Csiky, J. (2021) „Botrychium lunaria a Mecsekben”, Kitaibelia, 26(1), o. 91–92. doi: 10.17542/kit.26.91.