásra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokon alapulnak.
 • útmutatást nyújtson a vendégszerkesztőknek, a szerzőknek és a lektoroknak arról, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, illetve a lektorálási folyamatról leírást biztosít számukra;
 • útmutatás nyújtson az új szerkesztőbizottsági tagok számára arról, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, a régi tagok pedig értesüljenek az új irányelvekről és új fejlesztésekről;
 • a kéziratok értékelése kizárólag a szövegek tudományos és szellemi érdemei alapján történjen, tekintet nélkül a szerző(k) faji hovatartozására, életkorára, nemére, szexuális irányultságára, fogyatékosságára, etnikai származására, vallási meggyőződésére, állampolgárságára, politikai irányultságára vagy társadalmi osztályára;
 • biztosítsa a kéziratok tisztességes és elfogulatlan kettős-vak szakértői értékelését, valamint a velük kapcsolatos összes információ bizalmas kezelését, illetve a szerzők és a szakértők személyazonosságának védelmét is;
 • a szerkesztőség megfelelő szakmai bírálókat válasszon;
 • létrehozza, frissítse és gondozza a bírálók adatbázisát, azok teljesítmények alapján;
 • a benyújtott kéziratban leírt, nem közzétett anyagokat ne használják fel a szerkesztők saját kutatásukban a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül;
 • benyújtott vagy közzétett kéziratra vonatkozóan etikai panasz esetén megtegye a megfelelő lépéseket. Vélelmezett kötelességszegés esetén a COPE folyamatábrák követése;
 • szükség esetén helyesbítéseket, pontosításokat, visszavonásokat és bocsánatkéréseket tegyen közzé.

A vendégszerkesztők felelőssége

A vendégszerkesztők felelősek azért, hogy

 • az adott tematikus számban meghatározzák minden cikk szerepét és témáját;
 • világos iránymutatást nyújtsanak a szerzők számára azok feladataival és felelősségével, valamint a kiadvány általános felépítésével kapcsolatban;
 • a szerkesztőbizottsággal együttműködésben biztosítsák a megfelelő bíráló kiválasztását (függetlenül attól, hogy a cikk megbízás alapján vagy pályázati felhívás eredményeként került benyújtásra);
 • a szerkesztőbizottsággal együttműködve meghatározza a kéziratok benyújtásának, lektorálásának és a szakértői felülvizsgálatnak az ütemtervét, valamint biztosítsa a határidők betartását;
 • elkészítsék a bevezetőt az adott folyóiratszámhoz.

A szerzők felelőssége

 • a szerzők kutatási beszámolójának az eredeti kutatást pontosan kell ismertetnie, és annak jelentőségét objektíven kell tárgyalnia. A tanulmányok háttéradatait pontosan kell közölni. A valótlan vagy tudatosan pontatlan nyilatkozatok etikátlan publikálási magatartást jelentenek, és ezért elfogadhatatlanok;
 • a szerzők nem küldhetik be ugyanazt a kéziratot egyszerre egynél több kiadványnak. Ez etikátlan publikálási magatartást jelent, és ezért elfogadhatatlan;
 • a szerzőknek szavatolniuk kell, hogy az általuk írt cikk teljes egészében eredeti munkának tekinthető. Amennyiben a szerzők mások munkáját és/vagy szavait is felhasználták szövegükben, akkor azt megfelelően hivatkozva tegyék. A plagizálás bármely formája etikátlan publikálási magatartásnak minősül és ezért elfogadhatatlan;
 • a szerzők, akik cikküket eredeti műként benyújtották be a Magyar Gerontológia folyóiratba, kijelentik, hogy a benyújtott szövegük saját kutatási eredményeiket tartalmazzák, azokat részben vagy egészben nem más művekből másolták a forrás megjelölése nélkül, vagyis nem plagizálták. A szerzőknek hivatkozniuk kell a felhasznált szakirodalomra;
 • a plagizálás minden formája etikátlan publikálási magatartást jelent és ezért elfogadhatatlan;
 • a szerzők biztosítják, hogy a kéziratot máshol ne publikálják;
 • a szerzőség körét azokra kell korlátozni, akik jelentősen hozzájárultak a tanulmányban leírt kutatás koncepciójához, annak megtervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Azokat, akik jelentős mértékben hozzájárultak a cikk elkészítéséhez, társszerzőként kell megjelölni. Azoknak a nevét pedig, akik a kutatási projekt bizonyos részterületein dolgoztak, közreműködőként kell megemlíteni, vagy a köszönetnyilvánításban kell felsorolni;
 • a kapcsolattartó szerző felelős azért, hogy az összes társszerző neve fel legyen tüntetve a kéziraton, és hogy teljes egyetértés legyen a társzerzők között a cikk végleges változatára és publikálásra való benyújtására vonatkozóan;
 • a szerzőknek nyilvánosságra kell hozniuk azokat a pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják a kézirat eredményeit vagy értelmezését. Az esetleges pénzügyi támogatás forrását közzé kell tenni;
 • ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a saját közzétett munkájában, köteles haladéktalanul értesíteni a folyóirat szerkesztőit és együttműködni velük a kézirat visszavonásában vagy kijavításában.

A bírálók felelőssége

 • a szakmai lektorálás segíti a Magyar Gerontológia szerkesztőit és szerkesztőbizottságát a szerkesztői döntések meghozatalában, és a szerzővel való szerkesztői kommunikáció révén segítheti a szerzőt a kézirat javításában is;
 • bármely felkért bíráló, aki úgy érzi, nincs megfelelő képzettsége a kéziratban leírt kutatás bírálatához, vagy aki tisztában van azzal, hogy a bírálat időben való elkészítését nem tudja biztosítani, köteles erről azonnal tájékoztatni a szerkesztőséget, hogy egy másik bíráló kijelölése megtörténhesse;
 • a bírálatra kapott kéziratokat bizalmas dokumentumokként kell kezelni;
 • a szakmai lektorálás folyamán megszerzett különleges információkat vagy ötleteket bizalmasan kell kezelni, azokat saját részre felhasználni nem szabad;
 • a lektoroknak jelenteniük kell a Magyar Gerontológia szerkesztőjének, ha a szerzői jogok megsértését vagy plágiumot fedeznek fel a kéziratokban;
 • a lektorálást objektíven kell elvégezni, és a lektori ajánlásokat világos érvekkel kell alátámasztani, hogy a szerzők ezeket felhasználhassák a cikk javításához;
 • a szakmai lektorok a kéziratokat azok tartalma alapján értékelik, tekintet nélkül a szerzők faji hovatartozására, életkorára, nemére, etnikai származására, szexuális orientációjára, fogyatékosságára, vallási meggyőződésére, állampolgárságára, politikai orientációjára vagy társadalmi osztályára;
 • a bírálók nem értékelhetnek olyan kéziratot, mellyel összefüggésben összeférhetetlenség áll fenn versenytársi, együttműködési, rokonsági vagy egyéb kapcsolat miatt bármely szerzővel, céggel vagy intézménnyel, amely a cikkel kapcsolatba hozható.

A kiadók felelőssége

Az Magyar Gerontológia kiadójának felelőssége, hogy

 • gyakorlati támogatást nyújtson a Magyar Gerontológia szerkesztőinek és szerkesztőbizottságának, hogy követhessék a COPE folyóiratokra vonatkozó magatartási kódexet;
 • biztosítsák a szerkesztői döntések autonómiáját;
 • védjék a szellemi tulajdont és a szerzői jogokat;
 • a fent meghatározott szabványok megfelelően valósuljanak meg.