2. évf. , 2. szám (2017)

Megjelent június 19, 2017

##issue.tableOfContents##


Építőmérnöki Tudományok

A sókoncentráció csökkentés lehetőségének vizsgálata egy magyar vízfolyás példáján
13-22

A Ph.D. tanulmányok keretében végzett kutatás egyik célja a Kösely vízfolyás és mellékágai sótartalommal összefüggő minőségének vizsgálata, valamint annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy magas sótartalom esetében hígítással elérhető-e az előírt minőség. A meglévő-, korábban született adatok gyűjté...se mellett sor került egy tizenegy helyszínen huszonnyolc alkalommal végzett fajlagos elektromos vezetőképesség mérésre. A mérési adatok egész évben és az összes vízfolyás szakaszon meghaladták a Víz Keretirányelvben rögzített és az öntözővízre vonatkozó elvárások szerinti tűrhető minőséghez tartozó határértéket. A tanulmányban közzéteszem ezeket az eredményeket, valamint a hatóságok által korábbi években – időben és térben is ritkábban - végzett mérések összesített eredményeit is. Összegyűjtöttem és elemeztem a speciális vízminőségi problémát okozó lehetséges antropogén vízhasználatokra vonatkozó mennyiségi- és minőségi adatokat és ennek eredményét is közzéteszem ebben a tanulmányban. Mivel a kritikus komponenst konzervatív anyag okozza, a számításokhoz a tömegmegmaradás elvét alkalmazó egyszerű hígulási egyenletet használtam. A számítások célja volt meghatározni azon vízfolyás szakaszokat, amelyeken a vízszállító kapacitás figyelembevétele mellett lehetséges a megfelelő vízminőség eléréséhez szükséges mértékű hígítás megvalósítása. Az eredményekből arra következtettem, hogy a vízhasználatok jelenlegi gyakorlata mellett hígítással nem lehetséges elérni a megfelelő vízminőséget, ezért csak a sóterhelés csökkentése jelenthet megoldást.

Teljes absztrakt mutatása
68
227
Egy egyedi vízgazdálkodási gyakorlat fenntarthatóságának vizsgálata egy magyarországi vízfolyás vízgyűjtőjének példáján
23-35

A tanulmány célja a termálvíz fürdőzés céljára történő hasznosításának vizsgálata a fenntarthatóság szempontjából a Kösely vízgyűjtő területén. A választott módszer az anyagforgalom elemzés, mivel ez nem igényel online-, vagy rendszeres vízminőség vizsgálatokat a vizsgált vízfolyáson. Az aktuális vízgyűjt...ő gazdálkodási terv a só koncentrációt figyelembe vevő fizikai-kémiai paraméterek szempontjából rossznak-, illetve mérsékeltnek minősítette a használt termálvízterheléssel érintett vízfolyás szakaszokat. Ugyanezek a szakaszok az összesített ökológiai minősítés szerint is ezeket az értékeléseket kapták, tehát a sótartalmat is magában foglaló fizikai-kémiai tulajdonságcsoport meghatározó. A Víz Keretirányelv előírja a jó ökológiai állapot elérését biztosító intézkedések megfogalmazását. Mivel nincs a só eltávolításra úgynevezett legjobb elérhető technológia, a só terhelés csökkentését más módon kell megoldani. A doktori tanulmányok keretében végzett vizsgálatok célja a szakirodalomban foglalt fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése a víz- és só forgalom számszerűsítésével, az anyagforgalmi diagram elkészítésével valamint vízkészlet gazdálkodási adatok felhasználásával a Kösely vízgyűjtő területén.

Teljes absztrakt mutatása
125
81
Épületszerkezetek és Struktúrák. I. rész. Az épületek csoportosítása a tartószerkezeti váz alapján
56-78

A tanulmányban az épületszerkezetek körében értelmezhető struktúrákkal foglakozunk. A jelen I. részben az épületszerkezeteket funkcióik alapján csoportosítjuk. Két főbb csoport különíthető el. A tartószerkezeti csoportot vizsgálva megmutatható, hogy az épületek a tartószerkezeti váz alapján jól csoportosíthatók. ...A függőleges teherhordó szerkezeti elemek – falak és pillérek – nyújtotta négyelemű csoportosítás – falvázas, pillérvázas, vegyesvázas, valamint a fal és pillér nélküli tartószerkezeti vázas épületek – túlságosan egyszerű csoportosítást tesz lehetővé. A falak és pillérek, valamint az ettől eltérő tartószerkezeti vázak eltérő építéstechnológiáit figyelembe véve már egy többelemű csoportosítás adható. Az egyes csoportokon belüli a falak és pillérek, valamint a födémek kapcsolata alapján különböző alcsoportokat lehet értelmezni.

Teljes absztrakt mutatása
261
884
Épületszerkezetek és Struktúrák. II. rész. Struktúraváltások Az épületek tartószerkezeti vázában
79-99

A tanulmány II. részében az épületszerkezetek körében értelmezett tartószerkezeti struktúrák változásával foglalkozunk. A struktúra váltását elsősorban az új anyagok alkalmazásához, illetve új szemléletmódhoz kötjük. Két területtel foglalkozunk. Az egyik a boltozat kialakulása-változása, a másik az épület tart...ószerkezeti vázának változása új, részben hajlítási, részben csak húzó igénybevétel felvételére alkalmas anyagok alkalmazása esetén

Teljes absztrakt mutatása
79
586

Az emberi ürülék kapcsolata az éghajlat változással
139-154

Tanulmányunk arra a nem kellően vizsgált kérdésre szeretné felhívni a figyelmet, hogy az emberi ürülék és annak különböző kezelési módjai milyen kapcsolatban állhatnak az éghajlatváltozással. Ürülékünk ugyanis a bioszféra körforgásának része, és szerves széntartalma annak kezelési módjától függően különb...ző mértékben és időintervallum alatt szén-dioxidként a légkörbe jut. A széklet szárazanyag-tartalmának 40-55% a, a vizelet szárazanyag-tartalmának 11-17%-a szén (szerves vegyületek formájában). Ez körülbelül 21-57 g/fő/nap szerves vegyületekben kötött szén termelését jelenti, amely szám a Föld teljes népességére vonatkozóan hozzávetőlegesen 58-153 millió tonna szén ürülékkel történő kibocsátását jelenti évente. A fejlett világban általános, vízöblítéses toaletten alapuló vízi infrastruktúra környezeti terhei számottevőek, és ezek között sem a szennyvíz összegyűjtése és tisztítása okozta szén-dioxid kibocsátás mértéke, sem az ürülék szerves- és tápanyagtartalmának elpazarlása nem kellően tanulmányozott. A tanulmány rávilágít a szennyvízelvezetés és -tisztítás energiaigénye által generált szén-dioxid, a szennyvíztisztítás során az ürülékben lévő szerves szénvegyületek oxidálása során keletkező széndioxid, valamint a szennyvíziszap anaerob kezelése során keletkező metán elégetése okozta szén-dioxid kibocsátásra, valamint bemutatja az ürülék közvetlen komposztálással történő – jelenleg a világban még nem kellően elterjedt – hasznosításának lehetőségét.

Teljes absztrakt mutatása
81
97

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Controlling és teljesítménymenedzsment szakirány kurzusainak értékelése
100-107

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara számára kiemelten fontos, hogy megismerje a hallgatók egyetemen folyó képzéssel kapcsolatban megfogalmazott véleményét, ezért nagy figyelmet fordít az oktatás hallgatói véleményezésére. A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A hallgatók – amennyiben az oktató ehhe...z írásban, kifejezetten hozzájárul – megismerhetik hallgatótársaiknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítélésről, az Egyetem és a Karok pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkottak a képzésről. A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására. Jelen tanulmány keretében a Vezetés és Szervezés Szak Controlling és teljesítménymenedzsment szakirány hallgatói által leadott értékeléseket mutatjuk be

Teljes absztrakt mutatása
322
66

Természettudományok

Security analysis of a „Location-stamping” protocol for GPS coordinates
1-12

Due to the rapid growth of GNSS based techniques in everyday life a service which can provide certified location information given by GPS coordinates became a worth considering idea. We designed two protocols that can  achieve this goal, these can provide authenticate location and time information for any device which has a GPS receiver. I...n this article, I would like to prove -with the help of ProVerif software tool-, the latter statement. I investigated the authenticity and data integrity properties of the protocol.

Teljes absztrakt mutatása
100
81
Alkalmazásorientált matematikaoktatás a DE Műszaki Karán
36-42

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Műszaki Alaptárgyi Tanszékén közel egy évtizede foglalkozunk az egyetemi alapképzésben oktatott matematika tárgyak módszertani megújításával. Ennek a hosszú alkotómunkának az eredménye a nemrégiben megjelent ,,Matematikai eszközök mérnöki alkalmazásokban” című tankönyv, amely a ...matematika legfontosabb eszközeinek (vektorok, mátrixok, lineáris függvények,komplex számok, differenciál és integrálszámítás) különböző alkalmazásait mutatja be a műszaki és természettudományok, valamint a közgazdaságtan egyes területein. A jelen közleménnyel a szerzők célja a fenti tankönyv, valamint az általa megtestesített oktatási, szakmódszertani irányvonal bemutatása, népszerűsítése.

Teljes absztrakt mutatása
76
77
Matematikai kompetencia- és attitűdvizsgálat mérnökhallgatók körében
43-55

A tanulási folyamat hatékonyságáról manapság egyre több szó esik a felsőoktatásban, ezen belül a műszaki felsőoktatásban is. A hatékonyság mérése az elvárt kompetenciák rendszerének célszerű kialakításával és a kompetenciák megszerzésének ellenőrzésével lehetséges. Ebben a cikkben egy olyan felmérést mutatunk... be, melyet mérnöki alapdiplomával (főiskolai, BSc) rendelkező hallgatók körében készült, akik mesterképzésen folytatják tanulmányaikat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egyes problémakörökhöz kapcsolódó gondolati sémák megmaradtak-e, képesek-e megfelelően reagálni a kérdésfelvetésekre, rendelkeznek-e a matematika tanulása során megszerezhető kompetenciákkal. A lexikális tudás felmérése nem volt cél, a feladatok nehézségi szintje nem érte el az alapképzések számonkéréseinek átlagos szintjét. A kérdőív első része a korábbi tanulmányokra, valamint a matematika tanulásához kapcsolódó emlékekre, tapasztalatokra, illetve az ismeretek alkalmazhatóságára kérdez rá.

Teljes absztrakt mutatása
71
87
Információ visszakeresésekor szöveg típusú állományoknál használt indexelési technikák
108-113

A jellemzően nem, vagy kevéssé strukturált szöveges dokumentumokból való információ-visszakeresés az Internet elterjedésével vált különösen fontossá. Különböző módszerek állnak rendelkezésre. Ezek közül az egyik az invertált fájlok alkalmazása, amely a web tartalmában való kereséskor általános. E dolgozat a str...ukturálatlan szöveges dokumentumok közötti keresés eszközeit tekinti át

Teljes absztrakt mutatása
53
78
Tippek és trükkök Moodle számonkérés készítéséhez
123-131

A Moodle rendszerben készített elektronikus számonkérések nagymértékben megkönnyíthetik a vizsgáztatók dolgát, mégis csak kevesen használják ki ezt a lehetőséget. A cikk áttekinti a Moodle számonkérési rendszerét, a kérdésbank feltöltését, a teszt létrehozását és a kiolvasható statisztikák körét. Ezt követőe...n gyakran felvetődő kérdéseket, félreértéseket válaszol meg, valamint tippeket ad és trükköket mutat a biztonságos vizsgáztatással kapcsolatosan

Teljes absztrakt mutatása
79
1180
Egy matematika jegyzetről mérnökhallgatóknak
132-138

Mennyire oktassuk a matematikát precízen? Milyen mértékű legyen az alkalmazás-orientáltság? Megkíséreljük megválaszolni e kérdéseket néhány illusztratív példával, melyeket a mérnökhallgatók oktatásánál motiválásként használhatunk. Egy elkészült jegyzetet mutatunk be, mely a Debreceni Egyetem Műszaki Karán folyó... mérnökképzés során elsajátítandó, haladottabb matematikai kurzusok anyagába nyújt betekintést.

Teljes absztrakt mutatása
49
128
Általános iskolás tanulók és egyetemi hallgatók fogalomképzetei a függvényről
114-122

A függvény fogalma alapvető fontosságú a matematikában. Minthogy a legtöbb matematikai fogalmat nem lehet egylépésben elsajátítani [13], így a függvény fogalmának kialakítása is hosszú folyamat. Ennek egyik célja a hatékony fogalomképzet kialakítása, mely nagy jelentőséggel bír a problémamegoldásban. A tanulók legt...bbször a fogalomképzetükre támaszkodva döntenek arról, hogy egy objektum példája vagy ellenpéldája az adott fogalomnak (Vinner & Dreyfus, 1989). Jelen tanulmányban felmérések keretén belül végzett vizsgálatokkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen fogalomképzettel rendelkeznek az általános iskolát fejező tanulók (8. osztály) és az egyetem első évét megkezdő mérnökhallgatók a függvényről.

Teljes absztrakt mutatása
194
105
Az összes folyóiratszám megtekintése