-, A. (2016) „Irodalmi figyelő”, Kitaibelia, 21(1), o. 165–166. doi: 10.17542/21.165.