Rovatok

A Párbeszéd – szociális munka folyóirat rovatai

A folyóirat rovatai elsősorban az olvasónak, a leendő szerzőknek és a lektoroknak kíván segítséget nyújtani a tájékozódáshoz, így az alábbiak egy figyelemfelkeltő és eligazító vezérfonalnak tekinthetők. Az elméleti tanulmányokat és a módszertani írásokat készítőknek részletes leírással szolgálunk a tudományos, illetve a szakmai közlemények tartalmi és követelményei tekintetében a honlap „Szerzők figyelmébe” című fül alatt. A szerkesztőségbe beküldött anyagok mennyisége és minősége dönti el, hogy adott számban mely alrovatok jelennek meg.

 

Elöljáróban

A szerkesztő bizottságnak az adott számhoz fontosnak tartott szempontjait vázolja fel, vagy egy-egy tanulmányra, aktuális eseményre, ügyre, témára, folyamatra kívánja ráirányítani az olvasó figyelmét.

 

Tanulmányok

A szakmai és tudományos életben fontos és időszerű témakörökben készült elméleti tanulmányok, koncepciók, modellek bemutatására vállalkozik e rovat. Itt jelennek meg a szociális munka valóságát kutató vizsgálatok, elemzések, az empirikus és teoretikus kutatások tapasztalatai, az eredmények összegzései, az ezeket bemutató fontos előadások, konferencia- és workshop anyagok.

Továbbá a szociális munka és határos tudományainak (szociológia-, társadalom és szociálpolitika-, jog-, pszichológia-, pedagógia-, egészség-, közgazdaságtudomány stb.) interdiszciplináris kapcsolatairól szóló, valamint a szociális képzésben megvalósított innovációkról és kutatásokról, a folyamatos tantervfejlesztésekről, az új képzési programok, szakok, modellek, formák, tanegységek, modulok kipróbálásáról, bevezetéséről és elemző értékeléséről, a képzés-metodika korszerűsítéséről és megújításáról szóló tanulmányok.

A szakmai és tudományos diskurzust elősegítendő, egyik-másik tanulmányhoz, kérdéshez vitaindítók, szerkesztő bizottsági „útra indítás”/felvezetés jelenik meg, és az olvasói hozzászólások, reflexiók is itt jelennek meg. A szerkesztő bizottság erős szándéka, hogy teret adjon a szociális munka valóságának kutatása, az új gyakorlati modellek és az ezekre való felkészítés egységének bemutatására.

 

Tanulmányok - Kitekintő

A szociális munka nemzetközi gyakorlatában folyatatott kutatások eredményeiről, kidolgozott és megvalósított innovációkról, a különböző szakmai áramlatokról, modellekről, szakmai tapasztalatokról, vitákról szólnak a rovat írásai, amelyek hazai adaptációs lehetőségeihez is vár a szerkesztő bizottság javaslatokat, hozzászólásokat. Az egyes tanulmányok főleg magyar nyelven íródnak, de angol nyelvűek megjelentetésére is van lehetőség.

 

Tanulmányok - Visszapillantó

Az időszerűségét nem vesztett témákban egy-egy korábban már megjelent, de fontos mondandót tartalmazó tanulmány aktualizálása, újra megjelentetése történik itt, a szerző, vagy a szerkesztő bizottság által tett kiegészítésekkel, felvezetéssel, vagy utólagos megjegyzésekkel.

 

Módszertan – Hazai pálya

A hazai szociális munka széleskörű gyakorlatának aktuális kérdéseiről, a szakmai tevékenység során alkalmazott módszerekről, egy-egy szakmai innovációról, a minősíthetően „jó gyakorlatokról”, projektekről, mindezek tapasztalatairól, a szakma aktuális kérdéseiről, az azt művelők eredményeiről, problémáiról, dilemmáiról, etikai kérdésekről, a szakma határterületi kérdéseiről, a különböző ágazatokban dolgozókkal való összefogásokról együttműködésekről szóló írások, viták és reflexiók.

Itt kapnak helyet az esettanulmányok, amelyek elsősorban a mindennapi szakmai gyakorlatban dolgozóknak nyújt segítséget, hogy egy-egy egyszerűbb, bonyolultabb eset részletes leírásán, bemutatásán túl szempontokat adjon annak alaposabb, mélyebb tanulmányozásához, multi-dimenzionális elemzéséhez, más kollégák tapasztalatainak, tudásának saját munkájában történő adaptálásához.

 

Módszertan – Portrék, interjúk

A hazai szociális munka újra alakításában, újra indításában jeleskedő, vagy a szociális munkában hosszú ideje fontos szerepet betöltött és rendkívül értékes tevékenységet folytató személlyel megvalósult élettörténeti interjúk bemutatására, vagy köszöntésére kerül sor e rovatban. A szakmai és élet-tapasztalatok bemutatása remélhetően sok kezdő és már nem kezdő kolléga számára képes támpontokat adni, különösen a „kritikusabb, nehezebb idők”-ben.

 

Tudástár – Recenziók, repertóriumok

Egyfelől a szociális munka elméleti és gyakorlati témáit, másfelől a határtudományoknak és szakmáknak az eredményeit, tapasztalatait is a szociális szakmába adaptálható kérdésköröket a fókuszba állító hazai és külföldi kötetekről, monográfiákról, kutatási és projekt beszámolókról, szöveggyűjteményekről, kézikönyvekről, tankönyvekről, papír-alapú és online módon használható képzési segédletekről, e-learning anyagokról adnak ismertetőt, vagy kritikus elemzést a rovat írásai.

A szerkesztő bizottság fontosnak tartja, hogy az olvasók tudástárát bővítse időnként adott témában egy-egy repertórium megjelentetésével. Így korábban már sor került a szakmaközi tevékenység és a szociális képzés nemzetközi, illetve a hazai képzés repertóriumának bemutatására, a tervek között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottsága által összeállított kutatási téma ajánlás közlésére oktatók, kutatók, tudományos diákköri munkát és doktori kutatást végzők számára. Itt történnek hivatkozások különböző hasznos internet-es forrásokra, link-ekre.

 

Tudástár – dokumentumok, jogszabályok

Itt kapnak helyet a nemzetközi és hazai szociális munka legfontosabb új dokumentumai (például időszerűen a Szociális Jogok Európai Pillérének 20 Alapelve) és jogszabályai, a szakmai szervezetek véleménye, állásfoglalásai, javaslatai, amelyek közül a legfontosabbak idővel átkerülnek a folyóirat nyitólapjára.