[1]
Anon. 2020. Irodalmi figyelő. Kitaibelia. 25, 2 (nov. 2020), 259–260.