Csiky, J. (2021). Botrychium lunaria a Mecsekben. Kitaibelia, 26(1), 91–92. https://doi.org/10.17542/kit.26.91