Csiky, János. 2021. „Botrychium Lunaria a Mecsekben”. Kitaibelia 26 (1):91-92. https://doi.org/10.17542/kit.26.91.