[1]
Tikász, E.I. 2004. Tourism-Based Analysis and Development Potentials in Hortobágy. Acta Agraria Debreceniensis. 13 (May 2004), 272–278. DOI:https://doi.org/10.34101/actaagrar/13/3421.