Szerzőknek

1. A KÉZIRAT ALAPVETŐ FORMÁZÁSI ELŐÍRÁSAI

kézirat teljes terjedelme (táblázatokkal, ábrákkal, képekkel és irodalomjegyzékkel együtt) minimum 20 000, maximum 55 000 karakter, szóközökkel együtt. A kéziratot kizárólag Microsoft Word valamely verziójában kérjük beadni. Egyéb formátumban, pl. pdf-ben a cikket nem tudjuk elfogadni. A margókat alapbeállításon kell hagyni (mindegyik: 2,5 cm; kötésben: 0 cm, élőfej/élőláb: 1,25 cm). Az oldalak normál beállításúak, A4-esek (210x297mm) és lehetőleg álló tájolásúak legyenek. A kézirat szövege 12-es Times New Roman (TNR), normál és sorkizárt formázású legyen. A szövegközben csak a legfontosabb kiemelések (pl. szövegközi fejezetszámok és címek, szövegközi ábra, táblázat és képmegjelölés) lehetnek külön megjelölve, ez a végső formában dőlt betűvel fog megjelenni. A kéziratban a szavak sorvégi (automatikus) elválasztását ki kell kapcsolni. A végső változatban természetesen lesznek elválasztások, de ezt majd a szerkesztő program generálja. A bekezdéseknél a behúzás mértéke: 0,63 cm, típusa: első sor. Kivétel ez alól a címek utáni első bekezdés, ahol nincs behúzás. A bekezdések között nincsen üres sor.  A szövegközi felsorolások jelölését az általános felsorolás jelek használatával kell jelölni, 0,63 cm-es függő búzással. A külön tabulátor használata kerülendő. A kéziratban a mértékegységeket az általános formájukban kell használni.  A szám és a mértékegység közé a százalékjel (%) kivételével egy szóközt kell tenni. Bizonyos mértékegységeknél a számokat a használatnak megfelelően felső- vagy alsó indexben kell ábrázolni. Pl.: km2, m3, H2O. A százalékjelet mindig közvetlenül a szám mellé kell írni, ha tizedes jegy is szerepel az értékben, akkor magyar szövegnél vesszővel (pl. 87,4%; 28,8 cm), angol szövegnél ponttal (pl. 87.4%; 28.8 cm) jelöljük. A gondolatjel közé szánt szöveget hosszú gondolatjelek közé írjuk (pl. – ……–). Az idézőjeleknél a nyitó lent („), a záró fent (”) legyen. A számok ezres tagolásához szóközt kell használni pl. 1 000 vagy 13 345.

kéziratban szereplő fejezetcímek az alábbiak szerint legyenek formázva (A címek után egy hosszú gondolatjelet követően a címek angol változatát is meg kell adni. Ezeket külön sorszámozni nem kell):

  • Főcímek: 12-es TNR: a magyar cím sorszámozott, félkövér, nagybetűs, balra igazított; két szóköz közé hosszú gondolatjel; az angol cím normál, nagybetűs, balra igazított 1. FŐCÍM – MAIN HEAD
  • Alcímek: 12-es TNR: a magyar cím sorszámozott, félkövér, balra igazított; két szóköz közé hosszú gondolatjel; az angol cím dőlt, balra igazított : 1.1. Az első alcím – The first sub-head
  • További alcímek: 12-es TNR, a magyar cím maximum három decimálisig sorszámozott; két szóköz közé hosszú gondolatjel; az angol cím dőlt, balra igazított : 1.1.1. Az első további alcím – The first further sub-head

 táblázatokat a csatolmányban az ötödik oldalon látható példa alapján kérjük megszerkeszteni. A címsorokban, illetve a táblázat celláiban kiemeléseket nem kell alkalmazni. A táblázat minden eleme 11-es TNR, normál, középre igazított legyen. A cím és a számozás egy üres sorköz kihagyása után a táblázat felett helyezkedjen el és 11-es TNR, félkövér, középre igazított legyen. A táblázat celláin belül a sortörés (ENTER) alkalmazását kerüljük, mivel ez nagyban megnehezíti a későbbi tördelést. A táblázatban szereplő számértékek helyi érték szerint egymás alatt szerepeljenek. A táblázatban szereplő feliratokat minden esetben le kell fordítani angol nyelvűre és zárójelben közvetlenül a magyar nyelvű feliratok után szerepeltetni.

Az ábrákat és vonalas grafikákat a csatolmányban az ötödik oldalon látható példa alapján kérjük megszerkeszteni a Microsoft Excel valamely verziójával. Különösen fontos, hogy a kézirathoz a szerzők mellékeljék az eredeti Excel táblázatokat és ábrákat. Az ábrák fekete-fehérek, illetve szürkeárnyalatosak legyenek. Az ábra minden eleme 11-es, TNR, normál és balra igazított legyen. A cím és a számozás az ábra alatt helyezkedjen el, üres sort nem kell kihagyni és 11-es TNR, félkövér, középre igazított legyen. Az ábra forrása és/vagy megjegyzése az ábra alatt közvetlen legyen feltüntetve és 10-es TNR, dőlt, balra igazított formában. Az ábra munkaterületén belül a címet ne szerepeltessük. Az ábrában szereplő feliratokat minden esetben le kell fordítani angol nyelvűre és zárójelben közvetlenül a magyar nyelvű feliratok után szerepeltetni.

A kéziratban szereplő képeknél a legfontosabb, hogy minél nagyobb felbontásúak legyenek, így tudjuk biztosítani a képek éles megjelenítését a végső változatban. A képeket fekete-fehéren vagy szürkeárnyalatosan kell szerepeltetni. A szövegben szerepeltetett képeket a kézirathoz csatolnia kell a szerzőknek, mivel ezeket a tördelőnek lehetséges, hogy tovább kell szerkesztenie. A kép számozását, címét, forrását és esetleges megjegyzését hasonlóan kell formázni, mint az ábra esetében. A számozásnál az alábbi formátum követendő: 1. kép/Pic. 1

 

2. A KÉZIRAT ALAPVETŐ FELÉPÍTÉSE

közlemény címének gépelése 14-es TNR, félkövér középre zárt nagybetűkkel történik. Egy sorköz kihagyás után szerepel a cím angol nyelvű megfelelője. Egy sorköz kihagyás után a szerzők családneveit 12-es TNR, dőlt, középre zárt kiskapitális betűkkel kell írni, egy vesszőt követően a szerzők keresztnevét nagy kezdőbetűvel. Egy sorköz kihagyása után a szerzők munkahelye pontos címmel, 10-es középre zárt normál betűvel írandó, zárójelben a pontos angol fordítást is meg kell adni. Kérjük, az illetékes első szerző e-mail elérhetőségét is megadni. – Az előző paraméterekre minta példa a csatolmányban a negyedik oldalon található!

Egy sorköz kihagyás után következik az angol nyelvű absztrakt, amely hosszabb terjedelmű is lehet (max. 3000 karakter, szóközökkel együtt). Az absztrakt szövege 11-es betűméretű, TNR félkövér betűstílussal, sorkizártan szerkesztendő. A közlemény összefoglalásául szolgál, amelyben a legkiemelkedőbb eredmények közlése is lényeges.

Egy sorköz kihagyás után következik a magyar nyelvű absztrakt (ez lehet az angol nyelvű fordítása), amely hosszabb terjedelmű is lehet (max. 3000 karakter, szóközökkel együtt). Az absztrakt szövege 11-es betűméretű, TNR félkövér betűstílussal, sorkizártan szerkesztendő. A közlemény összefoglalásául szolgál, amelyben a legkiemelkedőbb eredmények közlése is lényeges.

Egy sorköz kihagyás után 4-5 olyan kulcsszó megadása (10-es TNR, balra zárt, normál) következik, amelyek leginkább jellemzik a közlemény mondanivalóját. Kérjük, a kulcsszavakat magyar és angol nyelven is adják meg (pl. hun: marketing menedzsment, élelmiszer marketing; eng: marketing management, nutrition marketing).

 JEL-kódok: A mellékelt angol nyelvű listáról (JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors) JEL-kód kiválasztása a cikk mondanivalójának megfelelően.

 A kézirat szövegének további felosztásánál kérjük az alábbi fejezetek szerinti felosztást kiinduló alapnak venni: 1. Bevezetés; 2. Anyag és módszer; 3. Eredmények; 4. Következtetések és javaslatok; 5. Összefoglalás; Függelék: Szükség esetén ebben a részben kell feltüntetni a közleményhez tartozó egyéb táblázatokat, ábrákat (pl. a kérdőíves kutatások nyers kérdőívét, a fókuszcsoportos kutatások forgatókönyvét stb.). Több függelék esetén az ábécé nagybetűivel történik ezek jelölése (pl. A, B, C); Irodalomjegyzék

szövegközi hivatkozásokat az alábbi formában kell megadni az IRODALOMJEGYZÉK-nek megfelelően. Egy szerző esetén: (SZAKÁLY, 2011); Két szerző esetén: (SOÓS és SZAKÁLY, 2012); Három vagy több szerző esetén: (SZAKÁLY et al., 2012). A szerzők vezetéknevét minden esetben csupa nagybetűvel kell írni. Az internetes hivatkozásoknál a hivatkozott URL cím rövidített változatát kérjük feltüntetni pl. (KSH, 2014). Több egymást követő forrás esetén egy zárójelen belül pontos vesszővel legyenek elválasztva egymástól, illetve a hivatkozások dátum szerinti növekvő sorrendjébe szerepeltessük ezeket pl. (SZAKÁLY, 2011; SOÓS és SZAKÁLY, 2012), azonos dátum esetén a szerzők neve szerinti alfabetikus sorrendben. Szószerinti idézés esetén az évszám után pontosvesszővel elválasztva a pontos oldalszámot is fel kell tüntetni, pl. (SZAKÁLY, 2011:43). Egy éven belül, egy szerzőtől, ha több művére is történik hivatkozás, akkor ezeket az „abc” betűivel különböztessük meg egymástól (pl. KOTLER, 2006a; KOTLER, 2006b).

Az IRODALOMJEGYZÉK – REFERENCES követelményrendszere a főbb kategóriák differenciálása szerint (A kéziratban nem kell a kategóriák szerinti besorolás! Kérjük, az első szerzők vezetékneve szerinti betűrendben adják meg az irodalomjegyzék elemeit.

Ha a hivatkozott műnek van DOI száma, azt meg kell adni az oldalszám után teljes URL formátumban. A DOI számok kikereshetők a cikk, könyv, könyvfejezet címe szerint a https://search.crossref.org/ honlapon.

KÖNYV (hun, eng)

Szakály, Z.: Táplálkozásmarketing. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2011.

Sudharsan, D.: Marketing Strategy – Relationships, Offerings, Timing & Resource Allocation. Prentice-Hall Inc., New York, 1995.

KÖNYVFEJEZET

Polereczki, Zs. – Nótári, M. – Popovics, A.: A fogyasztói magatartás sajátosságai a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán. Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (Szerk.: Szakály, Z. – Pallóné Kisérdi, I. – Nábrádi, A.). Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2010. pp. 82-96.

FOLYÓIRATCIKKEK, TANULMÁNYOK (hun, eng)

Balsa-Budai, N. – Szakály, Z.: A fenntartható értékrend vizsgálata a debreceni egyetemisták körében. Táplálkozásmarketing. 2018. 5 (1) 3-20. DOI: 10.20494/TM/5/1/1

Szakály, Z. – Szente, V. – Kövér, Gy. – Polereczki, Zs. – Szigeti, O.: The Influence of Lifestyle on Health Behavior and Preference for Functional Foods. Appetite. 2012. 58 (1) 406-413. DOI: 10.1016/j.appet.2011.11.003

PROCEEDINGS-BEN MEGJELENT ABSZTRAKTOK ÉS TELJES TERJEDELMŰ KÖZLEMÉNYEK (hun, eng)

Soós, M. – Szakály, Z.: Testtömeg-menedzselési attitűdök vizsgálata a lakosság élelmiszer-fogyasztásán és testmozgásán keresztül. Táplálkozástudományi Kutatások II. Innováció – Táplálkozás – Egészség – Marketing. Összefoglalók. 2012. Kaposvár, 2012.12.10-11., p. 8.

Szakály, Z. – Polereczki, Zs. – Soós, M. – Szente, V.: The Role of Quality and Origin Labels in Consumer’ Choice. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. In: Proceedings Book of Abstracts. 2012. Opatija, Croatia, 13-16.02.2012., p. 31.

KONFERENCIA ELŐADÁSOK (hun, eng)

Szakály, Z.: Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás. Kaposvári Állattenyésztési Napok, I. Egészségnap. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2012.09.22.

Bánkuti, Gy.: About Linear Programming from the Point of View of University Teachers or Researchers. Presentation at Conference on Role of Research in Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas. Podgorica, Montenegro, 23-26.05.2012.

INTERNETES HIVATKOZÁSOK (ha a szerző ismert, ha a szerző nem ismert)

Kókai-Kunné Szabó, Á.: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény. In: Védjegy szakmai ügyfélfórum. 2012.05.30. URL: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Hungarikum_SZTNH_MVE_2012maj_30_KKSZA.pdf (Letöltés dátuma: 2012.10.02.)

Hungarikum: Hungarikumok általános bemutatása. 2014. URL: http://www.hungarikum.hu/ (Letöltés dátuma: 2014.06.29.)

 

3. LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Formai követelmények (mintaoldallal): TG_formai követelmények

JEL kódok: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

 

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A szerzők kötelesek a szerkesztőség által befogadott és megjelenésre alkalmasnak ítélt kéziratokkal kapcsolatban a lenti linken letölthető szerzői jogi nyilatkozatot kitölteni és azt a szerkesztőség levelezési címére elküldeni eredeti aláírt változatban.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

TG_Szerzői adatok és eredetiségnyilatkozat