Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

All submissions must meet the following requirements.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Szerzői útmutatók

 

I. A közlemény publikációjának előkészítése

 

A publikációs folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak.
Azokat a közleményeket, amelyek nem tartják be az útmutatóban leírtakat, visszaküldjük a szerzőnek.

  1. A beküldött anyagra elsőrendűen fontos elvárás az, hogy nem volt korábban publikálva, illetve nincsen a beküldéssel egyidejűleg más folyóiratnál bírálat alatt.

  2. A kézirat szöveges része Office-típusú (Microsoft, Libre, Open) alkalmazásban készüljön, .DOC, .DOCX, RTF, TXT stb. dokumentum konténerben. Szöveges anyagot PDF-ben nem fogadunk el.
A kéziratban található összes illusztráció: táblázat, diagram, függvény, ábra, fénykép, térkép külön fájlban is szerepeljen, attól függetlenül, hogy a kézirat eredeti tartalmában is fellelhetők (a beillesztések révén).
A szemléltető anyagok készülhetnek Office-típusú alkalmazásokban, de elfogadunk grafikai, és képszerkesztő programokból exportált fájlokat is.
A szerkesztőség nem vállalja a közlésre alkalmatlan (interneten található nem megfelelő képpont-tartalmú vagy rosszul olvasható, nyomdai előkészítésre nem konvertálható) ábrák újraszerkesztését.

  3. Minden beérkező anyag önmagában rendelkezzen a közlemény létrehozásához szükséges összes tartalmi résszel, belső hivatkozások, melyek a szerző gépén található más fájlokra vagy tartalmakra utalnak, nem lehetnek a beadott kézirat részei, mivel azok elérhetősége ilyen esetben lehetetlen.

  4. Jelszóval védett anyagokat nem áll módunkban kibontani, szerkeszteni.

  5. Külső hivatkozások szerepelhetnek a kéziratban, ezek valódi elérhetőségét a szerző a közlemény leadásakor köteles ellenőrizni, hogy ezek az URL-es részek a megjelent tanulmány olvasásakor is elérhetőek legyenek. Ha ezen feltételek nem teljesülnek a hivatkozás kikerül a közleményből.

  6. A kézirat felépítése alapján jön létre végleges szerkesztett közleményhez, így a formai követelmények is betartása kötelező.

Minimális, a nyomdai megjelentetésben szokásos stílusrendszer egyszerűségével, valamint bibliográfiai formulák precíz betartásával fogadjuk el a közleményeket.

 

II. A kézirat formai követelményei, feldolgozása


1. A közlemény nyitó oldalán a kapcsolattartó szerző tüntesse fel a következőket:
  – a szerzők nevét,
  – a munkahelyek megnevezését (felsőoktatási intézmény esetén: egyetemi/kari/intézeti/tanszéki tagolódással), irányítószámmal, címmel,
  – a kapcsolattartó szerző vagy intézet telefonját és e-mail-jét,közlemény eredeti címét, illetve (rövid, maximum szóközök nélkül 100 karakteres) alcímét (a fejléc sor szerkesztéséhez).

A közlemény absztraktja: max. 800 karakter (szóközökkel) terjedelmű lehet, és tagolatlan formában kérjük megszerkeszteni.
A kulcsszavak száma: maximálisan öt terminus lehet (lehetőleg a Medical Subject Headings alapján).
A közlemény nyitó oldalán található információkat minden esetben kötelező angol nyelven is megküldeni, illetve angol nyelvű cikk esetén, magyar nyelven is.


2. A közlemény tartalmi tagolódása a következő fejezetekre épüljön:
  – bevezetés,
  – módszer,
  – eredmények,
  – megbeszélés,
  – következtetés/ajánlás,
  – köszönetnyilvánítás,
  – szerzői hozzájárulás,
  – etikai engedély (amennyiben releváns),
  – támogatás (amennyiben releváns),
  – irodalomjegyzék.


3. A kéziratot tartalmazó szöveges fájlt az alábbi beállítások szerint ajánlott elkészíteni:
  – margók: belső, külső, felső és alsó 2 cm,
  – betűtípus: Arial, Helvetica vagy Times New Roman (más, különleges betűtípusok alkalmazása a magyar nyelv ékezetes betűinek elvesztését okozhatja)
  – betűméret a szövegtörzsben: 12 pont,
  – sortávolság: szimpla (1).

A kézirat feldolgozása, tördelése során a folyóirat saját betűkészletét használja, a grafikai arányosság, az arculati egységesség, a pontos tipográfiai kivitelezés megőrzése érdekében.
A nyomdai kivitelezés, valamint a publikációs platformok, saját szabványaik alapján megjelenítik meg a tanulmányokat, ezek végett szükséges folyamat a kéziratok technikai, informatikai átdolgozása.


4. A kézirat tanulmány szövegében a tartalmi jellegű vagy irodalmi utalásokat, hivatkozásokat a szövegben az adott mondat után [szögletes zárójelben], tovafutó arab számozással kötelező megjelölni.
Az közlemény utolsó fejezetében az irodalomjegyzéket a szövegben való hivatkozás sorrendjében kell összeállítani, melynek formulája a következő:

Teljes könyv:
  Fonyó A. Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina; 2011. p. 72-7.

Könyvfejezet:
  Davoren JB. Blood Disorders In: McPhee SJ, Lingappa VR, Ganong WF, Lange JD, editors. Pathophysiology of Disease. 2nd Ed. Stamford (USA): Appleton & Lange; 1997. p. 98-123.

Folyóiratcikk (1-6 szerző esetén):
  Penaloza A, Melot C, Motte S: Comparison of the Wells score with the simplified revised Geneva score for assessing pretest probability of pulmonary embolism in Thrombosis Research 2011;127:81-4.

Folyóiratcikk (6-nál több szerző esetén):
  Nolan JP, Soar J et al. European Resuscitation Council Guidelines fr Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation 2010;81:1219–76.

Online forrás (elérhető):
  Ouellette, Daniel R. Pulmonary Embolism. Medscape Refernce. [Internet] 2013. január 18. [cited 2013 Feb 15.] Available from: http://emedicine.medscape.com/article/300901-overview
  Elektronikus hivatkozások sortörés, illetve elválasztás nélküli folyamatos sorokban jelennek meg.


5. A kézirat tartalma, lektorálás, korrektúra

Minden megjelenésre beküldött írást először a szerkesztőbizottság tekint át.
A művek beérkezése után a szerkesztőség gondoskodik az anonim lektorálásról, amelynek eredményéről a szerzőt értesíti. A lektorálás teljes folyamata anonim módon történik, sem a lektorok nem szereznek tudomást a szerző személyéről, sem pedig a szerzőnek nem adunk felvilágosítást a lektorok személyéről.
A szerkesztőség a lektori vélemények (általában két, esetenként több szakértő álláspontjának) figyelembevételével dönt a kézirat megjelentetéséről.
A szerkesztőség, amennyiben a művön javítást, átdolgozást tart szükségesnek, arra a bizottság a szerzőt kéri fel. A lektori véleményekben megfogalmazott elvárásokat következetesen figyelmen kívül hagyó kéziratokat a szerkesztőség visszautasítja.
A szerkesztőség ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a befogadást követő előkészítés és szerkesztés során észlelt, a mű tartalmát érdemben nem befolyásoló (nyelvi, formai, technikai, informatikai stb.) hibákat, hiányosságokat maga korrigálja.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A neveket és e-mail címeket, amelyek a beérkező kéziratból a rendszerünkbe kerülnek, csak a folyóirat szerkesztőségi, szerkesztési munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat nem adjuk ki.A szerkesztőség alapvető érdeke, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) leírtakat ne sértse, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezését (általános adatvédelmi rendelet) az alábbi elérhetőség alapján figyelembe vegye.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679