Czeily, Tibor, and Krisztina Dajnoki. 2021. “GAMIFICATION, AS A NEW STRATEGIC TOOL FOR HR”. Economica 12 (1-2). https://doi.org/10.47282/economica/2021/12/1-2/9060.