[1]
Nagy, A., Riczu, P. and Tamás, J. 2014. Spectral analysis of stress symptoms caused by apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha. Acta Agraria Debreceniensis. 55 (Feb. 2014), 83–88. DOI:https://doi.org/10.34101/actaagrar/55/1914.