Évf. 9 szám 2 (2019)
Jog- és államtudomány

A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás alapjogi és személyiségi jogi vetülete

Megjelent december 19, 2019
Anna Szendrői
Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
Pdf

APA

Szendrői, A. (2019). A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás alapjogi és személyiségi jogi vetülete. Pro Futuro, 9(2). https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3907

A gyermeki jogok térhódításával párhuzamosan a szülő és a gyermek közötti – személyes és közvetlen – kapcsolattartás kiemelt hangsúlyt kapott mind a jogalkotásban, mind pedig a jogalkalmazásban. Jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy a gyermek személyiségének harmonikus kibontásához nélkülözhetetlen, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel – abban az esetben is, amennyiben a család egysége véglegesen és helyrehozhatatlanul megbomlik. A kapcsolattartási jog – mely hagyományosan gyermeki jogként kerül kategorizálásra – Janus-arcú jogintézmény: habár szabályait elsősorban magánjogi (polgári jogi) szabályok rögzítik, a jogintézmény legalább annyira közjogi jellegű, mint magánjogi természetű. A két jogág célja jelen esetben egy és ugyanaz: a gyermek minél teljesebb körű védelme. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a kapcsolattartási jog hogyan illeszthető be az alkotmányjogi, illetve a polgári jogi védelem rendszerébe, továbbá, hogy milyen összefüggések fedezhetőek fel a két jogterület eszközeit illetően.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
 1. BARZÓ Tímea: A családjog alapelvei és érvényesülésük nehézségei. Miskolci Jogi Szemle, 2017/1. különszám
 2. BARZÓ Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium, Budapest, 2017
 3. FAZEKAS Ágota: A gyermeki jogok érvényesülésének új tendenciái a családjogban. Családi Jog, 2016/2
 4. FÉZER Tamás: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban. HVG-ORAC, Budapest, 2011
 5. GADÓ Gábor: Alapjogok védelme az új Polgári Törvénykönyvben. Fundamentum, 2010/1
 6. GYURKÓ Szilvia: A házassági bontóperek lélektana és a gyermekjogok érvényesülése váláskor. Családi Jog, 2015/2
 7. JAKAB András: Közjog, magánjog, polgári jog – a dogmatikatörténet Próteuszai. Állam- és jogtudomány, 2007/1
 8. KŐRÖS András: A családjog jövője – II. rész. Családi Jog, 2013/4
 9. LÁBADY Tamás: Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk. szabályaira. Polgári Jogi Kodifikáció, 2000/2
 10. LÁBADY Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Dialóg–Campus, Budapest–Pécs, 2000
 11. LÁBADY Tamás: Az emberi személy az új Polgári Törvénykönyvben. Iustum Aequum Salutare, 2015/3
 12. LENKOVICS Barnabás–SZÉKELY László: A személyi jog vázlata. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2008
 13. NAGY Andrea: Bővülő keretek – A kapcsolattartás szabályozása az új Ptk-ban. http://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/105-dr-nagy-andrea-bovulo-keretek-a-kapcsolattartas-szabalyozasa-az-uj-ptk-ban
 14. PETRIK Ferenc: A személyiség jogi védelme. A sajtó-helyreigazítás. HVG-ORAC, Budapest, 2001
 15. RÓZSÁS Eszter: A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2008
 16. SCHANDA Balázs: A jog lehetőségei a család védelmére. Iustum Aequum Salutare, 2012/2
 17. SÓLYOM László: A személyiségi jogok elmélete. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983
 18. SOMFAI Balázs: Családjogi és/vagy gyermekvédelmi jogviszony. Családi Jog, 2013/4
 19. SOMFAI Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga. HVG-ORAC, Budapest, 2009
 20. SZABÓ Klára: Az új Ptk. a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában. Polgári Jog, 2018/11–12
 21. SZEIBERT Orsolya: Kapcsolattartás a gyermek és a különélő szülő között, különös tekintettel az alkotmánybírósági és ombudsmani gyakorlatra. In: Kőhidi Ákos–Keserű Barna Arnold (szerk.): Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt.; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, Győr–Budapest, 2015
 22. SZÉKELY László: A személyiségi jogok hazai elmélete – A forrásvidék. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011