[1]
J. Nagy, M. Sinyei, and L. Vass, “ Phase 1–3”., Acta agrar. Debr., no. 49, pp. 233–235, Nov. 2012.