A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő, jog- és államtudományi folyóirata. Alapítva a debreceni jogászképzés újraindításának 15. évében. Folyóiratunkat az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága 2013-ban „A” kategóriába sorolta.

Szerkesztőségünk címe: profuturo@law.unideb.hu

Aktuális felhívásaink:

2021-ben magyar és angol nyelvű kéziratokat is várunk folyamatos benyújtás mellett.

2021-ben az általános lapszámok kéziratai mellett várunk tematikusan munkajogi, illetve Európai Uniós tárgykörben született tanulmányokat.

    <

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő, jog- és államtudományi folyóirata. Alapítva a debreceni jogászképzés újraindításának 15. évében. Folyóiratunkat az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága 2013-ban „A” kategóriába sorolta.

Szerkesztőségünk címe: profuturo@law.unideb.hu

Aktuális felhívásaink:

2021-ben magyar és angol nyelvű kéziratokat is várunk folyamatos benyújtás mellett.

2021-ben az általános lapszámok kéziratai mellett várunk tematikusan munkajogi, illetve Európai Uniós tárgykörben született tanulmányokat.

  • A munkajogi tanulmányok beérkezését 2021. május 31-ig, míg az Európai Uniós tárgyú kéziratokat 2021. augusztus 15-ig várjuk. A határidőben beérkezett tanulmányok tematikus lapszámba rendezését tervezzük.

 

  • Az online és nyomtatott kiadásban is megjelenő lap magyar nyelvű lapszámaiba folyamatosan lehet benyújtani a kéziratokat. Az online verzió a papír alapú lapszámtól független, így a megjelenésre már a lektorálást követően sor kerülhet. Határidő:  folyamatos.
  • Angol nyelvű lapszámunkba várjuk a kéziratokat. Elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat egyaránt közlünk az állam- és jogtudományok köréből. A megjelenésre befogadott angol nyelvű szövegek idegennyelvi lektorálására is sor kerül. A folyóirat online és papír alapon is megjelenik. Az online verzió a papír alapú lapszámtól független, így a megjelenésre már a lektorálást követően sor kerül. Határidő: folyamatos.

Aktuális szám

10. évf. , 4. szám (2020): Special Issue

Megjelent május 28, 2021

##issue.tableOfContents##


Jog- és államtudomány

The Regulation of Screening of Foreign Direct Investments in the European Union

A tanulmány az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott keretet és együttműködési mechanizmust vizsgálja. A Rendelet csak keretrendszert határoz meg a nemzeti szab...lyozás koordinálása céljából, a tagállamok szabadon eldönthetik, hogy fel kívánnak-e állítani a közvetlen külföldi befektetések kapcsán átvilágítási mechanizmusokat. A pandémia azonban felgyorsította ezeket a folyamatokat, és egyre több Európai Uniós tagország hozott a külföldi közvetlen befektetések átvilágításával kapcsolatos jogszabályokat stratégiai jelentőségű gazdasági szektorokban. A Bizottság szintén kiadott egy Bizottsági Iránymutatást 2020 március végén, amelyben felhívja a figyelmet a koronavírussal kapcsolatos gazdasági sokk hatására a stratégiai ágazatokban, főleg az egészségügyi ellátással kapcsolatos ágazatokban. Ugyanakkor, felismerve a közvetlen külföldi befektetések jelentőségét a gazdaság számára, kiemeli az Iránymutatásban, hogy meg kell találni az egyensúlyt a külföldi tőke szükségessége és az Európai Uniós stratégiai iparágak védelme között a megfelelő átvilágítási eszközök felhasználásával.

This paper examines the framework and cooperation mechanisms set up by Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union. The Regulation merely gives a framework for the coordination of national legislation, and member states can still decide if they want to set up screening mechanisms and to screen foreign direct investments. The pandemic has accelerated these processes, and more and more European Union member states enacted legislation relating to the screening of foreign direct investments in strategic branches of the economy. The Commission has also issued a Guidance at the end of March 2020, in which it warns about the risk that the Coronavirus related economic shock might have on strategic industries, especially on healthcare related industries. At the same time, recognizing the importance of foreign direct investments for the economy, it pointed out in the Guidance the necessity to find a balance between the need for foreign capital and the protection of European Union strategic industries using appropriate screening tools.

Teljes absztrakt mutatása
19
24
Balancing Work and Life: New Developments in the Field of Legal Protection of Workers

Jelen tanulmány a munka és a magánélet összehangolásának időszerű munkajogi kérdéseivel foglalkozik. A vizsgálat aktualitását az (EU) 2019/1158 irányelv adja, amely meglévő jogalkotási alapokra építkezve számos kérdésben jelentős újdonságot hoz e szabályozási területen, felfrissítve a gyermeket nevelő munkavállal...ókat érintő egyenlő foglalkoztatási kritériumrendszer kulcselemeit. A feldolgozott szabályozás illeszkedik a Szociális Jogok Európai Pillére által kijelölt magas szintű szociális, munkavállalói jogvédelmi irányvonalba, így a kidolgozásban e szempont is szerepet kap. Elemzésemben az új irányelv szabályozási hátterére, tárgyára, alapjogi kötődésére és a potenciálisan megerősödő munkavállalói jogvédelmet körülíró újabb irányelvi normákra koncentrálok. Ezek szintézise alapjén pedig következtetéseket vonok le az új szabályozás prognosztizálható jövőbeli hatásaira nézve.

The present study deals with the current labour law questions of balancing work and private life. The topicality of the study is supported by Directive (EU) 2019/1158 which, built on the existing legislative basis, brings several novelties in this regulative area refreshing the key elements of the criteria of equal employment referring to the employees raising children. The researched regulation fits into the high level, socially motivated; worker-protection Directive designated by the European Pillar of Social Rights, consequently, this aspect also plays a role in elaboration. In my analysis, I concentrate on the regulative background, subject of the new Directive, as well as its connection to fundamental social rights and the new norms describing the potentially strengthening legal protection of workers. I draw conclusions based on their synthesis about the predictable future effects of the new regulation.

Teljes absztrakt mutatása
11
21
A Case Study on the Interaction Between the General Data Protection Regulation and Artificial Intelligence Technologies

A tanulmány az Európai Unió (EU) hivatalosan publikált dokumentumaiban felvetett, a mesterséges intelligencia (MI) szabályozásával kapcsolatos problémák általános áttekintését adja, és ezeket a problémákat a magyar szakemberek szemszögéből esettanulmányként mutatja be. Annak ellenére, hogy uniós szinten már javasoltak ...egy új, a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletet, a cikk az adatvédelemre vonatkozó konkrét szabályokat és elveket értékeli, mivel az adatok jelentik a mesterséges intelligencia-rendszerek lelkét, és az ilyen adatok védelme az uniós jogszabályokban az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által rögzített alapvető jog. A tanulmány rámutat, hogy az MI-rendszerekben a GDPR hatékony és egységes alkalmazása problémás lehet, mivel a szakértők a felvázolt szituációra vonatkozó jogi kérdésekre eltérő válaszokat adtak.

This paper presents a general overview of the problems regarding the regulation of artificial intelligence (AI) raised in the official published works of the European Union (EU) and interprets these problems from the perspective of the Hungarian experts as a case study. Even though a new regulation on AI has already been proposed at the EU level, the paper evaluates specific rules and principles regarding data protection since data is the lifeblood of AI systems and the protection of such data is a fundamental right enshrined in the EU legislation via the General Data Protection Regulation (GDPR). The result of the study shows that the application of the GDPR on AI systems in an efficient and uniform way might be at stake since different outputs were generated by the experts to the same legal questions deriving from a scenario presented.

Teljes absztrakt mutatása
17
General Partnerships and the Fiduciary Duty in the US Legal System

Az amerikai társasági jogban bevett, ám az európai és a magyar jogban nem létező bizalmi kötelezettségként (fiduciary duty) nevesített felelősségi forma eredetileg a képviselő és a képviselt viszonyában fennálló egyoldalú kötelezettség, amely kizárólag a képviselő kötelezettsége a megbízója felé. A bizalmi kötel...ezettség keretében a képviselőnek eljárása során a legmagasabb elvárhatósági mérce alapján kell felelnie a megbízója felé. Ezt a kötelezettséget a bírói gyakorlat töltötte meg tartalommal, és az elmúlt száz évben kiterjesztően alkalmazták gazdasági társaságokban fennálló jogviszonyokra is. A fiduciary duty elsőként a general partnershiphez kapcsolódóan jelent meg, mint a társaság tagjai között fennálló fokozott felelősségi tényállás egymás irányában. A tanulmány az ehhez kapcsolódó esetjoggal és annak következményeivel foglalkozik.

The law of fiduciary duty is as old as common law. It is the key element of the law of equity. The agency relationship creates a fiduciary relationship between the parties, which means that the fiduciary (agent) is subject to the direction of the one on whose behalf he acts (principal). This high standard of conduct – in the scope of the agency relationship – has become a separate liability form in the common law countries and has appeared not only in company law but in other parts of civil law as well. This paper presents the development and the basic elements of fiduciary duty in the field of general partnerships.

Teljes absztrakt mutatása
81
21
The 1580 Political Ordinance of the States of Holland and West Friesland: Certain Examples of its Influence in the English-Speaking World

A tanulmány az Egyesült Holland Tartományokra és Nyugat-Frízföldre vonatkozóan 1580-ban kiadott “politikai rendeletnek” az angolszász világra gyakorolt hatását vizsgálja, különös tekintettel a Massachusettsi Nemzetközösségben ma élő Plymouth-kolóniára és Dél-Afrikára. Az előbbit illetően az elemzés arra koncentr...l, hogy a Plymouth-kolóniába érkező zarándokok (pilgrimek) miképpen vezették be a polgári házasság intézményét a közösségben, továbbá az említett intézmény fejlődésének holland gyökereit is feltárja. Ezek után a házastársak közötti, végrendelet nélküli öröklési rendet ismerteti, és történeti szempontból elemzi annak változásait az 1580-as, az öröklési rendszert e területen módosító jogszabály alapján.

The present study deals with certain influences the 1580 Political Ordinance of the States of Holland and West Friesland had in the English-speaking world, specifically in relation to the Plymouth Colony in the present-day Commonwealth of Massachusetts and South Africa. Regarding the former, there is a survey of the introduction of the institution of civil marriage by the Pilgrims at the Plymouth Colony and the Dutch background to this particular development. In relation to South Africa, there is an analysis of the lack of intestacy inheritance between spouses in that country in the past due to the system of inheritance rooted in the 1580 Political Ordinance, and the changes that took place in connection to this with the passing of time.

Teljes absztrakt mutatása
14
24
The Nature of the EU Labour Market and Its Regulations

A munkaerőpiac szabályozása könnyen protekcionistává teheti munkaerő-vándorlást a migráns munkavállalók jogainak megsértésével. Jelen tanulmány a migráns munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-piaci szabályozások szerepére összpontosít az EU-ban, egyúttal a munkaerőpiaci szabályozások általános jellemzői is szóba... kerülnek a munkában. A munkaerőpiaci szabályozások értékelése során egy ilyen típusú szabályozás „ereje” tipikusan attól függ, hogy mennyiben védik az államok a migráns munkavállalók alapvető jogait. Az EU-ra jellemző munkaerő-vándorlás világviszonylatban is jelentősnek számít, ez pedig hatékony munkaerőpiaci szabályozást tesz szükségessé a felmerülő nehézségek kezelése céljából. Minderre tekintettel jelen tanulmány az legfontosabb EU munkaerőpiaci szabályozásait és politikáit dolgozza fel, különös tekintettel az aktív munkaerőpiaci eszközökre és megoldásokra.

The labour market can also make the process of the labour migration easy and protect the rights of the workers with some restrictions. This paper especially focuses on the role of the labour market regulations relating to the migrant workers in EU. However, general labour market regulations have been expressed in the first chapter. When we talk about the labour market, the regulations will be assessed as to whether they are strong or not and to what extent the workers will get their rights protected. EU labour migration is large around the world and can be handled with labour legislation and the labour market. Therefore, EU labour market regulations and policies, especially active labour market policies, are mainly expressed in this paper.

Teljes absztrakt mutatása
8
Sustainability and Transparency to Safeguard Fashion Industry Workers

The global fashion industry has the most dynamic complex supply chain. A completed garment or footwear reaches consumers through different brands, from developing countries to Western countries. The workers at the bottom of the supply chain, who work hard to produce a product, earn  minimum wages. On the top of the supply chain, the owners... of the factories, brands and retailers earn huge profits from these labourers’ hard work. Because of the lack of direct control over  labourers, as they are not employed by the brands and retailers, they often ignore the abuse of labourers’ rights  in their supply chain. To improve the fashion industries’ working conditions and to maintain workers’ rights,  strong labour law and its implementation is not sufficient. The brands andretailers can play a vital role in changing the labourers’ conditions. By incorporating soft laws like the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN Guiding Principles) and the Organization for Economic Cooperation and Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (OECD Due Diligence Guidance on Garments), in their responsible business behaviour. The IFAs between the brands and the tread unions. The brands and retailers took some voluntary initiatives to incorporate these soft laws. Among the many voluntary initiatives, the Transparency Pledge of 2016 and sustainable development goals (SDGs) have  had a significant impact on  labour rights in the supply chain. This article is to evaluate how the Transparency Pledge of 2016 has impacted labour protection in the global fashion industry and how far transparency and incorporation on sustainable development goals (SDGs) has improved  labourers’ abusive conditions in the fashion industry supply chain. This shall be done by analyzing the Human Rights Watch’s reports, ILO, better works and other labour organisations’ reports. What further initiatives can be taken to improve the labourers’ conditions.

Teljes absztrakt mutatása
17
Harmonization of Arbitration Laws in some Asian and European Countries

A tanulmány a belföldi és a nemzetközi választottbírósági szabályozás harmonizálásával foglalkozik egyes ázsiai és európai jogrendszerek példáján keresztül. Az elmúlt évtizedekben a világgazdaságot és a világkereskedelmet érintően jelentős változások és globalizálódás ment végbe, mely egy eddiginél hatékony...abb vitarendezési mód iránti igényt is a felszínre hozott, mely a nemzetközi kereskedelemben az egyensúly fenntartásának egyik eszköze lehet. Szükségszerűen a nemzeti jogokban létező választottbírósági szabályozásnak a nemzetközi standardokkal harmonizálnia kell. A tanulmány azonosítja és elemzi azokat a legfontosabb területeket a választottbírósági határozatok elismerésével és végrehajtásával kapcsolatosan, melyek a közrendi klauzulával összefüggésben gyakorlati nehézségeket okoznak.

The present paper studies the relationship between domestic and international arbitration laws and the harmonization factor amongst some Asian and European jurisdictions. During the last decades, there has been a significant change and globalization in the world and with the expansion of businesses and trade a better dispute resolution mechanism is required in order to maintain the harmony in international trade. It has become a necessity to balance the domestic arbitration laws with the international ones. This brief paper identifies and comments on some of the areas where differences remain including differences in recognition and enforcement of arbitral awards in various jurisdictions over the public policy defence, and where further examination and research to reach and solve disputes amicably might be useful.

Teljes absztrakt mutatása
9
Az összes folyóiratszám megtekintése