-, Anon. 2016. „Irodalmi Figyelő”. Kitaibelia 21 (1):165-66. https://doi.org/10.17542/21.165.