Tikász, E. I. (2004). Tourism-Based Analysis and Development Potentials in Hortobágy. Acta Agraria Debreceniensis, (13), 272–278. https://doi.org/10.34101/actaagrar/13/3421