[1]
Szegvári, I., Prokisch, J., Simon, L. and Vár, L. 2003. Investigation of Chromium(III)-Picolinate Adsorption on Some Soil Types. Acta Agraria Debreceniensis. 10 (May 2003), 190–193. DOI:https://doi.org/10.34101/actaagrar/10/3493.