[1]
Irinyi, L., Sándor, E. and Kövics, G. 2005. Studies of Expression of Peptaibol Synthetase of Trichoderma reesei. Acta Agraria Debreceniensis. 16 (Dec. 2005), 188–190. DOI:https://doi.org/10.34101/actaagrar/16/3310.