Imre, Mihály. 2020. „A Fiziko-Teologizmus irodalmának Hazai forrásai”. Studia Litteraria 59 (3–4):227–274. https://doi.org/10.37415/studia/2020/59/8580.